Šiauliečiai paplūdimio tinklininkai – tarp geriausiųjų

Vol­ley­ball by D.K nuo­tr.
Šiau­lie­tės tink­li­nin­kės iš kai­rės: Emi­li­ja Boč­ku­tė, Ema Bu­čai­tė, Lau­ra Va­lio­ny­tė, Ug­nė Bal­ta­ra­gy­tė Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio var­žy­bo­se pa­ro­dė ge­rus re­zul­ta­tus.
Va­sa­rio 1–2 die­no­mis Vil­niu­je run­gė­si už­da­rų pa­tal­pų Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio žai­dė­jai.
Vol­ley­ball by D.K nuo­tr.
Už­da­rų pa­tal­pų Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­to var­žy­bų mo­men­tas.

Va­sa­rio 1-ąją Vil­niu­je, smė­lio are­no­je, vy­ko U-14 ir U-16 čem­pio­na­to eta­pai. Šiau­liams juo­se at­sto­va­vo de­šimt spor­ti­nin­kų.

Tą pa­čią die­ną smė­lio are­no­je U-16 am­žiaus gru­pė­je var­žė­si ir šiau­lie­tės Ema Bu­čai­tė bei Mar­ty­na Ma­si. Praė­ju­sia­me eta­pe šios mer­gi­nos pa­si­da­bi­no si­dab­ro me­da­liais. Šį kar­tą taip pat pa­vy­ko iš­ko­vo­ti si­dab­rą.

Šiau­lių ir Vol­ley­ball by D.K var­dui at­sto­va­vo ir vie­na vai­ki­nų ko­man­da Taut­vy­das Slot­kus bei Kip­ras Šid­laus­kas. Vai­ki­nai 19-os ko­man­dų tur­ny­re pa­si­da­li­jo 5–8 vie­tas.

Va­sa­rio 2-ąją pa­plū­di­mio tink­li­nio spor­to klu­be "Auks­ma" vy­ko Lie­tu­vos už­da­rų pa­tal­pų U-18 pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­to 2-asis eta­pas. Šiau­liams ja­me at­sto­va­vo dvi mer­gi­nų ko­man­dos Ema Bu­čai­tė ir Emi­li­ja Boč­ku­tė bei Lau­ra Va­lio­ny­tė ir Ug­nė Bal­ta­ra­gy­tė.

Gru­pių eta­pe be di­des­nio pa­si­prie­ši­ni­mo abi mer­gi­nų po­ros su­si­tvar­kė su var­žo­vė­mis. Užė­mu­sios pir­mą­ją vie­tą gru­pė­je šiau­lie­čių ko­man­dos pa­te­ko į ant­rą­jį at­krin­ta­mų­jų eta­pą (TOP-16).

Aš­tunt­fi­na­ly­je L. Va­lio­ny­tė ir U. Bal­ta­ra­gy­tė re­zul­ta­tu 21:7 nu­ga­lė­jo Vil­niaus "Auks­ma" spor­to klu­bo auk­lė­ti­nes.

E. Bu­čai­tė ir E. Boč­ku­tė ko­vo­je su Vil­niaus pa­plū­di­mio tink­li­nio klu­bo "Tink­li­nio aka­de­mi­ja" spor­ti­nin­kė­mis jas nu­run­gė taip pat nu­run­gė re­zul­ta­tu 21:10.

Ket­vir­fi­na­ly­je L. Va­lio­ny­tė ir U. Bal­ta­ra­gy­tė re­zul­ta­tu 21:9 įvei­kė Vil­niaus "Fla­min­go Vol­ley beach­vol­ley team" auk­lė­ti­nes. O E. Bu­čai­tė ir E. Boč­ku­tė, su­si­ti­ku­sios su Tink­li­nio mo­ky­mo cent­ro auk­lė­ti­nė­mis, jas nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 21:16.

Pus­fi­na­ly­je abi šiau­lie­čių ko­man­dos su­ti­ko tar­pu­sa­vy­je. Čia sa­vo pra­na­šu­mą įro­dė L. Va­lio­ny­tės ir U. Bal­ta­ra­gy­tės due­tas už­tik­rin­tai ženg­da­mos į fi­na­lą.

Ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos E. Bu­čai­tė ir E. Boč­ku­tė pra­lai­mė­jo Tink­li­nio mo­ky­mo cent­ro auk­lė­ti­nėms re­zul­ta­tu 2:0 (15:8; 15:6), tai­gi užė­mė ket­vir­tą vie­tą tarp 20 tur­ny­re da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.

Fi­na­le už­tik­rin­čiau pra­dė­ju­sios L. Va­lio­ny­tė bei U. Bal­ta­ra­gy­tė lai­mė­jo pir­mą­jį se­tą re­zul­ta­tu 15:10, ta­čiau ant­ra­ja­me se­te tu­rė­jo pri­pa­žin­ti sos­ti­nės mer­gi­nų pra­na­šu­mą.

Tre­čio­jo se­to bei rung­ty­nių nu­ga­lė­to­ją lė­mė de­ta­lės. Kiek pa­kei­tu­sios tak­ti­ką vil­nie­tės šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 11:7 bei bend­ru re­zul­ta­tu 2:1.

Tarp 20 tur­ny­re da­ly­va­vu­sių ko­man­dų L. Va­lio­ny­tės bei U. Bal­ta­ra­gy­tės due­tas pa­si­da­bi­no si­dab­ro me­da­liais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.