A. Rumševičius ir L. Každailis tapo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionais

Ma­to BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Klai­pė­do­je vy­ku­sio Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai.
Sek­ma­die­nį Klai­pė­dos ant­ra­ja­me Meln­ra­gės pa­plū­di­my­je su­si­rin­ku­sius poil­siau­to­jus džiu­gi­no at­kak­lios ir aukš­to ly­gio pa­plū­di­mio tink­li­nis. Bū­tent čia paaiš­kė­jo stip­riau­sios 2019 me­tų Lie­tu­vos ko­man­dos.

Po įnir­tin­gų ko­vų at­vi­ra­ja­me TOP SPORT Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te nu­ga­lė­to­jų var­dus ap­gy­nė Ar­nas Rum­še­vi­čius ir Lu­kas Kaž­dai­lis, o mo­te­rų pir­me­ny­bė­se pir­mą kar­tą trium­fa­vo Mo­ni­kos Pau­li­kie­nės ir Eri­kos Kliok­ma­nai­tės due­tas.

Vy­rų čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­ly­je tur­ny­ro fa­vo­ri­tai A. Rum­še­vi­čius ir L. Kaž­dai­lis 2-0 (21:7, 21:5) ne­pa­si­gai­lė­jo Aud­riaus Kas­pa­ra­vi­čiaus ir Ar­man­do Biels­kaus due­to. Pus­fi­na­ly­je Ar­nas su Lu­ku po šal­to du­šo pir­ma­ja­me se­te 2-1 (16:21, 21:8, 15:2) įvei­kė sve­čius iš Ru­si­jos Alek­sand­rą Mar­ty­nen­ką bei Dmit­ri­jų Kar­po­vą.

Ki­ta­me int­ri­guo­jan­čia­me pus­fi­na­ly­je Ar­tū­ras Vin­ce­lo­vi­čius su To­mu Sta­še­vi­čiu­mi po 54 mi­nu­tes tru­ku­sios dra­mos 2-1 (21:18, 23:25, 16:14) nu­ga­lė­jo Ar­tū­ro Va­sil­je­vo ir Ro­ber­to Juch­ne­vi­čiaus po­rą.

Fi­na­le A. Rum­še­vi­čius ir L. Kaž­dai­lis be di­des­nio var­go 2-0 (21:13, 21:11) nu­ga­lė­jo A. Vin­ce­lo­vi­čių ir T. Sta­še­vi­čių.

"Nei per­nai, nei šie­met ne­bu­vo leng­va, tie­siog šį­kart su­žai­dė­me sta­bi­liau, ge­riau, ne­da­rė­me ne­są­mo­nių, to­dėl fi­na­las bu­vo už­tik­rin­tas", – po fi­na­lo kal­bė­jo L. Kaž­dai­lis.

A. Rum­še­vi­čius paaiš­ki­no, ko­dėl taip sun­kiai jiems pra­si­dė­jo pus­fi­na­lis su ru­sais: "Var­žo­vai ėjo "va ban­que" ir la­bai ge­rai pa­da­vi­nė­jo. To ne­si­ti­kė­jo­me ir at­si­li­ko­me. Bet ant­ra­ja­me se­te vis­kas ap­si­ver­tė ir sto­jo į sa­vo vė­žes."

Lie­tu­vos čem­pio­nai taip pat at­sklei­dė, kad ar­ti­miau­sias jų tur­ny­ras bus Lat­vi­jos čem­pio­na­to eta­pas, o vė­liau lau­kia sun­kus dar­bas ir olim­pi­nės sva­jo­nės sie­ki­mas.

Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo A. Va­sil­je­vas ir R. Juch­ne­vi­čius. Jie ma­ža­ja­me fi­na­le 2-0 (21:16, 21:15) nu­ga­lė­jo A. Mar­ty­nen­ką ir D. Kar­po­vą.

Po mo­ti­nys­tės ato­sto­gų su­grį­žu­si M. Pau­li­kie­nė su pa­ty­ru­sia Lie­tu­vos sa­lės tink­li­nin­ke E. Kliok­ma­nai­te pa­de­monst­ra­vo pui­kią for­mą ir čem­pio­na­te ne­pra­lai­mė­jo nei vie­no se­to.

Šis due­tas ket­virt­fi­na­ly­je 2-0 (21:9, 21:18) įvei­kė Ai­nės Rau­pe­ly­tės ir Aria­nos Rud­kovs­ka­jos po­rą, pus­fi­na­ly­je per 34 mi­nu­tes pra­no­ko se­se­ris Iri­ną ir Liu­bov Zob­ni­nas, o fi­na­le taip pat per 34 mi­nu­tes 2-0 (21:19, 21:11) įro­dė pra­na­šu­mą prieš čem­pio­nių ti­tu­lą pra­ra­du­sias Ur­tę And­riu­kai­ty­tę bei Vy­te­nę Vit­kaus­kai­tę.

Rung­ty­nė­se dėl tre­čio­sios vie­tos Iri­na ir Liu­bov Zob­ni­nos po įtemp­to mū­šio 2-1 (14:21, 21:14, 15:9) nu­ga­lė­jo Ru­gi­lę Gru­dzins­kai­tę bei Je­ka­te­ri­ną Ko­vals­ka­ją.

At­vi­ra­ja­me TOP SPORT Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te da­ly­va­vo 29 vy­rų ir 11 mo­te­rų ko­man­dų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.