Konvojaus pareigūnus pasveikino teismo darbuotojai

Šiau­lių apy­l. teis­mo nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Kon­vo­jaus bū­rio pa­rei­gū­nų už­duo­tis – ly­dė­ti as­me­nis ir už­tik­rin­ti jų bei ap­lin­ki­nių sau­gu­mą.
Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Kon­vo­jaus bū­rio pa­rei­gū­nus su pro­fe­si­ne šven­te pa­svei­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo va­do­vai ir ki­ti teis­mo dar­buo­to­jai. Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo rū­mus ap­skri­ties ra­jo­nuo­se kon­vo­ja­vo 743 as­me­nis, į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą – 190.

Pas­vei­ki­no Šiau­lių rū­muo­se dir­bu­sius sep­ty­nis pa­rei­gū­nus. Per pro­fe­si­nę šven­tę jie kon­vo­ja­vo as­me­nis į Šiau­lių rū­mus, Ra­sei­nių ir Pak­ruo­jo.

Kas­dien Kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai pra­lei­džia po ke­le­tą va­lan­dų teis­mo po­sė­džių sa­lė­se. Dar­bas yra įtemp­tas, su­dė­tin­gas, rei­ka­lau­jan­tis di­de­lio pa­si­ren­gi­mo. Bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, kur daug kal­ti­na­mų­jų, kar­tais ten­ka dirb­ti vi­sam bū­riui, nes vie­ną as­me­nį kon­vo­juo­ja ma­žiau­siai du po­li­ci­nin­kai.

Iš vi­so Kon­vo­jaus bū­ry­je dir­ba 18 po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius Šiau­lių po­li­ci­nin­kai iš vi­so kon­vo­ja­vo 1652 as­me­nis, iš jų į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą – 933.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.