Išaiškinus visus pažeidėjus, statistika būtų šokiruojanti

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Per 2019-uo­sius me­tus 12 ava­ri­jų, ku­rio­se su­ža­lo­ti ar­ba žu­vo žmo­nės, su­kė­lė ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai.
Si­tua­ci­ja ke­liuo­se ir to­liau lie­ka įtemp­ta. Neb­lai­vūs, vir­ši­jan­tys leis­ti­ną va­žia­vi­mo grei­tį, chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­jan­tys, ig­no­ruo­jan­tys ne tik ke­lio ženk­lus, bet ir švie­so­fo­ro sig­na­lus – po­li­ci­jos už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai ir to­liau ro­do: pro­ble­mų ke­liuo­se vis dar la­bai daug.
Apie si­tua­ci­ją ke­liuo­se – po­kal­bis su Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ku Ro­ber­tu RA­DA­VI­ČIU­MI.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Ra­da­vi­čius: "Žmo­nės, at­si­pei­kė­ki­te. Iš ke­tu­rio­li­kos per­nai ap­skri­ty­je žu­vu­sių – net sep­ty­ni pės­tie­ji!"

Kal­ti­nin­kas – grei­tis, bet ne vien jis

– Ko­kie bu­vo praė­ju­sie­ji me­tai? Kuo ga­lė­tu­me pa­si­džiaug­ti?

– Me­tai ne­bu­vo leng­vi, to­dėl ir džiaug­tis nė­ra kuo. Eis­mo įvy­kiai per me­tus nu­si­ne­šė 14 gy­vy­bių. Net 14 gy­vy­bių! Čia pat ki­tas skai­čius: per­nai ap­skri­ties ke­liuo­se su­ža­lo­ti 345 žmo­nės, o tai yra 26 žmo­nė­mis dau­giau ne­gu 2018 me­tais. Da­lies nu­ken­tė­ju­sių­jų su­ža­lo­ji­mai nė­ra sun­kūs, ta­čiau ne­ma­žas pro­cen­tas to­kių, ku­rie bu­vo su­ža­lo­ti sun­kiai, kur gy­vy­bė vos pul­sa­vo, kur iki šiol jau­čia bai­sias pa­sek­mes.

Kas­met tu­ri­me vi­zi­ją, kad pa­ga­liau Šiau­lių mies­te per me­tus ne­žus nė vie­nas eis­mo da­ly­vis. 2017 me­tais tai pa­siek­ti pavy­ko. Ta­čiau 2018 me­tais ir vėl vie­nas žmo­gus žu­vo. Per­nai, de­ja, jau du. Tuo tar­pu Pak­ruo­jo ra­jo­ne ne tik per­nai, bet ir už­per­nai eis­mo da­ly­vių žū­čių iš­veng­ta.

Žiū­rint pa­gal eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se žu­vo ar­ba bu­vo su­ža­lo­ti žmo­nės, skai­čių ir to­liau dau­giau­siai pro­ble­mų ke­lia Šiau­lių ra­jo­nas. Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2018-ai­siais, čia tu­ri­me ge­ro­kai dau­giau įvy­kių, dau­giau su­ža­lo­tų žmo­nių.

Šiau­lių mies­te eis­mo įvy­kių per­nai bu­vo ma­žiau – nuo 133 iki 118. Gal tai tu­ri įta­kos, kad gat­vių inf­rast­ruk­tū­ra po tru­pu­tį kei­čia­si – ap­švie­ti­mas, sau­gu­mo sa­le­lės, iš­ma­nie­ji švie­so­fo­rai, ki­tos mo­der­nios prie­mo­nės – po tru­pu­tį di­di­na sau­gu­mą.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti ir tuo, kad nei per­nai, nei už­per­nai Šiau­lių ap­skri­ty­je ne­žu­vo nė vie­nas mo­to­cik­li­nin­kas.

