Prie Prūdelio karaliavo šventinis paplūdimio tinklinis

Vik­to­ri­jos LUKŠ­TINS­KAI­TĖS nuo­tr.
Tur­ny­re ne­trū­ko gra­žių, at­kak­lių, ko­vin­gų ir daug emo­ci­jų bei jė­gų rei­ka­la­vu­sių ko­vų.
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se, prie Prū­de­lio, vy­ko Šiau­lių mies­to pa­plū­di­mio tink­li­nio "Šiau­lių die­nos-2019" tur­ny­ras, ku­ria­me jė­gas iš­ban­dė 43 ko­man­dos. Jos var­žė­si skir­tin­go­se am­žiaus gru­pė­se.

Vy­rų 75+ me­tų gru­pė­je run­gė­si net 13 ko­man­dų. Stip­riau­si bu­vo "Kel­mės" tink­li­nin­kai, ant­ri – "Mor­ga­no" žai­dė­jai, tre­ti – "Pun­das".

MIX gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais ta­po "Tur­bo vėž­liai", ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo "Pir­mas bly­nas", o tre­čio­ji ati­te­ko ko­man­dai "Kas trau­kas". Šio­je gru­pė­je var­žė­si 10 ko­man­dų.

Tarp mo­te­rų stip­riau­sios bu­vo "Gy­nė­jos", ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko "V&D" ko­man­dai, tre­čio­ji – Eg­lės ir Dai­vos ko­man­dai. Run­gė­si 9 ko­man­dos.

Vy­rų iki 75 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­jo "Gar­ba­niai", ant­ri bu­vo "Jau­nik­liai", o tre­čia tarp 7 ko­man­dų – ko­man­da "Ra­mios bi­tės".

Šei­mų gru­pė­je ko­vo­jo ke­tu­rios ko­man­dos. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ka­za­ke­vi­čiai, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo SC "Du­by­sa-1" ko­man­da, o tre­čią­ją – Lo­pe­tai­čiai. Ket­vir­ti li­ko Slot­kai.

Po var­žy­bų ap­do­va­no­ti ne tik nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai, bet ir jau­niau­sias tur­ny­ro da­ly­vis, ku­riam sep­ty­ne­ri me­tai, o nau­din­giau­sia tur­ny­ro žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Go­da Pet­raus­kai­tė. Jai įteik­ti pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nės Mo­ni­kos Po­vi­lai­ty­tės var­di­niai marš­ki­nė­liai.

Or­ga­ni­za­to­riai vi­lia­si, kad tur­ny­ras taps tra­di­ci­nis mi­nint Šiau­lių gim­ta­die­nį ir ki­tais me­tais vėl su­kvies dar di­des­nį bū­rį pa­plū­di­mio tink­li­nio žai­dė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.