Paplūdimio tinklinio turnyre varžėsi pareigūnai

ŠTI nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­rei­gū­nai (kai­rė­je) kar­tu su ki­tų įstai­gų at­sto­vais da­ly­va­vo Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės or­ga­ni­zuo­ta­me pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­re.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jų tink­li­nio ko­man­da da­ly­va­vo Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų die­nai skir­ta­me Šiau­liuo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės or­ga­ni­zuo­ta­me pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­re.

Var­žy­tis dėl tur­ny­ro tau­rės ketvirtadienį ry­žo­si sep­ty­nios su­ka­rin­tų pa­da­li­nių ir sta­tu­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­man­dos. Kaip tei­gia tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai, tur­ny­ro tiks­las -- ne tik iš­rink­ti stip­riau­sią ko­man­dą, ne ma­žiau svar­bu – ska­tin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Nors iki pri­zi­nės vie­tos Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus tink­li­nin­kams sėk­mės šiek tiek pri­trū­ko, ko­man­da ne­sto­ko­jo ge­ros nuo­tai­kos.

"Lai­mė­jo drau­gys­tė. Tu­rė­jo­me pro­gą pa­svei­kin­ti Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rius pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga, pa­bend­rau­ti su ko­le­go­mis iš ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, įsi­ver­tin­ti sa­vo ko­man­dos spor­ti­nį meist­riš­ku­mą",- sa­kė kar­tu su ko­le­go­mis pa­rei­gū­nais įstai­gos gar­bę tur­ny­re gy­nęs Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rius Sau­lius Ra­jun­čius.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­man­da, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Pa­ne­vė­žio KASP 5-osios rink­ti­nės ko­man­dai, o tre­čio­ji – Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Gink­luo­tės tech­ni­kos re­mon­to de­po ko­man­dai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.