– Ga­li­ma spė­ti, kad pa­grin­di­nės ava­ri­jų prie­žas­tys – grei­tis ir ne­blai­vu­mas prie vai­ro.

– Drįs­tu pa­sa­ky­ti, kad ne­bū­ti­nai grei­tis, nors tai ir yra vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių. Juk nu­va­žia­vi­mai nuo ke­lio, at­si­tren­ki­mai į me­džius tai ne­re­tai grei­čio pro­ble­ma. Bet ne­bū­ti­nai tik jo. Ru­de­nį žmo­nės daž­nai neį­ver­ti­na ke­lio dan­gos: šla­pios, pa­deng­tos la­pais, ap­le­di­ju­sios. Pas­kui sa­ko: va­žia­vau leis­ti­nu grei­čiu. Taip, žmo­gus va­žiuo­ja leis­ti­nu grei­čiu, bet ne­pa­si­ren­ka sau­gaus grei­čio. Pai­nio­ja­mi ter­mi­nai – leis­ti­nas ir sau­gus grei­tis.

Va­žiuo­ja žmo­nės ir be švie­sų, ne­nu­si­va­lo ap­ša­lu­sių lan­gų, "pli­ko­mis" au­to­mo­bi­lio pa­dan­go­mis, ne­tvar­kin­ga stab­džių, ap­švie­ti­mo sis­te­ma, kal­ba­si te­le­fo­nu.

Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, bet mo­bi­lu­sis, rei­kia pri­pa­žin­ti, daž­nai tam­pa at­pir­ki­mo ožiu. Pa­žiū­rė­ki­me, kiek žmo­nių vai­ruo­da­mi val­go, ge­ria ka­vą, da­žo­si. Vai­ra­vi­mas tam­pa ne pa­grin­di­ne veik­la – žmo­nės ran­da, ką veik­ti prie vai­ro.

Ne­se­niai tu­rė­jo­me šo­ki­ruo­jan­tį įvy­kį, kuo­met in­ci­den­to prie­žas­ti­mis ta­po au­to­mo­bi­lio ra­di­jo pa­re­gu­lia­vi­mas. Bu­vo rei­das, pa­ma­tė­me ne­ma­žu grei­čiu at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį. Pa­rei­gū­nų daug, koks 15, sto­vi­me ge­rai ap­švies­to­je ke­lio vie­to­je, gre­ta su­sta­ty­ti kū­giai, pa­ro­dan­tys, kad eis­mas ap­švies­ta­me ke­ly­je tvar­kin­gai pe­rei­na iš dvie­jų eis­mo juos­tų į vie­ną. O tas vai­ruo­to­jas net ne­pas­te­bė­jo, kad ant­ros juos­tos ne­bė­ra – per kū­gius tie­siai pa­rei­gū­nų pu­sėn. Vos spė­jo­me at­šok­ti. Pas­kui vai­ruo­to­jas pa­si­tei­si­no ieš­ko­jęs ra­di­jo sto­ties... Pa­ša­li­nis veiks­mas iki ko pri­ve­dė.

Pri­va­lau ak­cen­tuo­ti vai­ruo­to­jų nea­ti­du­mą, iš­si­blaš­ky­mą. Pil­nos gal­vos rei­ka­lų, gy­ve­ni­miš­kų re­bu­sų, žmo­nės už­mirš­ta, kad jie vai­ruo­ja. Už­mirš­ta ne­tgi pa­čią ele­men­ta­riau­sią iš­va­žia­vi­mo iš ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­di­nį tai­syk­lę. Ge­rai, kad mies­te iš­va­žiuo­jant iš kie­mo ar ki­tos te­ri­to­ri­jos ne­bū­na di­de­lio grei­čio, tai dėl to ir be tra­giš­kų pa­sek­mių. Bet mes tu­ri­me ma­gist­ra­li­nius, vie­ti­nės reikš­mės ke­lius, ku­riuo­se grei­tis 90 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Iš­va­žiuo­ji iš ša­lu­ti­nio ke­lio, o čia ma­ši­na at­va­žiuo­ja 90 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu!

