Tarptautiniame čempionate sekė pasakas

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Pa­sa­ko­rius ver­ti­nu­sios (iš kai­rės) et­no­lo­gė, tau­to­sa­ki­nin­kė Gra­ži­na Ka­džy­tė ir lai­dos "La­ba­nakt, vai­ku­čiai" ve­dė­ja Ber­na­de­ta Lu­ko­šiū­tė rad­vi­liš­kie­čiams pa­tei­kė nau­jų čem­pio­na­to ve­di­mo idė­jų.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Vie­šo­ji bib­lio­te­ka ant­rą kar­tą su­kvie­tė pasakotojus (pa­sa­ko­rius) į tarp­tau­ti­nį pa­sa­kų se­ki­mo čem­pio­na­tą "Vie­ną kar­tą gy­ve­no...". Ja­me pa­sa­kas se­kė Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos pa­sa­ko­riai, o nu­ga­lė­to­jų lau­rai ati­te­ko rad­vi­liš­kie­tei ir ak­me­niš­kei.

Dvi lai­mė­to­jos

Čem­pio­na­to da­ly­viai šie­met var­žė­si vai­kų ir suau­gu­sių­jų gru­pė­se.

Vai­kų gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė Ak­me­nės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Eg­le­sių fi­lia­lui at­sto­va­vu­si Vai­da Mo­ly­tė, ku­rią kon­kur­sui pa­ren­gė bib­lio­te­ki­nin­kė Vir­gi­ni­ja Jan­kaus­kie­nė.

Mer­gai­tė tar­miš­kai pa­se­kė Un­tu­lio Pet­ro pa­sa­ką "Ūki­nin­ka pa­ti ė obags".

Suau­gu­sių­jų gru­pės pa­sa­kų se­ki­mo čem­pio­ne pa­skelb­ta Rad­vi­liš­kio lop­še­liui-dar­že­liui "Žvaigž­du­tė" at­sto­va­vu­si Re­gi­na Mar­ty­šie­nė, pa­se­ku­si lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką "Kaip po­nas bė­dos ieš­ko­jo".

Nu­ga­lė­to­joms įteik­ti lai­mė­to­jų ser­ti­fi­ka­tai.

Šie­met į ant­rą­jį pa­sa­kų se­ki­mo čem­pio­na­tą su­si­rin­ko 15 pa­sa­ko­rių, vai­kų ir suau­gu­sių­jų.

Jų pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no gar­bi ko­mi­si­ja: et­no­lo­gė, tau­to­sa­ki­nin­kė Gra­ži­na Ka­džy­tė, le­gen­di­nės lai­dos "La­ba­nakt, vai­ku­čiai" ve­dė­ja Ber­na­de­ta Lu­ko­šiū­tė, vi­sų ge­riau ži­no­ma kaip te­ta Be­ta, bei Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja eks­per­tė, ra­šy­to­ja Lai­mu­tė Ver­bic­kie­nė.

Ren­gi­nį ve­dė Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius Vla­das Ba­ra­naus­kas.

Vi­sus į pa­sa­kų pa­sau­lį įve­dė praė­ju­sių me­tų pa­sa­kų se­ki­mo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jas Bro­nius Ju­zu­ko­nis, pa­se­kęs pa­sa­ką apie Pag­ran­du­ką.

Pa­mė­tė­jo nau­jų idė­jų

Be pa­sa­ko­ji­mų na­mo ne­bu­vo iš­leis­tos ir vil­niš­kės ko­mi­si­jos na­rės. G. Ka­džy­tė pa­skai­tė pa­skai­tą apie gy­ve­ni­mo bend­ra­ke­lei­ves pa­sa­kas , o B. Lu­ko­šiū­tė pa­se­kė sak­mę "Kaip ra­do­si kregž­dė".

Pa­sa­kų se­ki­mas ski­ria­si nuo dek­la­ma­vi­mo, nuo vai­di­ni­mo. Pa­sak G. Ka­džy­tės, kiek­vie­na ko­mi­si­jos na­rė kon­kur­san­tus ver­ti­no iš sa­vo su­pra­ti­mo bei ži­nių kam­po.

