Dėl padarytos nusikalstamos veikos sulaikytieji kaltina alkoholį

Šiau­lių ap­skri­ties VPK nuo­tr.
Neb­lai­vūs nu­si­kals­ta­mą vei­ką įvyk­dę as­me­nys, nors ir pri­pa­žįs­ta ją pa­da­rę, ta­čiau dėl to daž­nai lin­kę kal­tin­ti al­ko­ho­lį, tik ne sa­ve.

Gruo­džio 9-osios va­ka­re Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je trau­ki­nio lau­ku­sius ke­lei­vius šiur­pi­no gir­tas vy­ras. Jis ran­ka tren­kė ir iš­dau­žė bi­lie­tų ka­sos lan­ge­lį, po to slan­kio­da­mas po lau­kia­mą­jį su pei­liu ran­ko­je gąs­di­no čia bu­vu­sius žmo­nes.

Išk­vies­tus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus jis pa­si­ti­ko su pei­liu ran­ko­je, ta­čiau, iš­gir­dęs rei­ka­la­vi­mą pei­lį pa­dė­ti, jį pa­dė­jo ant že­mės ir pa­klu­so jų rei­ka­la­vi­mams. 44 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai ir jis nu­vež­tas į areš­ti­nę.

Su­lai­ky­ta­jam nu­sta­ty­tas 1,85 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vy­ras pri­si­mi­nė, kad di­džią­ją die­nos da­lį jis pra­lei­do gurkš­no­da­mas al­ko­ho­lį vie­na­me mies­to ba­re. Po to iki ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­ly­dė­jo sa­vo su­gė­ro­vą, o li­kęs vie­nas pra­dė­jo siau­tė­ti. Ko­dėl jis taip el­gė­si, paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo. Tik dėl sa­vo el­ge­sio ap­kal­ti­no al­ko­ho­lį ir įtam­pą dėl at­si­ra­du­sių gy­ve­ni­mo pro­ble­mų. Jam pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Ki­tas 33 me­tų nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tis vy­ras, ins­pi­ruo­tas al­ko­ho­lio, ap­si­gy­ve­no mi­ru­sio rad­vi­liš­kie­čio na­muo­se, pa­si­sa­vi­no jo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną ir ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lę bei kar­tu bu­vu­sį po­pie­riaus la­pą su jos PIN ko­du.

Ne­tei­sė­tai nau­do­da­ma­sis elekt­ro­ni­ne mo­kė­ji­mo prie­mo­ne ir jos duo­me­ni­mis, vy­ras par­duo­tu­vė­je pri­si­pir­ko al­ko­ho­lio, mais­to ir, nu­mu­šęs ka­ba­mą­ją du­rų spy­ną, ap­si­gy­ve­no mi­ru­sio pa­žįs­ta­mo na­muo­se.

Čia at­vy­ku­si bu­vu­si mi­ru­sio­jo žmo­na ra­do na­mus oku­pa­vu­sį ne­pa­žįs­ta­mą vy­rą. Pak­laus­tas, ką jis čia vei­kiąs, paaiš­kin­ti nie­ko ne­ga­lė­jo. Jam bu­vo nu­sta­ty­tas 2,93 pro­mi­lės gir­tu­mas, vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to as­mens būs­to ne­lie­čia­mu­mo pa­žei­di­mo, dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo sve­ti­ma ban­ko kor­te­le, jos ir jos duo­me­nų pa­nau­do­ji­mo.