Tarptautinio kiokušin karatė turnyro nugalėtojų taurė liko Kuršėnuose

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ko­vo­to­jai sie­kė ir as­me­ni­nių, ir ko­man­di­nių per­ga­lių.
25-uo­sius me­tus skai­čiuo­jan­tis Kur­šė­nų kyo­kus­hin ka­ra­tė klu­bas "Dao" kar­tu su Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­la, pir­mą kar­tą Kur­šė­nuo­se or­ga­ni­za­vo tarp­tau­ti­nį kio­ku­šin ka­ra­tė tur­ny­rą – "Kur­šė­nų tau­rė 2019".

Ko­vo­se jė­gas iš­ban­dy­ti su­si­rin­ko per 100 da­ly­vių iš 8 klu­bų: Lat­vi­jos "Ka­ra­te sko­la", Vil­niaus "Ip­pon", Kau­no "For­ti­si­mus" ir "Ri­fas", Tau­ra­gės "Tau­rus", "Jur­bar­ko Ku­mi­te", Ak­me­nės "Ener­gi­ja" ir Šiau­lių "To­ri".

Ko­vo­to­jai sie­kė ne tik as­me­ni­nių per­ga­lių, bet ir rin­ko ko­man­di­nius taš­kus. Ge­riau­siai se­kė­si Kur­šė­nų ko­man­dai, ku­ri ir iš­ko­vo­jo tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų tau­rę. Iš 31 da­ly­va­vu­sių­jų Val­de­ma­ro Mit­kaus auk­lė­ti­nių 25 pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pri­zi­nes vie­tas, o iš jų net 12 – pir­mų vie­tų: Mic­ke­vi­čius Ar­man­das, Leš­čins­kai­tė Pat­ri­ci­ja, Ra­ma­naus­kas Lu­kas Da­nie­lius, Vit­ke­vi­čiū­tė Ga­bi­ja, Grikš­tas No­jus, Ne­ver­daus­kas Ša­rū­nas, Sa­ly­gai­tė Mė­ta, Le­liu­kas Ker­nius, Jo­nai­tis Lu­kas, Čer­niaus­kas Ti­tas, Ka­vec­kas Va­ka­ris ir Pra­naus­kas Aro­nas. Ant­ras vie­tas iš­ko­vo­jo 11 spor­ti­nin­kų: Jo­nai­tis Jo­kū­bas, Ka­vec­kai­tė Teo­do­ra, Dam­kus Ig­nas, Pekš­tys Do­man­tas, Dva­rio­nas Au­gus­ti­nas, Sprin­džiu­kas Be­nas, Ba­ris­tai­tė Pau­li­na, Po­cius Kris­ti­jo­nas, Sa­ly­ga Rai­gar­das, Ba­ris­ta Jo­ris ir De­gu­tis Os­ka­ras. Tre­čias vie­tas – Pet­ru­lio­ny­tė Vid­man­tė ir Luk­šas Rad­vi­las.

Var­žy­bo­se bu­vo įsteig­tas vie­nin­te­lis "Die­nos ko­vo­to­jo" tro­fė­jus, ku­rį tei­sė­jų ko­man­da, vie­nin­gai nu­ta­ru­si, nu­spren­dė įteik­ti – Ga­bi­jai Vit­ke­vi­čiū­tei.

Ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą iš­ko­vo­jo sve­čiai iš Lat­vi­jos. Tre­ne­ris Vi­ta­lijs Be­rez­nevs į tur­ny­rą at­vy­ko su ga­lin­ga 29 spor­ti­nin­kų ko­man­da ir iš­ko­vo­jo: 6 – I vie­tas, 5 – II vie­tas ir 14 – III vie­tų. Tre­čią ko­man­di­nę vie­tą iš­ko­vo­jo Jev­ge­ni­jaus Ju­ru­to Vil­niaus "Ip­pon" 12 klu­bo spor­ti­nin­kų iš­ko­vo­ję: 2 – I vie­tas ir po 4 II ir III vie­tas.

Vi­si spor­ti­nin­kai ir ko­man­dos pri­zi­nin­kės ap­do­va­no­ti įspū­din­go­mis tau­rė­mis ir me­da­liais, ku­rių ne­bū­tų pa­vy­kę įsi­gy­ti be rė­mė­jų UAB "SPD Ar­ma­da", UAB "Šiau­lių Tau­ro ry­šiai", UAB "Trink­ta", UAB "Ged­val­da" UAB "Grys­te­ka" ir Dei­vy­do Čer­niaus­ko pa­gal­bos.

Tur­ny­ras praė­jo sklan­džiai, var­žy­bų da­ly­viai ir sve­čiai li­ko pa­ten­kin­ti, o už pui­kiai su­da­ry­tas są­ly­gas dė­ko­ja­me Sta­sio Ang­lic­kio pro­gim­na­zi­jai.