Surasti švietimo įstaigos vadovą sudėtinga

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Po­sė­dy­je pa­svei­kin­ti nau­jie­ji Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai Na­ta­li­ja Sta­ra­žins­kie­nė ir Ra­mū­nas Snars­kis.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ant­ra­die­nį po­li­ti­kai at­lei­do kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus, pa­sky­rė ir nau­jų di­rek­to­rių. Da­lis jų – lai­ki­ni, kol įvyks kon­kur­sai pa­rei­goms užim­ti. Neaiš­ku, ar jie bus sėk­min­gi, nes jau de­vy­nioms įstai­goms tin­ka­mų di­rek­to­rių ne­ran­da­ma.

Pa­sit­rau­kė pa­ti

Ta­ry­bos na­riai vien­bal­siai pri­ta­rė, kad nuo rugp­jū­čio 22-osios Ku­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ro­ma Mei­no­riu­tė bū­tų at­leis­ta. Pra­šy­mą at­leis­ti pa­tei­kė pa­ti ir pra­šė po­li­ti­kų bal­suo­ti "už". "Kad žmo­nės, ku­rie jau­čia­si blo­gai, rug­sė­jo 1-ąją pa­si­tik­tų švy­tin­čio­mis aki­mis – taip, kaip aš ėjau 31-erius me­tus", – tei­gė R. Mei­no­riu­tė.

Lapk­ri­tį ži­niask­lai­da pa­vie­ši­no vie­nos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos pa­sa­ko­ji­mą apie esą psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą mo­kyk­lo­je ir di­rek­to­rės dar­bo me­to­dus, vė­liau raš­tu į ra­jo­no me­rą ir ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą krei­pė­si gru­pė Ku­žių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų. Jie ti­ki­no, kad di­rek­to­rė pa­gal išanks­ti­nį nu­si­sta­ty­mą ver­ti­no mo­ky­to­jų dar­bą.

Gruo­džio 18-ąją ta­ry­ba tu­rė­jo svars­ty­ti R. Mei­no­riu­tės pra­šy­mą at­leis­ti ją iš pa­rei­gų, ta­čiau po­li­ti­kai nu­spren­dė ne­sku­bė­ti. To­kį spren­di­mą lė­mė ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų trū­ku­mas.

R. Mei­no­riu­tė, pa­klaus­ta, kas pa­ska­ti­no išei­ti iš di­rek­to­rės pa­rei­gų, at­sa­kė: "Ma­no šir­dis."

Ant­ra­die­nį po­sė­dy­je po­li­ti­kai nuo rugp­jū­čio 23-osios lai­ki­nai dirb­ti Ku­žių gim­na­zi­jos va­do­ve pa­sky­rė Drą­su­čių mo­kyk­los di­rek­to­rę Auk­sę Ra­si­la­vi­čie­nę. Ji eis šias pa­rei­gas iki bus iš­rink­tas nuo­la­ti­nis gim­na­zi­jos va­do­vas kon­kur­so bū­du, bet ne il­giau nei dve­jus me­tus.

Nau­ji pa­sky­ri­mai ir ki­tos ro­ki­ruo­tės

Ta­ry­bos na­riai vien­bal­siai į Kur­šė­nų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­sky­rė kon­kur­są lai­mė­ju­sią Na­ta­li­ją Sta­ra­žins­kie­nę, Šiau­lių mies­to lop­še­lio-dar­že­lio "Žio­ge­lis" auk­lė­to­ją. Ji pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją pra­dės pir­ma­die­nį.

Penk­ta­die­nį sa­vo dar­bą pra­dės taip pat kon­kur­so bū­du iš­rink­tas Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ra­mū­nas Snars­kis – Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ir Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro mo­ky­to­jas, die­nos cent­ro "Tarp sa­vų" va­do­vas.

Rugp­jū­čio 30-ąją di­rek­to­rės dar­bą Gil­vy­čių mo­kyk­lo­je baigs Bi­ru­tė Ba­nie­nė. Nuo pir­ma­die­nio ji eis Kur­tu­vė­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas iki tol, kol kon­kur­so bū­du bus iš­rink­tas nau­jas va­do­vas, bet ne il­giau nei dve­jus me­tus.

Ra­sa Jur­gai­tie­nė, Ver­bū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, at­lie­kan­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas, baigs dar­bą rugp­jū­čio 30-ąją.

Ta­ry­bos na­rių vie­ny­bė iš­se­ko bal­suo­jant už rugp­jū­čio 22-ąją įvyk­sian­tį lai­ki­no­sios Pa­ka­pės mo­kyk­los di­rek­to­rės Al­bi­nos Gu­dai­tie­nės at­lei­di­mą. Ji yra ir Vo­ve­riš­kių mo­kyk­los va­do­vė. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai siū­lė iš­mo­kė­ti pa­pil­do­mą išei­ti­nę iš­mo­ką, ta­čiau pa­ti pe­da­go­gė to ne­rei­ka­la­vo, to­dėl siū­ly­mo dau­gu­ma ne­pa­lai­kė.

Nuo rugp­jū­čio 14-osios ne il­giau nei dve­jus me­tus Pa­ka­pės mo­kyk­lai va­do­vaus Ši­lė­nų mo­kyk­los di­rek­to­rė Li­na Ni­pa­ra­vi­čie­nė, kol bus iš­rink­tas va­do­vas kon­kur­so bū­du.

Bai­do kom­pe­ten­ci­jos ir ka­den­ci­jos

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Gal­kus in­for­ma­vo, kad rug­sė­jo 1-ąją Gil­vy­čių mo­kyk­la taps Bu­bių mo­kyk­los, o Ver­bū­nų mo­kyk­la – Ku­žių mo­kyk­los pa­da­li­niu, to­dėl šioms įstai­goms va­do­vų ne­be­reiks.

"Šiuo me­tu pa­skelb­ti de­vy­ni kon­kur­sai va­do­vų pa­rei­goms užim­ti ir mes tu­ri­me pro­ble­mų. Bū­na, kad nė­ra nė vie­no kan­di­da­to", – sa­kė R. Gal­kus. Jis tei­gia, kad to­kią si­tua­ci­ją le­mia rei­ka­la­vi­mas įsi­ver­tin­ti kom­pe­ten­ci­jas Na­cio­na­li­nė­je mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ro­je. Ne­re­tai kan­di­da­tai šio bar­je­ro ne­per­li­pa, to­dėl ne­ga­li užim­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­gų.

Va­do­vau­ti mo­kyk­lai ne­vi­lio­ja ir ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys pen­ke­riems me­tams. Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, va­do­vas, no­rįs dirb­ti to­liau, tu­ri da­ly­vau­ti kon­kur­se, ku­ria­me re­zul­ta­tą le­mia, kaip įver­tin­ta mo­kyk­la.