Izoliatoriuje dirbo policijos keturkojai

Šiau­lių TI nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je vyk­do­mo­se kra­to­se Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ki­no­lo­gai su tar­ny­bi­niais ke­tur­ko­jais da­ly­vau­ja nuo 2016 me­tų, kai bu­vo pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės ki­no­lo­gai su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi dir­bo Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Kar­tu su įka­li­ni­mo įstai­gos Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus pa­rei­gū­nais su­lai­ky­tų ir nu­teis­tų as­me­nų ka­me­ro­se ieš­ko­ta nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, ry­šio prie­mo­nių ir ki­tų drau­džia­mų tu­rė­ti daik­tų.

Ki­no­lo­gų ly­di­mas nar­ko­ti­kų ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ieš­ko­ti ap­mo­ky­tas šuo, iš ka­me­rų iš­ve­dus jo­se ka­lin­čius as­me­nis, iš­šniukš­ti­nė­jo net at­kam­piau­sias ka­me­ros ker­tes, su­lai­ky­tie­siems as­me­nims ne­pa­lik­da­mas nė men­kiau­sių šan­sų nu­slėp­ti drau­džia­mus daik­tus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.