Tautodailininkės Irenos Gaidamavičienės rankdarbiai – vėl Kuršėnuose

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Tau­to­dai­li­nin­kė Ire­na Gai­da­ma­vi­čie­nė prie sa­vo eks­po­na­tų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re ati­da­ry­ta šiau­lie­tės Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės me­ni­nių dar­bų pa­ro­da. Au­to­rė tę­sia se­no­jo lie­tu­viš­ko so­džiaus rank­dar­bių me­no tra­di­ci­jas: pa­ro­do­je – aus­ti li­no rankš­luos­čiai, bal­tai siu­vi­nė­tos ska­re­lės, apy­kak­lės, no­si­nai­tės, sa­gės ir ki­ti.

Pa­ti dar­bų au­to­rė yra ki­lu­si iš Pak­ruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų mies­te­lio. Jau vai­kys­tė­je jai pa­tik­da­vo siu­vi­nė­ti, ner­ti vą­še­liu. Bai­gu­si Kau­no Po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą ji įgi­jo in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Užau­gi­no sū­nų ir duk­rą.

Ire­na Gai­da­ma­vi­čie­nė nuo 2003 me­tų yra Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė. Da­ly­vau­ja įvai­rio­se Šiau­lių kraš­to ir res­pub­li­ki­nė­se pa­ro­do­se. Prieš ket­ver­tą me­tų Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re bu­vo eks­po­nuo­ja­ma au­to­ri­nė pa­ro­da „Nuo mar­gos vai­kys­tės iki bal­tos Ka­lė­dų sva­jo­nės“. 2019 me­tais Ire­na pri­pa­žin­ta ge­riau­sia liau­dies meist­re Šiau­lių re­gio­ne.

Eks­po­nuo­ja­mus dar­bus ap­žvel­gė ir apie Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės kū­ry­bą pa­pa­sa­ko­jo me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė.

Pa­gar­bos ir gra­žių svei­ki­ni­mo žo­džių pa­ro­dos au­to­rė su­lau­kė iš LR Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­sios pa­va­duo­to­jos Ri­mos Baš­kie­nės pa­dė­jė­jos Ados Gra­kaus­kie­nės, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus, Kur­šė­nų se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jos Gied­rės Kar­ka­lie­nės, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Egi­di­jos Šėgž­dai­tės, ki­tų svei­kin­to­jų.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me kon­cer­ta­vo Kur­šė­nų jau­ni­mo gru­pė „Ne­to“.