Per­nai vi­so­je Šiau­lių ap­skri­ties te­ri­to­ri­jo­je ne­žy­mė­tu po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liu vyk­dė­me tri­jų mė­ne­sių eks­pe­ri­men­tą, fik­sa­vo­me pa­vo­jin­go, chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo pa­žei­di­mus, ne­leis­ti­nus len­ki­mus, ke­lio ženk­lų ne­pai­sy­mo pa­žei­di­mus. Net neį­si­vaiz­duo­ja­te, kaip kai ku­rie vai­ruo­to­jai vai­ruo­ja! Len­kia, le­kia, stab­do, ne­spė­ja, pyp­si.

At­ro­do, kad ir ženk­lai sto­vi tik tam, kad sto­vė­tų, o ne tam, kad in­for­muo­tų apie pa­vo­jin­giau­sias vie­tas, ruo­žus, at­kar­pas. Ta­čiau drau­džian­tis ke­lio ženk­las tik­rai nė­ra kaž­koks "iš­mis­las". Jam pa­sta­ty­ti at­lie­ka­mos ana­li­zės, spe­cia­lis­tai ver­ti­na, da­ro iš­va­das, dis­ku­tuo­ja. Ra­da­vi­čius ar ki­tas pa­rei­gū­nas tik­rai ne­ga­li šiaip sau su­si­gal­vo­ti ir pa­sta­ty­ti ženk­lą vi­du­ry Til­žės gat­vės, kad štai čia su­sto­ti drau­džia­ma – tam rei­kia mo­ty­vų ir ar­gu­men­tų dėl jo rei­ka­lin­gu­mo, bei, koks tiks­las pa­sta­čius ženk­lą, bus pa­siek­tas, ar iš­si­spręs pro­ble­ma.

– Sus­tip­rin­ta po­li­ci­jos kont­ro­lė bu­vo jau­čia­ma ir vi­są praė­ju­sių me­tų gruo­dį. Ko­kie re­zul­ta­tai?

– Re­zul­ta­tai tel­pa į vie­ną žo­dį: bai­su. Štai pa­vyz­dys: pa­jė­gos iš­va­žia­vo į Šiau­lių mies­to ke­lius pir­mą gruo­džio šeš­ta­die­nį, už­si­blo­ka­vo iš vi­sų pu­sių Pa­ba­lių tur­gaus ra­jo­ną, kad nie­kas ne­pra­va­žiuo­tų ne­pa­tik­rin­tas. Re­zul­ta­tas: per pust­re­čios va­lan­dos nu­sta­ty­ti de­vy­ni ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Vie­nas iš jų – tie­siai iš už­sta­lės. Mes bu­vo­me šo­ke, kad tau­tie­čiai to­kie va­žiuo­ja.

Ki­tas šeš­ta­die­nis – ir vėl sep­ty­ni ne­blai­vūs.

Vi­są gruo­dį vy­ko vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ros. Da­bar tu­ri­me la­bai ge­rą po­li­ci­nę prie­mo­nę – al­ko­ho­lio de­tek­to­rius. Dirb­da­mi jais, ne­tik­ri­na­me nei au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tų, nei to, ar vai­ruo­to­jas tu­ri tei­sę vai­ruo­ti. Tik­ri­na­mas tik blai­vu­mas, ku­rį mi­nė­tu de­tek­to­riu­mi ga­li­ma nu­sta­ty­ti per at­stu­mą, tai­gi tik priar­tė­jus – trys se­kun­dės ir aiš­ku: jei pro­mi­lių nė­ra, už­si­de­ga ža­lia švie­sa. Jei už­si­de­ga rau­do­na, žmo­gau, ei­nam pūs­ti į al­ko­tes­te­rį. To­kius ma­tuok­lius Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja tu­ri pen­kis ir pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti dar dau­giau, jie bus nau­do­ja­mi vi­so­je Šiau­lių ap­skri­ty­je.