Ji – folk­lo­ris­tė, tad jai bu­vo svar­bu, kaip pa­si­ren­ka­ma pa­sa­ka, koks jos tu­ri­nys, ką no­ri per­duo­ti pa­sa­ko­to­jas.

Te­ta Be­ta – te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­dų dik­to­rė. Ji, anot G.Ka­džy­tės, į pa­sa­ko­rius žiū­rė­jo sce­nos pro­fe­sio­na­lo žvilgs­niu, o vie­ti­nė pe­da­go­gė L. Vir­bic­kie­nė, be ki­tų kri­te­ri­jų, ste­bė­jo ir tai, kaip skam­ba kal­ba, ar yra at­sklei­džia­mas vie­ti­nis ko­lo­ri­tas.

"Pa­sa­ka yra vis­ko pra­džių pra­džia. To­dėl vi­sa­da pa­si­pik­ti­nu, kai kas nors pa­sa­ko, kad mes jau suau­gę ir pa­sa­kų ne­skai­tom", – tei­gė B. Lu­ko­šiū­tė.

Jai pri­ta­rė ir G. Ka­džy­tė, pa­sak ku­rios, pa­sa­kų klo­dai yra neiš­ma­tuo­ja­mi. Kvai­los, juo­kin­gos, pa­sa­kos be ga­lo, di­dak­ti­nės ir ki­to­kios pa­sa­kos kiek­vie­no su­pran­ta­mos sa­vaip, pa­gal sa­vo am­žių.

"Pa­gal­vo­jau: kaip įdo­mu bū­tų, jei ke­li žmo­nės sek­tų vie­ną ir tą pa­čią pa­sa­ką – tą ga­lė­tų da­ry­ti praė­ju­sių me­tų ir šių me­tų čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jai. Smal­su, kaip žmo­nės sa­vaip per­teik­tų ir in­terp­re­tuo­tų tą pa­tį kū­ri­nį, juk skir­tin­go am­žiaus žmo­gus skir­tin­gai su­pran­ta ir ga­li skir­tin­gai per­teik­ti, re­gis, tą pa­tį kū­ri­nį", – eksp­rom­tu gi­mu­sia idė­ja pa­si­da­li­jo ko­mi­si­jos na­rė B. Lu­ko­šiū­tė.

G. Ka­džy­tė pa­ti­ki­no – Rad­vi­liš­kis nė­ra vie­nin­te­lis ra­jo­nas, drau­giš­kas pa­sa­koms. Se­ną pa­sa­kų se­ki­mo tra­di­ci­ją tu­ri Gargž­dai, pa­sa­ko­to­jų fes­ti­va­lis yra reng­tas Anykš­čiuo­se, folk­lo­ro fes­ti­va­liuo­se "Skam­ba, skam­ba kank­liai" vi­sa­da bū­na pa­sa­ko­to­jų po­pie­tės. Yra iš­leis­ta ir 10 moks­lei­vių su­kur­tų pa­sa­kų kny­gų.

G. Ka­džy­tė, kaip ir ko­le­gė, taip pat pa­tei­kė ga­li­mą ki­to­kio pa­sa­kų se­ki­mo čem­pio­na­to idė­ją. Jai te­ko da­ly­vau­ti Is­pa­ni­jo­je ren­gia­ma­me pa­sa­kų se­ki­mo ma­ra­to­ne.

"Šį ma­ra­to­ną ren­gia Gva­da­la­cha­ros bib­lio­te­ka. La­bai įspū­din­gas ren­gi­nys, iš­ti­sai vyks­tan­tis daug va­lan­dų, ku­ria­me die­ną nak­tį yra se­ka­mos pa­sa­kos. Be­je, nak­tį pa­sa­kų klau­sė­si daug dau­giau žmo­nių nei die­ną. Gal ir jums tai bū­tų idė­ja pa­sa­kų čem­pio­na­to paį­vai­ri­ni­mui?" – rad­vi­liš­kie­čiams pa­mė­tė­jo dar vie­ną idė­ją vieš­nia.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.