Tardymo izoliatoriuje įrengtas fizinio pasirengimo kambarys

ŠTI nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je įreng­ta­me spor­to kam­ba­ry­je pa­rei­gū­nai nuo šiol tu­rės ga­li­my­bę stip­rin­ti fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą.
Nuo šiol Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­rei­gū­nai ir dar­buo­to­jai tu­ri ga­li­my­bę spor­ti­ne veik­la už­siim­ti įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta­me spor­to kam­ba­ry­je.

Ką tik du­ris at­vė­ręs spor­to kam­ba­rys leis pa­rei­gū­nams ge­rin­ti sa­vo fi­zi­nę for­mą nei­šei­nant už įstai­gos ri­bų. Spor­to kam­ba­riu lais­vu nuo dar­bo me­tu ga­li pa­si­nau­do­ti ir ki­ti įstai­gos dar­buo­to­jai.

Spor­to kam­ba­ry­je yra nau­jas bė­gi­mo ta­ke­lis, įreng­ta ke­le­tas tre­ni­ruok­lių.

Pa­tal­pos pri­tai­ky­mo spor­to reik­mėms dar­bus at­li­ko izo­lia­to­riaus spe­cia­lis­tai ir Ūkio ap­tar­na­vi­mo bū­rio dir­ban­tie­ji.

At­siž­velg­da­ma į pa­rei­gū­nų po­rei­kius, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­ti­na įsi­gy­ti dau­giau spor­tui rei­ka­lin­go in­ven­to­riaus: jau lie­pos pra­džio­je čia at­si­ras spe­cia­lūs spor­tui skir­ti ki­li­mė­liai.

Įran­ga ir prie­mo­nės įsi­gy­ti iš dar­buo­to­jų įstai­gai paau­ko­tų 2 pro­cen­tų pa­ja­mų mo­kes­čio fon­do.

Vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos pa­rei­gū­nų fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mų ir ati­tik­ties šiems rei­ka­la­vi­mams tik­ri­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas nu­sta­to, kad fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo pra­ty­bos, rei­ka­lin­gos pa­si­reng­ti pa­rei­gū­nams, kad ati­tik­tų fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mus, or­ga­ni­zuo­ja­mos ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę tar­ny­bos me­tu.