Kal­bant apie praė­ju­sius me­tus, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad išaiš­ki­na­ma vai­ruo­to­jų, ku­rie prie vai­ro sė­do ku­rių gir­tu­mas sie­kė dau­giau nei tris pro­mi­les. Gir­tų tik­rai daug ir jų ne tik ne­ma­žė­ja, bet dau­gė­ja. Ga­lu­ti­nės sta­tis­ti­kos kol kas nė­ra, bet nea­be­jo­ja­me, kad skai­čius sieks ir aš­tuo­nis šim­tus.

Per­nai įskai­ti­nius eis­mo įvy­kius su­kė­lė 12 ne­blai­vių vai­ruo­to­jų.

Bet žmo­nės tu­rė­tų ži­no­ti, kad sta­tis­ti­ka pa­ro­do tik tiek pa­žei­dė­jų, kiek jų po­li­ci­ja išaiš­ki­na. Rea­liai ke­liuo­se pa­žei­di­mų ir pa­žei­dė­jų yra daug dau­giau. Bai­su net ir gal­vo­ti, kiek ke­liuo­se ga­li bū­ti gir­tų! Aiš­kiau sa­kant, jei po­li­ci­ja išaiš­kin­tų vi­sus pa­žei­dė­jus, in­ci­den­tų ke­liuo­se sta­tis­ti­ka bū­tų šo­ki­ruo­jan­ti.

– Prieš ke­le­rius me­tus su­griež­tin­tos baus­mės už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam iš pra­džių da­vė pui­kų re­zul­ta­tą, pa­skui vis­kas grį­žo į se­nas vė­žes. Kaip šie­met pla­nuo­ja­ma ko­vo­ti su po­ten­cia­liais žu­di­kais ke­ly­je?

– Tie­sa, su­griež­ti­nus nuo­bau­das, pra­džio­je po­vei­kis bu­vo di­des­nis. Ma­tyt, bė­gant lai­kui žmo­nės pri­si­tai­kė prie esa­mos si­tua­ci­jos ir su­griež­ti­ni­mas jiems ne­beat­ro­do toks griež­tas. Na­tū­ra­lu, kad rei­kia po­ky­čių.

Nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, nu­ma­tan­tis grei­tes­nio dėl gir­tu­mo pra­ras­to vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ga­vi­mo ga­li­my­bę. Tie­siog praė­jus tam tik­ram lai­ko tar­pui, pra­si­žen­gęs vai­ruo­to­jas sa­vo au­to­mo­bi­ly­je sa­vo lė­šo­mis ga­lė­tų įsi­reng­ti al­kob­lo­ką. Jo es­mė – pa­pū­tęs bū­da­mas ne­blai­vus, žmo­gus tie­siog neuž­ves sa­vo au­to­mo­bi­lio. Pa­gal to­les­nius nu­sta­ty­mus, šis vai­ruo­to­jas kas 15 mi­nu­čių tu­rės pūs­ti į al­kob­lo­ką, pa­tvir­tin­da­mas, kad vai­ruo­ja blai­vus. Tai da­li­nai tar­si ir su­švel­ni­na anks­čiau pa­skir­tą nuo­bau­dą, bet tuo pa­čiu, ma­nau, ir draus­mi­na pa­žei­dė­ją – juk al­kob­lo­ką jis tu­rės įsi­reng­ti sa­vo lė­šo­mis, be to, bus nuo­la­tos jo kont­ro­liuo­ja­mas. To­kie įren­gi­niai šiuo me­tu jau yra mo­kyk­li­niuo­se au­to­bu­siu­kuo­se ir "Bus­tu­ro" au­to­bu­suo­se, ku­rių vai­ruo­to­jai kas tam tik­rą lai­ką pri­va­lo pa­si­tik­rin­ti.

