Girti vairuotojai ir vairuoja girtai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šim­tai gir­tų vai­ruo­to­jų ke­liuo­se – tiek jų su­lai­ko­ma. O kiek dar ne­su­lai­ko­ma?
Ke­lis sa­vait­ga­lius iš ei­lės Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­skri­ties ra­jo­nuo­se su­lai­ko ne­blai­vių vai­ruo­to­jų, ku­rių gir­tu­mas vir­ši­ja 1,5 pro­mi­lės. Ir ne­blai­vių prie vai­ro skai­čius, de­ja, di­dė­ja.

Sus­tab­do po­li­ci­ja ar­ba tvo­ra

Anot po­li­ci­jos, gir­tų vai­ruo­to­jų ra­jo­nų ke­liuo­se paieš­ka ne­su­dė­tin­ga: daug jų su­lai­ko­ma pa­gal ki­tų eis­mo da­ly­vių pra­ne­ši­mus, nes gir­tus vai­ruo­to­jus iš­duo­da gir­tas vai­ra­vi­mo sti­lius.

Po­li­ci­jos sta­tis­ti­ka ro­do, kad gir­ti prie au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­da ir jau­ni, ir se­ni, ir vy­rai, ir mo­te­rys.

Štai rug­sė­jo 21-osios ry­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­sie­kė pra­ne­ši­mas, kad ke­liu Šiauliai–Radviliškis ke­liu vin­gu­riuo­ja si­dab­ri­nė "Hyun­dai Cou­pe" – tai stai­giai stab­do, tai pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­ja.

Kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai au­to­mo­bi­lį su­stab­dė ir ėjo prie jo, vai­ruo­to­ja su­ma­nė pa­tru­lius "iš­dur­ti". Ji liuok­te­lė­jo iš vai­ruo­to­jo sė­dy­nės į ke­lei­vio vie­tą. De­ja, šis ma­nev­ras ne­bu­vo sėk­min­gas – vai­ra­vi­mo iš­si­gin­ti jai ne­pa­vy­ko.

31 me­tų vai­ruo­to­jai bu­vo nu­sta­ty­tas 2,42 pro­mi­lės gir­tu­mas. Ji pri­si­pa­ži­no gė­ru­si ir vis­kio, ir šam­pa­no, o po to la­bai pa­no­ru­si pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, dėl to ir iš­va­žia­vu­si pa­si­va­ži­nė­ti. Mo­te­ris at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Jos dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus lau­kia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Dar vie­na mo­te­riš­kė ne­blai­vi prie trans­por­to prie­mo­nės vai­ro įkliu­vo rug­sė­jo 22-osios nak­tį. Ji BMW 316 vai­ra­vo bū­da­ma 1,63 pro­mi­lės gir­tu­mo. 18-me­tė su drau­gė­mis links­mi­no­si klu­be, čia pa­si­vai­ši­no kok­tei­liais. Vai­ruo­to­ja ne­si­ti­kė­jo, kad nuo po­ros kok­tei­lių ga­li pa­siek­ti to­kį gir­tu­mą, to­dėl po va­ka­rė­lio sė­do su drau­gė­mis į au­to­mo­bi­lį ir pa­trau­kė į Kau­ną.

Ne vi­sų gir­tų vai­ruo­to­jų ke­lio­nės yra su lai­min­ga pa­bai­ga. Kar­tais jiems ke­lią pa­sto­ja ne po­li­ci­jos pa­tru­lis, o tvo­ra, stul­pas ar sie­na.

53 me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jui, rug­sė­jo 20-osios va­ka­rą Grin­kiš­ky­je vai­ra­vu­siam "Opel Ast­ra", ke­ly­je pa­si­pai­nio­jo kie­mo var­tai. Pa­rei­gū­nai jo su­stab­dy­ti ne­bes­pė­jo.

Ga­vę pra­ne­ši­mą, kad link Grin­kiš­kio po ke­lią keis­tai vin­giuo­ja pil­kos spal­vos au­to­mo­bi­lis, ku­ris vos neat­sit­ren­kė į ki­tą au­to­mo­bi­lį, pa­rei­gū­nai iš­vy­ko nu­ro­dy­ta kryp­ti­mi, ta­čiau už ke­le­to mi­nu­čių ga­vo pra­ne­ši­mą, kad "Opel Ast­ra" jau įva­žia­vo kie­mo var­tus. Juos ap­lam­dęs, vai­ruo­to­jas spru­ko iš įvy­kio vie­tos ir "už­si­mas­ka­vo" sa­vo na­muo­se Grin­kiš­ky­je.

Pa­rei­gū­nai pa­gal nu­ro­dy­tą vals­ty­bi­nį nu­me­rį nu­sta­tę trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ką, ne­tru­kus bu­vo jo gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­me. Čia sto­vė­jo ieš­ko­mas au­to­mo­bi­lis, ku­ris bu­vo už­ra­kin­tas, o sa­lo­ne mė­tė­si plas­ti­ki­nis alaus bu­te­lis.

