Savaitės geriausiųjų penketuke – K. Hardy

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Ke­vi­nas Har­dy per du ma­čus rin­ko po 21,5 nau­din­gu­mo ba­lo ir taip ga­ran­ta­vo sau vie­tą ge­riau­sių­jų pen­ke­tu­ke.
Klai­pė­dos "Nep­tū­no" at­sto­vui ati­te­ko Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos ("LKL-Bet­sa­fe") sa­vai­tės MVP ti­tu­las – juo ta­po Os­val­das Oli­se­vi­čius, su­žai­dęs ge­riau­sias sa­vo rung­ty­nes ly­go­je nuo ba­lan­džio mė­ne­sio.
Per­ga­lin­go­se rung­ty­nė­se į "Ne­vė­žio" krep­šį O. Oli­se­vi­čius įme­tė 17 taš­kų (7/9 met.), su­grie­bė 6 at­šo­ku­sius ka­muo­lius ir dvi­ko­vą bai­gė su 26 nau­din­gu­mo ba­lais.
Pas­ku­ti­nį kar­tą krep­ši­nin­kas tiek ba­lų su­rin­ko šių me­tų ba­lan­dį akis­ta­to­je su Vil­niaus "Ry­tu".
Kar­tu su O. Oli­se­vi­čiu­mi į nau­din­giau­sių­jų pen­ke­tu­ką pa­te­ko Chau­cey Col­lin­sas (Aly­taus "Sintek–Dzūkija"), Ke­vi­nas Har­dy ("Šiau­liai"), Želj­ko Ša­ki­čius (Pa­ne­vė­žio "Liet­ka­be­lis") bei Lau­ry­nas Bi­ru­tis (Prie­nų "CBet").

Ir to­liau so­li­džią for­mą iš­lai­ko Aly­taus ko­man­dos įžai­dė­jas Ch. Col­lin­sas. Praė­ju­sią sa­vai­tę ta­pęs nau­din­giau­siu ly­gos žai­dė­ju, šį kar­tą jis vėl drioks­te­lė­jo, su­rin­kęs 21 taš­ką, at­ko­vo­jęs 6 ka­muo­lius ir iš vi­so su­kau­pęs 26 nau­din­gu­mo ba­lus.

Nau­din­gu­mo ba­lų skai­čiu­mi jis pri­ly­go O. Oli­se­vi­čiui, ta­čiau nau­din­giau­siu šią sa­vai­tę ne­ta­po dėl to, jog jo at­sto­vau­ja­ma ko­man­da pa­sku­ti­nių se­kun­džių tri­le­ry­je 74:75 ne­pri­ly­go Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dėms".

Ki­tą gy­nė­jo vie­tą pen­ke­tu­ke uži­ma dve­jas rung­ty­nes per sa­vai­tę su­žai­dęs "Šiau­lių" at­sto­vas Ke­vi­nas Har­dy.

Sa­vai­tės vi­du­rio rung­ty­nė­se su Vil­niaus "Ry­tu" šis pel­nė 9 taš­kus, at­ko­vo­jo ir pe­rė­mė po 5 ka­muo­lius ir iš vi­so su­kau­pė 16 nau­din­gu­mo ba­lų, o dar sėk­min­giau jam su­si­klos­tė po ke­lių die­nų vy­kęs ma­čas Ute­no­je su vie­tos "Ju­ven­tus".

Ute­niš­kiams jis at­sei­kė­jo 16 taš­kų (re­zul­ta­ty­viau­sias se­zo­no ma­čas), at­ko­vo­jo ir pe­rė­mė po 7 ka­muo­lius ir iš vi­so su­rin­ko 27 nau­din­gu­mo ba­lus. K. Har­dy 7 ka­muo­lius pe­rė­mė jau ant­rą kar­tą per se­zo­ną – prieš tai nuo ame­ri­kie­čio ken­tė­jo "Ne­vė­žis".

Žai­dė­jas per du ma­čus rin­ko po 21,5 nau­din­gu­mo ba­lo ir taip ga­ran­ta­vo sau vie­tą pen­ke­tu­ke.

Ne­pai­sant sėk­min­go jo žai­di­mo, K. Har­dy ne­pa­dė­jo ko­man­dai iš­plėš­ti nė vie­nos per­ga­lės – prieš vil­nie­čius na­muo­se "Šiau­liai" kri­to 81:86, o Ute­no­je tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų per­sva­rą 72:77.

Gre­ta O. Oli­se­vi­čiaus, kraš­to puo­lė­jo vie­tą sim­bo­li­nia­me pen­ke­te uži­ma "Liet­ka­be­lio" ly­de­ris Ž. Ša­ki­čius.

Ko­man­dos nau­jo­kas ma­če su Prie­nų "CBet" su­rin­ko so­li­dų dvi­gu­bą dub­lį – 17 taš­kų, 10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių, o prie vi­so to pri­dė­jo 8 iš­pro­vo­kuo­tas pra­žan­gas ir su­rin­ko 28 nau­din­gu­mo ba­lus.

Ne­pai­sant to, jog kroa­tas su­žai­dė ge­riau­sią se­zo­no ma­čą, nuo ne­sėk­mės sa­vo ko­man­dos neiš­gel­bė­jo – pa­ne­vė­žie­čiai Prie­nuo­se pra­lai­mė­jo 74:80.

Vie­nu pa­grin­di­nių "Liet­ka­be­lio" skriau­dė­jų to­se rung­ty­nė­se bu­vo L. Bi­ru­tis.

Po trau­mos ne­se­niai į ri­kiuo­tę grį­žęs vi­du­rio puo­lė­jas su­žai­dė ge­riau­sią ma­čą nuo praė­ju­sių me­tų spa­lio – su­rin­ko 15 taš­kų, at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius ir su 17 nau­din­gu­mo ba­lų pen­ke­tu­ke uži­ma cent­ro po­zi­ci­ją.