"Šiauliai" baigė pasirodymą LKL sezone

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka dėl pra­sto se­zo­no įžvel­gia ir sa­vo dar­bo trū­ku­mų: "Per daug pa­si­ti­kė­jau jau­ni­mu."

Sa­vait­ga­lį "Šiau­liai" pra­lai­mė­ji­mu Klai­pė­do­je bai­gė "Bet­sa­fe-LKL" se­zo­ną. "Nep­tū­nui" nu­si­leis­ta 75:96 (18:26, 27:23, 14:27, 16:20).

Uos­ta­mies­čio ko­man­da už­si­tik­ri­no ant­rą vie­tą tur­ny­ro len­te­lė­je, tuo tar­pu net ir lai­mė­ję šiau­lie­čiai ne­bū­tų pa­ki­lę iš pa­sku­ti­nės vie­tos, ka­dan­gi laip­te­liu aukš­čiau fi­ni­ša­vęs Kė­dai­nių "Ne­vė­žis" pa­sku­ti­nia­me tu­re įvei­kė sa­vo var­žo­vus.

Pas­ku­ti­nės se­zo­no rung­ty­nės sėk­min­gos bu­vo Be­nui Gri­ciū­nui, ku­ris su­rin­ko 27 taš­kus, at­ko­vo­jo 7 ka­muo­lius, su­rin­ko 39 nau­din­gu­mo ba­lus ir pir­mą kar­tą pa­te­ko tarp "Bet­sa­fe-LKL" nau­din­giau­sių sa­vai­tės žai­dė­jų.

Po rung­ty­nių "Šiau­lių" ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka sa­kė, kad kai ku­rių auk­lė­ti­nių žai­di­mas pa­sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se nu­ste­bi­no ir nu­džiu­gi­no.

"Gai­la, kad pa­sku­ti­nės rung­ty­nės. Ga­lė­jo taip bū­ti ir anks­čiau. Bū­čiau sa­kęs, kad ne­svar­bu, ko­kią tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą užim­tu­mėm, bet jei­gu kaž­kas bū­tų pa­to­bu­lė­ję taip ryš­kiai, kaip pra­dė­jo­me se­zo­ną, bū­čiau džiau­gę­sis, nes tai – ma­no dar­bas. Tai yra mū­sų tiks­las – jau­niems su­teik­ti šan­są ras­ti lai­mę krep­ši­nio aikš­te­lė­je", – sa­kė tre­ne­ris.

Šį "Šiau­lių" se­zo­ną A. Si­rei­ka pa­ly­gi­no su kar­diog­ra­ma: bu­vo ir pa­ki­li­mų, ir nu­si­lei­di­mų, ir džiu­gių mo­men­tų, ir ne­ma­lo­nių.

"Yra ir ma­no dar­bo trū­ku­mų. Aš jau­ni­mu la­bai pa­si­ti­kiu ir gal­būt dė­jau per di­de­les vil­tis, kad jie di­des­nę pa­žan­gą da­rys. Bet džiau­giuo­si kai ku­riais žmo­nė­mis, ku­rie tik­rai pa­da­rė pa­žan­gą, jei­gu ir ne vi­so­se rung­ty­nė­se, tai nors kai ku­rio­se. Tai duo­da vil­ties, kad su šiuo žmo­gu­mi ga­li­ma dirb­ti ir ti­kė­tis ge­ro žai­di­mo", – apie dar­bą su jau­ni­mu kal­bė­jo A. Si­rei­ka.

Pak­laus­tas apie atei­nan­čio se­zo­no pla­nus, tre­ne­ris sa­kė, kad no­rė­tų aikš­tė­je tu­rė­ti žai­dė­ją, ku­ris ge­bė­tų or­ga­ni­zuo­ti žai­di­mą, ma­ty­tų var­žo­vų silp­ną­sias vie­tas.

"Mums bū­ti­nai ko­man­do­je rei­kia tu­rė­ti ly­de­rį, kad sun­kiais mo­men­tais var­žo­vai vi­są dė­me­sį skir­tų jam ir at­lais­vin­tų ran­kas ki­tiems", – sa­kė stra­te­gas.

A. Si­rei­ka taip pat pri­pa­ži­no, kad nuo pat pra­džių bu­vo ap­si­rik­ta su už­sie­nie­čiais.

Pri­me­na­me, kad li­kus vos dve­joms rung­ty­nėms šia­me se­zo­ne, "Šiau­lių" klu­bas su­spen­da­vo vie­ną sa­vo ly­de­rių puo­lė­ją Ig­ną Vait­kų. To­kio ver­dik­to žai­dė­jas su­lau­kė už esą ne­pa­gar­bų el­ge­sį su ko­man­dos drau­gais ir tre­ne­riais rung­ty­nė­se su Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dė­mis". Ga­li bū­ti, kad I. Vait­kaus kar­je­ra "Šiau­liuo­se", ku­riuo­se jis žai­dė nuo 2017 me­tų, bus baig­ta.