Ati­da­rius va­rik­lio dang­tį, skli­do karš­tis, ku­ris by­lo­jo, kad au­to­mo­bi­liu bu­vo ką tik va­žiuo­ta. Ap­žiū­rė­jus au­to­mo­bi­lio išo­rę, bu­vo ras­ti ap­ga­din­ti ba­ga­ži­nės dang­tis, ga­li­nis bam­pe­ris ir ga­li­nis ži­bin­tas.

Na­mo du­ris at­vė­ręs vy­ras svir­du­lia­vo ir sa­pa­lio­jo, kad jis vi­są die­ną bu­vo na­mie, su mi­nė­tu au­to­mo­bi­liu nie­kur iš­va­žia­vęs ne­bu­vo ir gė­ręs taip pat na­muo­se.

Vy­rui nu­sta­ty­tas 1,71 pro­mi­lės gir­tu­mas. Ap­žiū­rė­ję įvy­kio vie­tą, pa­rei­gū­nai ant ap­ga­din­tos tvo­ros pa­ma­tė au­to­mo­bi­lio "Opel Ast­ra" da­žus, ša­lia ra­do au­to­mo­bi­lio ga­li­nio ži­bin­to šu­kes, ant ku­rių bu­vo už­ra­šas ,,Opel". Gir­tas vai­ruo­to­jas iš­ke­lia­vo į areš­ti­nę, o už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus jam pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Jo­niš­kio ra­jo­ne rug­sė­jo 21-osios va­ka­rą po­li­ci­jos pa­tru­lių dė­me­sį pa­trau­kė ke­liu Skaistgirys–Jurdaičiai–Jankūnai va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis "Au­di A4 Avant" – jo il­go­sios švie­sos apa­ki­no prie tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­dė­ju­sį pa­rei­gū­ną.

Švie­so­mis sig­na­li­zuo­ja­mo pra­šy­mo il­gą­sias švie­sas per­jung­ti į trum­pą­sias at­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas il­gai ne­sup­ra­to, tad pa­rei­gū­nams ki­lo įta­ri­mas, kad trans­por­to prie­mo­nę, ko ge­ro, vai­ruo­ja ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas. Įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no. 32 me­tų vy­ras įpū­tė 1,68 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Jis taip pat pa­te­ko į areš­ti­nę. Su­lai­ky­ta­sis gir­tas į ke­lio­nę au­to­mo­bi­liu iš­si­ren­gia ne pir­mą kar­tą. 2015 me­tais už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus jam jau bu­vo atim­ta tei­sė vai­ruo­ti ir skir­ta 579 eu­rų bau­da.

Šiau­lių ra­jo­ne, Nai­sių kai­me, rug­sė­jo 22-osios nak­tį pa­rei­gū­nai su­lai­kė 37 me­tų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ją, ku­ris "VW Po­lo", vai­ra­vo ne tik ne­blai­vus (1,83 pro­mi­lės), bet ir ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, nes jos iš vi­so nė­ra įgi­jęs. Vy­ras tei­gia va­žia­vęs at­lik­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio pardavimo–pirkimo san­do­rio.

Šie­met – jau 237 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai

Anot Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai Gai­lu­tės Smag­riū­nie­nės, sa­vait­ga­li­niai gir­tų vai­ruo­to­jų pa­si­ro­dy­mai ke­liuo­se tam­pa tra­di­ci­ja.

"Ir jei ra­jo­nų gy­ven­to­jai ma­no, kad nak­ti­mis va­ži­nė­da­mi gir­ti iš­vengs su­si­ti­ki­mo su pa­rei­gū­nais, nes pa­sta­rų­jų ke­liuo­se ma­žiau, jie la­bai klys­ta. Kont­ro­lė ke­liuo­se ne­si­lpnė­ja ir nak­ti­mis, – sa­kė ji. – Be to, pa­rei­gū­nams la­bai tal­ki­na pi­lie­tiš­ki žmo­nės, ku­rie ne­to­le­ruo­ja gir­tų vai­ruo­to­jų ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo".

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je šie­met per aš­tuo­nis mė­ne­sius už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, kai gir­tu­mas sie­kia per 1,5 pro­mi­lės, bu­vo pra­dė­ti 237 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai:

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – 102;

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – 23;

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – 23;

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – 39;

Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – 50.

Komentarai

Jūs    Ket, 2019-09-26 / 15:49
gal juokaujate su tokiais savo ale rezultatais ? Geriau pasidomėkit, kad dedasi Vilniaus krašte. Tas jūsų skaičius už 8 mėn., tėra savaitės rezultatas vilnijoje ;)))

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.