Bet ar įren­gi­nys 100 pro­cen­tų ga­li už­tik­rin­ti, kad prie vai­ro sės vien blai­vūs? Vis­kas, gal­vo­ju, yra žmo­nių pa­są­mo­nė­je. Juk nie­kas ne­lie­pia iš­ger­ti, o ta­da pa­siim­ti rak­te­lius ir va­žiuo­ti. Pa­juo­kau­siu: jei jau su­gal­vo­jo­te iš­ger­ti, įdė­ki­te rak­te­lius į vo­ką ir pa­siųs­ki­te pa­štu sau, kad laiš­ką gau­tu­mė­te tik ry­toj.

Pu­sė žu­vu­sių­jų – pės­tie­ji

– Pa­kal­bė­ki­me apie pės­čiuo­sius. Gal jų draus­min­gu­mas pa­ga­liau di­dė­ja?

– Si­tua­ci­ja blo­ga. At­sa­kin­gai sa­kau: tai yra ri­zi­kin­giau­sia eis­mo da­ly­vių ka­te­go­ri­ja. Iš ke­tu­rio­li­kos per­nai ap­skri­ty­je žu­vu­sių – net sep­ty­ni pės­tie­ji. Žmo­nės, at­si­pei­kė­ki­te.

Mies­te pro­ble­ma kiek ma­žes­nė, nes ap­švies­tos gat­vės. Bet už­mies­čio ke­liuo­se ar­ba kai­mų te­ri­to­ri­jo­se, kur vi­siš­ka tam­sa, pės­tie­ji – lyg tik­sin­ti bom­ba.

Po­li­ci­ja nuo per­nai la­bai kryp­tin­gai dir­ba pės­čių­jų at­žvil­giu. Pra­dė­jo­me nuo vai­kų, vyk­do­me įvai­rias pre­ven­ci­nes pro­gra­mas, dir­ba­me su drau­gi­jo­mis, or­ga­ni­za­ci­jo­mis, va­žiuo­ja­me į įmo­nes. Nusp­ren­dė­me ei­ti švie­ti­mo ke­liu. Va­žiuo­ja pa­tru­liai, pa­ma­to, kad žmo­gus ei­na be at­švai­to – su­sto­ja ir pa­duo­da jam pa­tar­da­mi bū­ti­nai nau­do­ti.

Už­per­nai ban­dė­me pės­čiuo­sius draus­min­ti bau­di­mu. Na, pri­bau­dė­me žmo­nių, gal­vo­jo­me, kad tai bus auk­lė­ja­mo­ji prie­mo­nė. Bet si­tua­ci­ja ne­pa­ge­rė­jo – žu­vu­sių pės­čių­jų vis tiek yra ne­ma­žai. Ir kaip už­vilk­ti žmo­gui lie­me­nę, už­dė­ti at­švai­tą? Tie­są sa­kant, at­švai­tų jau iš­da­ly­ta tiek, kiek Lie­tu­vo­je net tiek žmo­nių ne­gy­ve­na. Ir ką? Vis tiek vaikš­to be jų.

De­ja, žmo­nės ne­si­sau­go. Per­nai pės­čia­sis žu­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, prie Lin­kai­čių gy­ven­vie­tės. Pe­rė­jo pu­sę ke­lio ir iš­lin­do tie­siai po prieš­prie­ša at­va­žiuo­jan­čia ma­ši­na. Taukšt, ir ne­bė­ra gy­vy­bės.

Po tra­ge­di­jos ban­dė­me ieš­ko­ti, kas to­je ke­lio vie­to­je yra blo­gai, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad tra­giš­kų įvy­kių ne­be­bū­tų: gal ko­kius inf­rast­ruk­tū­ri­nius spren­di­mus priim­ti, grei­tį ri­bo­jan­čius ženk­lus pa­sta­ty­ti, ap­švie­ti­mą. Bet paaiš­kė­jo, kad vis­kas, ką ga­li­ma bū­tų pa­da­ry­ti jau pa­da­ry­ta – ir grei­tis su­ma­žin­tas, ir ma­to­mu­mas pui­kus, ir ap­švie­ti­mas. Vie­nin­te­lis kal­ti­nin­kas – pės­čio­jo nea­ti­du­mas, neat­sa­kin­gu­mas, ne­si­sau­go­ji­mas.

