Parodoje darbus eksponuoja pusšimtis autorių

Si­mo­nos JON­KU­TĖS nuo­tr.
Pa­ro­dos dar­bų au­to­riai su mu­zie­ji­nin­kė­mis ir vieš­nio­mis iš Šiau­lių.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je tra­di­ci­nė­je tau­to­dai­li­nin­kų ir ama­ti­nin­kų dar­bų pa­ro­do­je, ku­ri šie­met skir­ta Tau­to­dai­lės me­tams ir Ma­to Slan­čiaus­ko 170-ies me­tų su­kak­čiai, sa­vo kū­ri­nius pri­sta­to per 50 au­to­rių iš vi­so ra­jo­no.

Gra­žia­dar­biai eks­po­nuo­ja apie 260 teks­ti­lės, me­džio, ak­mens, ta­py­bos, odos ir ki­tų dar­bų. Tra­di­ciš­kai be­ne dau­giau­sia mez­gė­jų ir nė­rė­jų.

Prie raš­tuo­tų, mar­gų pirš­ti­nių ir ko­ji­nių švie­čia ra­jo­ne ži­no­mos pa­var­dės: Fe­li­ci­ja Bog­vi­lie­nė, Ri­ma Bal­to­kie­nė, Ma­ri­ja Ka­lė­die­nė, Ra­mu­nė Vi­čie­nė, Ve­ga Gurs­kie­nė, Sta­nis­la­va Gurs­kie­nė, El­vy­ra Žu­kaus­kie­nė ir ki­tos.

To­liau pa­si­su­kus – vel­ti ba­te­lai, šle­pe­tės, ryš­kiai pa­va­sa­riu dvel­kian­tis ža­lias leng­vas pal­tu­kas. Tai – Bi­ru­tės Dar­gy­tės-Ky­bar­tie­nės, Da­lios Pet­rai­tie­nės, Lo­re­tos Dom­kie­nės dar­bai, gre­ta jų de­ra Alan­tos Mai­žiu­tės mez­gi­niai, Kęs­tu­čio Ci­bu­lio il­gaam­žiai tvir­ti kla­si­ki­nių rau­do­nos ir juo­dos spal­vų – do­ku­men­tų dėk­las, po­rtfe­lis, kup­ri­nė, ran­ki­nė.

Kau­ne gy­ve­nan­tis, bet sa­vo gim­to­jo kraš­to ne­pa­mirš­tan­tis tau­to­dai­li­nin­kas Vik­to­ras Ži­lins­kas at­ve­žė li­no­rai­ži­nių ir me­džio rai­ži­nių, ku­riuo­se iš­ryš­kė­ja au­to­riaus pa­lan­ku­mas žem­dir­bys­tei, ama­ti­nin­kams, že­mės, gam­tos spal­vo­mis lie­ja­si Re­dos Peč­ku­vie­nės ska­ros, „dygs­ta“ Da­liaus Ud­ra­kio me­džio skulp­tū­ros, nuo sie­nos žvel­gia įrė­min­tos Auš­ros Pet­raus­kie­nės lė­ly­tės, Da­nu­tės Gruns­kie­nės, Ali­nos Jo­nai­tie­nės, Ger­dos Gu­di­nai­tės, Da­lios Sut­ku­vie­nės, Vir­gi­ni­jos Kut­kie­nės, Vi­dos Pe­le­niu­vie­nės, Dai­vos But­kie­nės pa­veiks­lai, o ko­ri­do­riu­je, nes jau ne­be­til­po sa­ly­tė­je, atė­ju­sius pa­si­tin­ka Sa­lio­mės Gu­lia­čen­ko ra­ga­nos.

D. Gruns­kie­nė nu­ste­bi­na ir mar­gas­pal­vė­mis ke­ra­mi­nė­mis viš­tai­tė­mis, akį trau­kia Bro­nis­la­vos Šva­nie­nės, Ri­mos Prie­lai­die­nės bei ki­tų mo­te­rų riš­tos juos­tos, Ri­man­to Ar­laus­ko pin­ti krep­šai, Jo­no Žar­žec­kio, Jo­no Pin­kaus­ko, Pet­ro Jo­nai­čio, Sau­liaus Ka­mins­ko dro­ži­niai, Ra­sos Kra­li­kaus­kie­nės su­bti­li ke­ra­mi­ka, bal­tuo­ja Ug­nės Vai­nei­kie­nės, Zel­mos Kru­pe­lie­nės, Gra­ži­nos Šliau­te­rie­nės ir dar vi­so bū­rio gra­žia­dar­bių nė­ri­niai, mez­gi­niai.

Gre­ta mo­ky­to­jų sa­vo kū­ri­nius ri­kiuo­ja Jo­niš­kio „Sau­lės“, Kriu­kų pa­grin­di­nių ir Že­mės ūkio mo­kyk­los mo­ki­niai.

Re­to­kai šio­je pa­ro­do­je da­ly­vau­jan­ti Dai­va Ra­da­vi­čiū­tė iš Kriu­kų su­bti­liai pieš­tu­ku kur­da­ma kai­miš­ką idi­lę nu­pie­šė gi­mi­nių pa­veiks­lą. Pa­sak ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kus ir ama­ti­nin­kus ku­ruo­jan­čios Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Vi­tos Vit­kaus­kie­nės, šį­kart pri­sta­to­mos ir dar anks­čiau ne­gir­dė­tos au­to­rės mez­gė­jos, nė­rė­jos Ind­ra Mit­ke­vi­čie­nė bei Ele­na Jokš­tie­nė.

Su­si­rin­ku­sius tau­to­dai­li­nin­kus ir ama­ti­nin­kus pa­svei­ki­no ir jų dar­bais gė­rė­jo­si Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė bei me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė, ku­rios į Šiau­lių kraš­to tau­to­dai­lės pa­ro­dą at­rin­ko 26 au­to­rių dar­bus.

Ren­gi­ny­je pa­sa­ko­ji­mus po­ri­no ir dai­nas pa­gal Ma­to Slan­čiaus­ko teks­tus at­li­ko folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ va­do­vė Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė su sū­nu­mi Jo­riu, o li­te­ra­tė Re­gi­na Brie­dy­tė M. Slan­čiaus­kui sky­rė sa­vo ei­les. Pa­ro­da­veiks vi­są mė­ne­sį.