Galimai išgalvota vagystė gali atsisukti prieš nukentėjusįjį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu apie tar­pi­nin­ka­vi­mą vyk­dant nu­si­kals­ta­mą vei­ką nu­ty­lė­jęs Ma­rius Za­pals­kis "ski­lo" teis­mi­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė spren­di­mą by­lo­je dėl "Mer­ce­des" mar­kės mik­roau­to­bu­so va­gys­tės. Teis­mi­nis by­los nag­ri­nė­ji­mas pa­si­su­ko taip, kad bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn kar­tu su kal­ti­na­mai­siais ga­li bū­ti pa­trauk­tas ir nu­ken­tė­ju­sy­sis.

Be kal­tės, bet ne­lais­vė­je

28 me­tų šiau­lie­čiai Man­tas Da­mans­kis ir Ma­rius Za­pals­kis, kal­tin­ti mer­se­de­so va­gys­te, kol kas li­ko be dė­mės. By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu at­si­ra­dus nau­jų ap­lin­ky­bių, teis­mas va­gys­tės by­lą nu­trau­kė ir pa­skel­bė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį kreip­tis į pro­ku­ro­rą dėl ga­li­mo ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos – su­kčia­vi­mo – įvyk­dy­mo. Neat­me­ta­ma, kad pro­ku­ra­tū­rai priė­mus spren­di­mą pra­dė­ti nau­ją ty­ri­mą, tei­sia­mų­jų suo­le ga­li at­si­dur­ti ne tik M. Da­mans­kis bei M. Za­pals­kis, bet ir mik­roau­to­bu­so sa­vi­nin­kas And­rius A., įtar­tas ban­dęs ap­gau­ti drau­di­mo bend­ro­vę ir dėl to "suor­ga­ni­za­vęs" ap­draus­to 15 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės mer­se­de­so va­gys­tę.

Anks­čiau ne­teis­tas M. Za­pals­kis, teis­mui pa­skel­bus to­kią nu­tar­tį bū­tų pa­leis­tas į lais­vę, ta­čiau šiuo me­tu jis pri­vers­tas lai­ką leis­ti Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, nes įta­ria­mas ki­tais nu­si­kal­ti­mais.

11 kar­tų anks­čiau teis­tas M. Da­mans­kis į lais­vę taip pat neišt­rū­ko, nes to­je pa­čio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jis kal­tu pri­pa­žin­tas dėl ki­to au­to­mo­bi­lio ir dvie­jų dvi­ra­čių va­gys­čių.

Teis­mas su­bend­ri­no baus­mę už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus su anks­tes­nė­mis baus­mė­mis ir pa­sky­rė M. Da­mans­kiui ga­lu­ti­nę 2,5 me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę, ku­rią jis tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Nusikaltimo schema

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu abu kal­ti­na­mie­ji nu­ty­lė­jo bu­vę "už­sa­ky­ti" pa­vog­ti mik­roau­to­bu­są, sie­kiant gau­ti drau­di­mo lė­šų.

Ta­čiau ap­klau­sia­mas teis­me M. Za­pals­kis pra­si­ta­rė ne­ke­ti­nęs įvyk­dy­ti va­gys­tės, o tik tar­pi­nin­ka­vo vyk­dant su­kčia­vi­mą. Esą 2018 me­tų va­sa­rą bu­vęs pa­pra­šy­tas 4–5 me­tus pa­žįs­ta­mo ma­žo­sios bend­ri­jos sa­vi­nin­ko And­riaus A. su­ras­ti žmo­gų, ku­ris pa­vai­ruo­tų mik­roau­to­bu­są "Mer­ce­des Benz Sprin­ter" – nu­va­ry­tų 10–15 ki­lo­met­rų ir pa­lik­tų. Už tai sa­vi­nin­kas pa­ža­dė­jęs 500 eu­rų at­ly­gį, pa­ro­dęs Šiau­liuo­se, prie Prū­de­lio tven­ki­nio pa­lik­tą ma­ši­ną.

M. Za­pals­kis pa­slau­gos pa­pra­šęs pa­žįs­ta­mą M. Da­mans­kį. Pa­ža­dė­jęs jam 300 eu­rų at­ly­gį. Ma­ši­nos rak­te­lius M. Da­mans­kiui pa­da­vęs prieš pat ta­ria­mą nu­si­kal­ti­mą. "Va­gys­tė" bu­vo už­fik­suo­ta ne­to­lie­se pa­lik­to au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­to­riu­mi.

M. Za­pals­kis teis­me sa­kė su­pra­tęs, kad mik­roau­to­bu­so sa­vi­nin­kas, su­fab­ri­ka­vus va­gys­tę, gau­tų drau­di­mo iš­mo­ką.

Pa­na­šiai teis­me pa­sa­ko­jo ir M. Da­mans­kis. Su­tar­tą die­ną "pa­vo­gęs" au­to­mo­bi­lį. Jis pa­tvir­ti­no ga­vęs 300 eu­rų at­ly­gį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.