Vil­ties, kad si­tua­ci­ja ka­da nors vis tiek ims ge­rė­ti, šiai die­nai tei­kia tik vai­kai, ku­rie, skir­tin­gai nei suau­gu­sie­ji, no­ri ne­šio­ti at­švai­tus. Už­tat ir pa­brė­žia­me vai­ku­čiams, kad ga­vę at­švai­tą, pri­seg­tų jį tė­čiui ar ma­my­tei prie striu­kės, prie ran­ki­nu­ko. Gal taip bus di­des­nis efek­tas.

Kont­ro­lės vis dau­giau

– Ko­kių nau­jo­vių ko­vo­je su pa­žei­di­mais po­li­ci­ja nu­ma­čiu­si šiais me­tais?

– Per­nai Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ap­skri­ty­je įvyk­dė apie 150 rei­dų. Šie­met ir to­liau neat­si­pū­si­me.

Šiais me­tais vie­na iš prio­ri­te­ti­nių sri­čių ir to­liau bus va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lė. At­si­ras sek­to­ri­niai grei­čio ma­tuok­liai, kai kur bus įreng­ti sta­cio­na­rūs.

Tu­ri­me ke­tu­ris mo­bi­lius ma­tuok­lius, ku­rie pa­sta­to­mi ant sto­vo, jie dirbs vi­so­je ap­skri­ty­je. Per sa­vai­tę ar dvi jie jau tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti. Be­je, šie ma­tuok­liai tu­rės ir dar vie­ną funk­ci­ją: fik­suos pa­žei­dė­jus ker­tan­čius san­kry­žas de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui (to­kių vai­ruo­to­jų gau­su!). Ir tai jie ga­lės pa­da­ry­ti net iš 300 met­rų at­stu­mo.

Sus­tip­rin­tai bus ste­bi­mo vie­tos, kur dau­giau­siai grei­čio vir­ši­ji­mų ir su tuo su­si­ju­sių eis­mo įvy­kių. Bus ir to­liau rea­guo­ja­ma į žmo­nių pra­ne­ši­mus.

Vyks nuo­la­ti­nė chu­li­ga­niš­ko, pa­vo­jin­go vai­ra­vi­mo pa­žei­di­mų kont­ro­lė. Tam rei­ka­lui net nu­ma­ty­tas ci­vi­lis au­to­mo­bi­lis su spe­cia­lia fik­sa­vi­mo įran­ga, ir jis taip pat dirbs vi­so­je ap­skri­ty­je. Nes­tab­dy­si­me au­to­mo­bi­lių, tie­siog nu­fil­muo­si­me, o pa­žei­dė­jas gaus pro­to­ko­lą į na­mus.

Pri­va­lau per­spė­ti: ne­sku­bė­ki­te, nes ma­tuok­lių vi­so­je Lie­tu­vo­je bus pa­sta­ty­ta la­bai daug. Ir vir­šy­to grei­čio to­le­ran­ci­ja nu­ma­to­ma be­veik nu­li­nė, bent jau su tais ke­tu­riais grei­čio ma­tuok­liais tai jau tik­rai.

– Ko­mi­sa­re, ko­kia jū­sų nuo­mo­nė apie spren­di­mą nai­kin­ti ža­lią­sias po­sū­kio į de­ši­nę len­te­les? Tie­sa, va­kar val­džia per­si­gal­vo­jo ir ro­dyk­les grą­ži­no.

– Ke­le­tą me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, po­li­ci­ja, ki­tos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kin­gai ver­ti­no, kur bū­tų ga­li­ma ap­siei­ti be ro­dik­lių, o kur jos tie­siog spren­džia spūs­čių pro­ble­mą. Vis­kas su­dė­lio­ta. Ir rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kai ku­rio­se san­kry­žo­se jos la­bai nau­din­gos.

