Algirdo Paleckio byla perduodama Šiaulių apygardos teismui

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
By­la, sie­kiant ne­ša­liš­ku­mo, per­duo­ta nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas Al­gir­do Pa­lec­kio bau­džia­mą­ją by­lą iš Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo, ku­riam ji teis­min­ga, per­da­vė nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas, ten­kin­da­mas pro­ku­ro­ro pra­šy­mą, pa­žy­mė­jo, kad by­lą tiks­lin­ga per­duo­ti nag­ri­nė­ti ki­tam apy­gar­dos teis­mui, sie­kiant pa­ša­lin­ti bet ko­kias abe­jo­nes by­lą nag­ri­nė­sian­čio teis­mo ne­ša­liš­ku­mu, kad nei by­lo­je da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims, nei vi­suo­me­nė­je ne­kil­tų ne­pag­rįs­tų tei­sė­jų dar­bo ver­ti­ni­mų, taip pat už­tik­ri­nant tei­sin­gu­mo in­te­re­sus.

Šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je kal­ti­na­mie­siems ink­ri­mi­nuo­ta ga­li­mai pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka nu­kreip­ta ir prieš Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jus, nag­ri­nė­ju­sius bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­tų TSRS ka­riš­kių ir ki­tų as­me­nų veiks­mų 1991 me­tų sau­sio mė­ne­sį. To­dėl jei by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, tiek pro­ce­so da­ly­viams, tiek pa­ša­li­niam ste­bė­to­jui ga­li kil­ti pa­grįs­tų abe­jo­nių Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ne­ša­liš­ku­mu.

Pa­gal bau­džia­mo­jo pro­ce­so nuo­sta­tas by­la ga­li bū­ti per­duo­ta nag­ri­nė­ti ki­tam teis­mui, sie­kiant už­tik­rin­ti svar­bius vals­ty­bės sau­gu­mo, vie­šo­sios tvar­kos ar tei­sin­gu­mo in­te­re­sus.

Komentarai

Socialistė    Ket, 2020-03-12 / 13:54
Kadais Algirdui palinkėjau sekti senelio Justo pėdomis ir tapti doru,sąžiningu,daugumos visuomenės gerbiamu vadovu.Pildosi.Kaip ir senelis jau bus pasėdėjęs kalėjime,dar labiau politiškai išprusęs,dar kritiškiau vertinantis antihumanišką kapitalistinę santvarką bei iš jos išplaukiančius padarinius.Belieka laukti,kad sąmoningiausieji mūsų žmonės jį pakviestų ir vadovaujantis Konstitucija įpareigoti vesti šalį pirmyn,į geresnį ir šviesesnį rytojų.Sėkimės‼
kike    Ket, 2020-03-12 / 15:23
Žmogų sužaloja, tik lygtinai gauna, o čia, kiek jau sėdi, lyg būtų tris užmušęs.
tata    Ket, 2020-03-12 / 18:09
Gal Šiauliuose žmogų pamaitins, o tai atrodo kaip iš Osvencimo. Ligos, terbos ir tiurmos išsižadėti negalima, tad sėkmės jam.
Nesamone    Ket, 2020-03-12 / 21:45
Šiaulių apygardos teismas tikrai nuteis kadangi jis nesivadovauja ir nesupranta Lietuvos Respublikos Konstitucijos, baudžiamojo proceso kodekso ir baudžiamojo kodekso. Tik kai pateiki peticija Europos žmogaus teisių teismui, tada visa Šiaulių teisesauga "padaro į kelnes" kad tik visuomenė nesužinotų kad visoje Šiaulių teisesaugoje dirba neišmanantys įstatymo. Greitai visi Lietuvos žmonės sužinosit kas vyksta visoje Šiaulių teisėsaugoje ir kaip joje galima laimėti bylas. Įdomu kaip į tai prezidentas atsižvelgs, kai prie jo langų būrys žmonių bus su plakatais kuriuose bus įrodomi nešvarumai visos Šiaulių teisėsaugos.
Bylas    Pen, 2020-03-13 / 06:56
greitai pasirodys,kad Paleckis 100kart teisus pasakes,kad savi saude in savus,nes kitaip tie boksto ivykiai taip ir but buve pasauly nepastebeti.Gal Paleckis pataps pirmas politinis kalinys tam Gvantanamo kalejimo filijale,katro lendzgrybine chunta oi kaip nenori pripazinti,visad stenejusi apie kokia tai zodzio irgi susirinkimu laisve........
miestietis    Šeš, 2020-03-14 / 13:19
Galiu klysti, bet peleckiuką išdavė patys rusai, na gal ne tiesiogiai išdavė, bet padarė taip, kad įkliūtų. Pagalvokime patys- ko rusai nežino ir ką gali suveikti(iššnipinėti) tas barzdonas ? Ogi- nieko, o kankinys rusams šiuo metu labai labai reikalingas ir parankus propagandai, ot kaip yr!
Socialistė    Šeš, 2020-03-14 / 13:53

In reply to by miestietis

Jis su rusais turi tik tiek bendro,kad jo žmona rusė - universiteto darbuotojų dukra.Jis pasaulyje žinomas eruditas ir tik kvailys gali sakyti,kad jis kažkur kažką šnipinėjo.Tačiau Algirdas žino tokius dalykus,kurie,paprastai sakant neparankūs kai kuriems valdantiesiems ar valdžiusiesiems.Todėl ir stengiamasi jį nutildyti.Bet jeigu to reikalo,kaip girdisi signalai,imsis tarptautinė teisėtvarka,dar išgirsime įdomių dalykų.
miestietis    Šeš, 2020-03-14 / 14:09

In reply to by Socialistė

Vot vot vot, čia ir esmė- imsis tarptautinė teisėtvarka, o to ir siekė kremlinai, ir svarbiausia, kad tas tampymasis po teismus užtruktu kuo ilgiau ir kuo skambiau, ir atsvarai to, kad pačius kremlinus dabar tąso po teismus dėl numušto Malaizijos lainerio, suprask- visi susitepę ir visi panašūs. Neveltui barzdonas gyveno prestižiniame Viniaus rajone, o iš kur šaibos pas tą visatos eruditą ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.