Šiaulietė dėkinga policininkams: "Jie man ir į ligoninę skambino"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Ke­ly­je su­tri­kus svei­ka­tai, vai­ruo­to­ja su­lau­kė po­li­ci­jos eki­pa­žo pa­gal­bos. x
Šiau­lie­tė Ra­sa, pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją, da­li­jo­si, kaip iš­tik­ta ne­lai­mės ke­ly­je, su­lau­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­bos.

Pir­ma­die­nį vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį mo­te­ris pa­si­ju­to blo­gai. Bu­vo tik iš­va­žia­vu­si iš mies­to. Prie Alek­sand­ri­jos sun­kiai be­val­dė au­to­mo­bi­lį, nu­sly­do į prieš­prie­ši­nę juos­tą, tren­kė­si į ke­lio bor­te­lį, ply­šo pa­dan­ga.

"Ge­rai, kad neat­sit­ren­kiau į ki­tą au­to­mo­bi­lį ir ne­pa­da­riau bai­ses­nės ava­ri­jos, nes sun­kiai orien­ta­vau­si, su­tri­ko šir­dis. Gir­dė­jau, kaip su­sto­ję vai­ruo­to­jai sa­kė: "Ji gir­ta", su­vo­kiau, kad ne­ke­ti­na man pa­dė­ti, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. – Apal­pau, at­si­pei­kė­jau jau grei­to­sios au­to­mo­bi­ly­je, ten bu­vo ir po­li­ci­nin­kai."

Iš Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ne­ši­mo aiš­kė­ja, kad pa­rei­gū­nai at­vy­ko ga­vę gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mą, jog Alek­sand­ri­jo­je ke­ly­je įtar­ti­nai ma­nev­ruo­ja au­to­mo­bi­lis, o vai­ruo­to­jas ga­li­mai ne­blai­vus.

Pa­ma­tę prie vai­ro mo­te­rį, ku­ri sun­kiai rea­ga­vo į ap­lin­ką, po­li­ci­nin­kai iš­kvie­tė me­di­kus. Nuo vai­ruo­to­jos al­ko­ho­lio kva­pas ne­skli­do.

"Ma­ne pa­tik­ri­no al­ko­tes­te­riu, jis ro­dė "nu­lį" pro­mi­lių, – sa­kė šiau­lie­tė. – Me­di­kai ruo­šė­si ma­ne vež­ti į li­go­ni­nę, o po­li­ci­nin­kai klau­sė, ar kas iš ar­ti­mų­jų ga­li pa­si­rū­pin­ti au­to­mo­bi­liu? Lyg ty­čia vi­si ar­ti­mie­ji bu­vo iš­va­žia­vę. Pa­sa­kiau, jog nė­ra kam."

Po­li­ci­nin­kai au­to­mo­bi­liu pa­si­rū­pi­no. Tą pa­tį va­ka­rą grį­žu­si iš li­go­ni­nės mo­te­ris ra­do au­to­mo­bi­lį sa­vo kie­me. Ra­do tvar­kin­gą – su pa­keis­ta pa­dan­ga.

"Esu nu­ste­bin­ta pa­rei­gū­nų ati­du­mo, su­pra­tin­gu­mo, – da­li­ja­si po­nia Ra­sa. – Jie man ir į li­go­ni­nę skam­bi­no, klau­sė, kaip jau­čiuo­si. Iš tie­sų el­gė­si, kaip an­ge­lai sar­gai."

Ži­no tik pa­rei­gū­nų, ku­riems yra nuo­šir­džiai dė­kin­ga, var­dus – Da­ri­jus, Ro­lan­das ir Vy­tau­tė.

"Šiau­lių kraš­tas" iš­siaiš­ki­no, jog tai mies­to po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žas – Da­ri­jus Ma­ly­še­vas, Ro­lan­das Jan­ke­vi­čius ir Vy­tau­tė Jū­rai­tė.

Kai me­di­kai iš­si­ve­žė mo­te­rį, pa­rei­gū­nams li­ko gal­vo­sū­kis, ką da­ry­ti su ne­va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu. Rei­kė­jo keis­ti pa­dan­gą, bet pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­jo mo­ters au­to­mo­bi­liui tin­ka­mų rak­tų.

Su­sis­tab­dė pra­va­žiuo­jan­tį to­kios pat mar­kės au­to­mo­bi­lį įran­kiams pa­si­sko­lin­ti. Vai­ruo­to­jas bu­vo toks ma­lo­nus, kad pa­ts puo­lė pa­dė­ti keis­ti pa­dan­gą. Tuo­met au­to­mo­bi­lį pa­rei­gū­nai nu­va­rė iki mo­ters ar­ti­mų­jų na­mų.

Šiau­lių ap­skri­ties VPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jas Ar­tū­ras Šlia­vas "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog šis įvy­kis ro­do, kad ne vi­sa­da yra taip, kaip at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio.

"Ma­ny­ta, kad vai­ruo­to­ja ga­lė­jo bū­ti ne­blai­vi, o iš tik­rų­jų jai la­bai rei­kė­jo me­di­kų pa­gal­bos", – sa­kė jis.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-08-17 / 06:12
Nuo kada policininkai stabdinėja vairuotojus, kad pasiskolinti raktą, dėl svetimo automobilio? Čia naujas toks bajeris? Matyt savo darbą apleido visai.
Adolfina    Sek, 2019-08-18 / 06:11
Rolandas Jankevičius pareigūnas vertas pagarbos ,nuostabus žmogus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.