Per­nai Šiau­lių mies­te bu­vo at­lik­ta ana­li­zė, ar pa­pil­do­mų len­te­lių bu­vi­mas da­ro įta­ką eis­mo sau­gu­mui. Tie­sa to­kia, kad Šiau­liuo­se pa­sta­rai­siais me­tais ne­bu­vo nė vie­no įvy­kio, kai au­to­mo­bi­liui su­kant pa­gal ža­lią ro­dyk­lę bū­tų įvy­ku­si ava­ri­ja. Va­di­na­si, pa­pil­do­mų len­te­lių su­kan­tiems į de­ši­nę su­grą­ži­ni­mas svei­kin­ti­nas.

Jei jau su­gal­vo­jo­te iš­ger­ti, įdė­ki­te rak­te­lius į vo­ką ir pa­siųs­ki­te pa­štu sau, kad laiš­ką gau­tu­mė­te tik ry­toj.

Komentarai

Siaulietis    Pen, 2020-01-10 / 11:03
Na dėl ženklų tai nusišnekėjo. Citata: Ta­čiau drau­džian­tis ke­lio ženk­las tik­rai nė­ra kaž­koks "iš­mis­las". Jam pa­sta­ty­ti at­lie­ka­mos ana­li­zės, spe­cia­lis­tai ver­ti­na, da­ro iš­va­das, dis­ku­tuo­ja. Ra­da­vi­čius ar ki­tas pa­rei­gū­nas tik­rai ne­ga­li šiaip sau su­si­gal­vo­ti ir pa­sta­ty­ti ženk­lą vi­du­ry Til­žės gat­vės, kad štai čia su­sto­ti drau­džia­ma – tam rei­kia mo­ty­vų ir ar­gu­men­tų dėl jo rei­ka­lin­gu­mo, bei, koks tiks­las pa­sta­čius ženk­lą, bus pa­siek­tas, ar iš­si­spręs pro­ble­ma. ŽALIOS RODYKLĖS aiškiausias pavyzdys. SUSTOTI DRAUDŽIAMA salduvės aišktėj. Ar ne korupcijos pavyzdys. ir .t.t .. Nelaikykit vairuotoju durniais.
jocis    Pen, 2020-01-10 / 15:11
reiketu greicio virsyjima atskirti mieste ir uzmiestyje. dabar pinigai tie patys. tai ko nelekt, kai puse baudos 15 auru virsyjant greiti nuo 21-30km/h
pa­gr. ava­ri­jų prie­žas­tys – grei­tis ir ne­blai­vumas    Pen, 2020-01-10 / 16:37
O ko nelakstyti ir negerti - premjer-policininko vyriausybė taip ir neįvedė kasmetinio Galingesnių automobilių mokesčio...
miestietis    Pen, 2020-01-10 / 18:12
Galima būtų daug teksto čia pagaminti, bet parašysiu tik vieną mažą atvejį- Statybininkų- Tilžės pėsčiųjų perėją nu niekaip nesigauna tvarkdariams sutvarkyti, šviesoforai yra, bet neveikia,ir atrodo jau niekada nebeužsidegs, o pėstieji tokioje judrioje ir painioje sankryžoje lyg rusišką ruletę- praleis ar ne galingesnis eismo dalyvis. O rašyti apie geltonsnapių draftą judriomis miesto gatvėmis, pvz. savaitgaliais, kuomet net numerio neįmanoma suspėti įžiūrėti per tokį didelį greitį, tai jau per banalu ir kalbėti, o pareigūnams svarbiau jei koks 5-10 km/val. viršija greitį, tokį žmogelį tai jau nučirškins garantuotai. Linkiu sėkmės darbe VAI, bet ir ieškoti daugiau logikos sprendimuose, o pijokus bausti negailestingai ir nuožmiai forever.
miestietis    Pen, 2020-01-10 / 18:42
Kadangi apetitas ateina bevalgant, tai prisiųsiu dar vieną pastebėjimą : Tilžės- Gardino- Statybininkų ir Tilžės- Gegužių sankryžas skubiai arba rekonstruoti su žaliu signalu sukti į kairę arba padaryti žiedus (čia vietos sočiai), nes beveik nėra nė vienos savaitės, kad čia nepasibučiuotų automobiliai.
kike    Pen, 2020-01-10 / 18:59
Šiaip tai, daugiausia avarijų padaro blaivūs vairuotojai. Žinoma, kas be ko, dalis viršydami greitį. Todėl, norint sumažinti avarijų skaičių, stabdyti ir tikrinti reikia vairuotojus, kurie pažeidžia eismo taisykles, o ne stabdyti šimtus ir tūkstančius nieko nepažeidusių ir ieškoti, gal pavyks nubausti. Tai rodo, kad policijai nusispjauti į avarijų skaičių. Matyt yra nurodymas surinkti kuo daugiau pinigų baudų pavidalu.
bate    Pen, 2020-01-10 / 20:43
o aš manau, kad policijos naikinimas nuo 2014 metų duoda savo vaisių. Buvę profesionalai nebesugrįš, o naujus užauginti praeis dešimtmetis, o gal ir daugiau. Ir tai tragedija ne tik keliuose, bet ir kitose srityse. O dabar šiek tiek suvaldyti "karą keliuose" viena išeitis-tuštinti vairuotojų kišenes. Nes žmogus tik tada supranta kai jam skauda arba finansai. Kadangi skauda daryti negalima, lieka piniginės baudos. Ir dar manau, kad labai jau skubiai "kepami" nauji vairuotojai. Tuos savo žalius metus jie stengiasi važiuoti mandagiai, bet po to tai varo kaip nuo b... nutrūkę...
Saulius    Šeš, 2020-01-11 / 19:25

