"Šiauliai" suklupo Alytuje

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kai Aly­tu­je net 26 taš­kais nu­si­lei­do "Sin­tek-Dzū­ki­jai".
Iš­vy­ką į Aly­tų "Šiau­lių" ko­man­da no­rės pa­mirš­ti kuo grei­čiau. Ka­tast­ro­fiš­kai šeš­ta­die­nį pra­dė­ju­si rung­ty­nes gel­to­nų­jų ko­man­da jau po dvie­jų kė­li­nių tu­rė­jo 22 taš­kų de­fi­ci­tą, ku­rio su­ma­žin­ti ant­ro­je ma­čo pu­sė­je ne­pa­vy­ko.

Pir­mą kar­tą nuo spa­lio 12-osios Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je žai­dę Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus auk­lė­ti­niai su­žai­dė pui­kias rung­ty­nes ir lai­mė­jo 87:61 (27:18, 27:14, 10:15, 23:14). Tai bu­vo pir­mo­ji aly­tiš­kių per­ga­lė ly­go­je po pen­kių ne­sėk­mių se­ri­jos.

Dėl Aly­tu­je siau­tu­sio gais­ro Dzū­ki­jos eki­pa sa­vo are­no­je ne­ga­lė­jo žais­ti net dve­jų su­pla­nuo­tų rung­ty­nių – vie­ti­nė­se pir­me­ny­bė­se te­ko nu­kel­ti dvi­ko­vą su Ute­nos "Ju­ven­tus", o Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės pir­mo­jo eta­po akis­ta­ta su Tau­ra­gės krep­ši­nio klu­bu bu­vo per­kel­ta į Drus­ki­nin­kus.

Pa­na­šu, kad sa­vo are­nos lan­kų aly­tiš­kiai ne­pa­mir­šo ir jau nuo pat pir­mų­jų dvi­ko­vos mi­nu­čių pra­dė­jo siųs­ti į sve­čių krep­šį vie­ną me­ti­mą po ki­to.

Tuo tar­pu šiau­lie­čiai ne­leis­ti­nai ir šiurkš­čiai kly­do, taip su­teik­da­mi šei­mi­nin­kams ga­li­my­bes bėg­ti į grei­tas ata­kas. Dzū­kai tą sėk­min­gai da­rė ir jau po pir­mo­jo kė­li­nio, ve­da­mi iš ka­riš­kių žai­dy­nių su­grį­žu­sio Mar­ty­no Su­šinš­ko, pir­ma­vo 27:18.

Pers­va­rą šei­mi­nin­kai ga­lu­ti­nai įtvir­ti­no ant­ra­ja­me kė­li­ny­je – ir to­liau mie­lai nau­do­ję­si šiau­lie­čių klai­do­mis jie do­mi­na­vo puo­li­me ir, lai­mė­ję ant­rą ket­vir­tį 27:14, į per­trau­ką išė­jo tu­rė­da­mi dau­giau nei so­li­dų pra­na­šu­mą (54:32).

Po per­trau­kos An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­niai ke­lis kar­tus bu­vo su­ma­ži­nę at­si­li­ki­mą, ta­čiau dvi­ko­vos pa­bai­go­je aly­tiš­kiai dar kar­tą nu­to­lo ir iš­ko­vo­jo di­džiau­sią sa­vo se­zo­no per­ga­lę.

Tai bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sios Aly­taus ko­man­dos rung­ty­nės šia­me se­zo­ne – iki tol jų re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­das bu­vo 75 taš­kai. Prie to ryš­kiai pri­si­dė­jo ge­ras šei­mi­nin­kų tri­taš­kių pa­tai­ky­mas, mat tiks­lą pa­sie­kė net 12 me­ti­mų iš 24 (50 pro­c.).

Ge­ram re­zul­ta­tui ne­sut­ruk­dė ir ne­ma­žas aly­tiš­kių klai­dų skai­čius (18), ta­čiau šiau­lie­čiai kly­do dar dau­giau (21).

"Šiau­liams" An­ta­nas Ud­ras pel­nė 10 taš­kų, Ke­vi­nas Har­dy – 9 (7 atk. kam., 6 rez. per­d.), Ro­kas Gus­tys – 8 (7 atk. kam.), Ke­ro­nas DeS­hield­sas – 7.

"Sin­tek-Dzū­ki­jai" Ad­ria­nas Bo­wie pel­nė 21 taš­ką, Mar­ty­nas Su­šins­kas – 19, Chaun­cey Col­lin­sas – 12, Egi­di­jus Dim­ša – 10.

"Lai­mė­jo ko­man­da, ku­ri ge­riau žai­dė. Vy­rams pri­trū­ko ko­vin­gu­mo, nu­si­tei­ki­mo, su ko­le­go­mis ste­bė­jo­me ir ma­tė­me, kad kaž­ko trūks­ta. Ta­rė­mės, kaip gin­tis, ta­čiau kaž­ko trū­ko. Ne­no­riu da­ry­ti sku­bių iš­va­dų. Sig­na­las bu­vo dar per ap­ši­li­mą, vy­rai at­ro­dė ne taip, ne­bu­vo ener­gi­jos, vi­si bu­vo to­kie įsi­tem­pę. Pa­ban­dė­me iš­ju­din­ti, lie­pė­me spaus­ti po vi­są aikš­te­lę, bet ne var­žo­vus, o kaž­ką ki­tą", – po rung­ty­nių kal­bė­jo šiau­lie­čių tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.

Komentarai

Būtinai    Ant, 2019-11-05 / 08:41
Šiauliams reikalingi, stipresni centras ir įžaidėjas. Be jų sezonas vėl šuniui po uodega ;(
tik tiek    Ant, 2019-11-05 / 14:19
Šiauliams reikalingas naujas treneris, kuris ne guostų žaidėjus, o pareikalautų jų pilno atsidavimo rungtynėse.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.