Netradicinė Šiaulių pareigūnų fotosesija

Sand­ros VĖ­BE­RIE­NĖS nuo­tr.
Sus­tab­dy­ta aki­mir­ka Šiau­lių bul­va­re.
Po­li­ci­jos die­ną Šiau­lių ap­skri­ties pa­rei­gū­nai pa­mi­nė­jo ne­tra­di­ciš­kai: su­ren­gė sma­gią fo­to­se­si­ją ir įsiam­ži­no gra­žiau­sio­se Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no vie­to­se. Da­ly­va­vo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to įvai­rių pa­da­li­nių pa­rei­gū­nai, ki­no­lo­gų gru­pė, Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba.

Idė­jos au­to­rė Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nų gru­pės vy­res­nio­ji ty­rė­ja To­ma Vait­ke­vi­čie­nė džiau­gė­si, kad vis­kas pa­vy­ko sklan­džiai.

"Esu lai­min­ga tu­rė­da­ma va­do­vus, ku­rie vi­sa­da pa­lai­ko įvai­riau­sias idė­jas ir pri­si­de­da prie jų įgy­ven­di­ni­mo", – sa­kė pa­rei­gū­nė.

Šiuo me­tu Šiau­lių mies­tas yra tvar­ko­mas ir dau­gu­ma lan­ky­ti­nų vie­tų pa­vir­tu­sios sta­tyb­vie­tė­mis, tad, anot T. Vait­ke­vi­čie­nės, te­ko pa­suk­ti gal­vą, ku­rias mies­to vie­tas įam­žin­ti.

Ant­ra­sis iš­šū­kis, su ku­riuo te­ko su­si­dur­ti, tai lai­ko pla­na­vi­mas. Šį­kart fo­tog­ra­fa­vo­si ge­ro­kai dau­giau pa­rei­gū­nų nei prieš ke­le­rius me­tus, tad ka­da ir kur bus fo­tog­ra­fuo­ja­ma rei­kė­jo su­pla­nuo­ti mi­nu­čių tiks­lu­mu. Svar­bu, kad fo­to­se­si­ja ne­sut­ruk­dy­tų po­li­ci­jos dar­bui.

Pa­rei­gū­nai fo­to­se­si­jai pa­si­rin­ko Kry­žių kal­ną, Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ką, aikš­tę prie Auk­si­nio ber­niu­ko, Nai­sius, mies­to bul­va­rą ir ki­tas gra­žiau­sias ap­link esan­čias vie­tas.

Šiau­lių ap­skri­ties pa­rei­gū­nus įam­ži­no fo­tog­ra­fė Sand­ra Vė­be­rie­nė. Mo­te­ris pa­si­džiau­gė tu­rė­ju­si pro­gą bend­rą pro­jek­tą įgy­ven­din­ti su žmo­nė­mis, ku­rie dir­ba to­kį rim­tą ir at­sa­kin­gą dar­bą.

"Sun­ku net pa­ti­kė­ti, kad žmo­nės, ku­rie kas­dien dir­ba tam, kad mes bū­tu­me sau­gūs, kar­tais net ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­bė­mis yra to­kie šil­ti ir žmo­giš­ki, o jų nuo­šir­džios šyp­se­nos da­bar puo­šia ir ma­no kad­rus", – sa­kė fo­tog­ra­fė.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-10-03 / 09:21
Gražioji lytis dominuoja, tik ar policijoje joms vieta, kai tenka dažnai matyti, tai jos vis slepiasi už vyriškų pečių. Darosi kažkas tokio, ko aš nesuprantu ir turbūt jau nesuprasiu.
Vidutis    Ket, 2019-10-03 / 19:37
kas per daug, tas nesveika. Gi ne spalvotų paradų dalyviai esat...
kike    Ket, 2019-10-03 / 19:52
Nei juoktis nei verkti Patrulyje du pareigūnai. Vyriškis saugo moteriškė, mūsų saugoti nebėra kam. Kam mums tokia policija?
į užkampį Purienų gatvėje , tai ten ir reikėjo fotografuotis    Sek, 2019-10-06 / 15:43
Jei jau išsikėlė Policija toliau nuo žmonių - į užkampį Purienų gatvėje , tai ten ir reikėjo fotografuotis...
pseudo    Pen, 2019-10-11 / 10:40
Jie nedirba, bet atsirašinėjimo laiškus siunčia, "popierinė" ta policija.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.