In reply to by bate

Kišenių tuštinimas ne išeitis, nes žmonės vis geriau gyvena ir patys įžūliausi kelių gaideliai, kiek pastebiu, dažniausiai vairuoja " krūtas " tačkes.Tokiems nė motais šimtą kitą susimokėt už KET nepaisymą. Siūlau eit Vokietijos keliu - įvest baudos taškus, kad, surinkus atitinkamą jų skaičių, pažeidėjui būtų atimamas teisės vairuoti pažymėjimas.Tada būtų priverstas jį perlaikyt.Ir tai daug kebliau, nei perbraukt banko kortele per skaitytuvą.Beje, kas pamena, tokia praktika sovietmečiu gyvavo ir pas mus, ir buvo tikrai veiksminga.
miestietis    Šeš, 2020-01-11 / 20:09

In reply to by Saulius

Protingas Jūsų pasiūlymas, kuris būtu veiksminga priemonė kovai su greičiu ir chuliganišku elgesiu kelyje. Dėl tų pacukų su neva gerais a/m, tai daug variantų tikrovėje yra, ir vienas mažiau paplitęs variantas, kuomet turtingi tėvai švaistosi negailėdami, o didžioji dalis tik imituoja turtingus, o realiai krapšto centus cigaretėms, o jei prisibauduoja, tai paskui vaikšto su baudų tūkstantinėmis sumomis, manau tokių dauguma yra. Bet faktas lieka faktu- sprendimai turi būti daromi, o ne taip kaip dabar, kai lūkuriuoja ir snaudžia įstatymų leidėjai.
bate    Šeš, 2020-01-11 / 20:35

In reply to by miestietis

aišku teisių atėmimas irgi veiksminga priemonė. Bet patikėkit kai reikės per mėnesį po kartą ar kelis kartus mokėti kelis šimtus eurų už "nieką", tikrai pacukai pradės galvoti. O už atitinkamą greičio viršijimą ir už pakartotinumą taip pat yra teisių atėmimas. Tad...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.