Šiauliečiai šventė Prezidento inauguraciją

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Į iškilmingą Lietuvos Respublikos Prezidento priėmimą buvo pakviesta ir šiauliečių.
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos priė­mi­mą Pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo pa­kvies­ta per du tūks­tan­čius žmo­nių. To­kio priė­mi­mo ne­bu­vo reng­ta jau de­šimt­me­tį. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir šiau­lie­čių. Ypa­tin­gą do­va­ną pre­zi­den­tui nu­siun­tė Šiau­lių sal­dai­nių fab­ri­kas "Rū­ta" – šo­ko­la­di­nę kny­gą.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Į iškilmingą Lietuvos Respublikos Prezidento priėmimą buvo pakviesta ir šiauliečių.

San­tū­ru, kul­tū­rin­ga ir daug bend­ra­vi­mo

Zi­na ir Rim­vy­das Žuk­li­jos priė­mi­me Pre­zi­den­tū­ro­je da­ly­va­vo pir­mą kar­tą. Rim­vy­das Žuk­li­ja už neat­ly­gin­tiną krau­jo do­no­rys­tę yra ap­do­va­no­tas Gar­bės do­no­ro var­du, ta­čiau to­kio dė­me­sio iš Pre­zi­den­tū­ros su­lau­kė pir­mą kar­tą. Pak­vie­ti­mą ga­vo elekt­ro­ni­niu pa­štu. Jo žmo­na il­ga­me­tė pe­da­go­gė, bu­vu­si gim­na­zi­jos di­rek­to­rė ir po­li­ti­kė Zi­na Žuk­li­jie­nė ly­dė­jo vy­rą į iš­kil­mes.

At­vy­kę į sos­ti­nę anks­čiau Žuk­li­jos ste­bė­jo ir ki­tus inau­gu­ra­ci­jos ren­gi­nius. Z. Žuk­li­jie­nei la­biau­siai įsi­mi­nė jau­di­nan­ti ir iš­kil­min­ga Pre­zi­den­tū­ros per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja.

At­vy­kus į priė­mi­mą, iki Pre­zi­den­tū­ros kvies­ti­niams sve­čiams tek­da­vo sto­ti į di­de­lės ei­lės ga­lą, ta­čiau, anot pe­da­go­gės, ei­lė grei­tai ju­dė­jo, jo­je te­ko su­gaiš­ti apie 5 mi­nu­tes. Ren­gi­nys, tu­rė­jęs pra­si­dė­ti 19 va­lan­dą, vė­la­vo.

Priė­mi­mas vy­ko gė­ly­nais puoš­ta­me Pre­zi­den­tū­ros vi­di­nia­me kie­me. Jis pra­si­dė­jo kon­cer­tu ten pat pa­sta­ty­to­je sce­no­je. Apie 40 mi­nu­čių sve­čiams kon­cer­ta­vo at­li­kė­jai Mū­za Ru­bac­ky­tė, Po­vi­las Vyš­niaus­kas, Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė, ki­ti at­li­kė­jai.

"Emo­ciš­kai stip­rus, kon­cent­ruo­tas kon­cer­tas, ak­cen­tuo­tas į Lie­tu­vą, į pa­gar­bą", – pa­sa­ko­jo Z. Žuk­li­jie­nė.

Anot priė­mi­mo da­ly­vės, sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi vie­no kąs­nio už­kan­džiais, ku­rie bu­vo ne­šio­ja­mi tarp su­si­rin­ku­sių­jų, bei vy­nu. Jo ne­var­to­jan­tys ga­lė­jo rink­tis van­de­nį.

"Ne­la­bai krei­pė­me dė­me­sį į tas vai­šes, o ir sta­lų, nu­krau­tų vai­šė­mis ne­si­ma­tė. Bu­vo san­tū­ru, kul­tū­rin­ga ir la­bai daug bend­ra­vi­mo, su­si­ti­ki­mų, po­kal­bių. Su Pre­zi­den­tu pa­bend­rau­ti ne­te­ko, nes žmo­nių bu­vo la­bai daug, – pri­si­mi­nė šiau­lie­tė. – Sma­gu bū­ti to­je ap­lin­ko­je, pa­jaus­ti at­mos­fe­rą. Jau­tė­si šven­tė. Aiš­ku, gal­būt mes ir ne­sa­me pa­tys ver­čiau­si, bet vi­sa Lie­tu­va ten su­tilp­ti ne­ga­li. Šį­kart pa­vy­ko mums. Jau­čia­mės ypa­tin­gai."

Priė­mi­me Z. Žuk­li­jie­nei te­ko su­si­tik­ti ir dau­giau šiau­lie­čių, tarp jų – ir su ki­ta Šiau­lių do­no­re Da­nu­te Jaš­to­nie­ne.

"Da­ly­vau­da­ma inau­gu­ra­ci­jos ren­gi­niuo­se pir­mą kar­tą ma­čiau, kad kar­tu bu­vo ne tik vy­ras ir žmo­na, bet ir vi­sa šei­mos ap­lin­ka – Pre­zi­den­tas, žmo­na, duk­ros, tė­vas. Jau­di­na tas šil­tas šei­mos bu­vi­mas. Pap­ras­tas, vil­tin­gas Pre­zi­den­to kal­bė­ji­mas tei­kia vil­ties, stip­ru­mo. Aiš­ku, tai yra šven­tė, bet ma­ne tai nu­tei­kė op­ti­mis­tiš­kai. Ma­nau, kad žmo­giš­ka­sis Pre­zi­den­to įvaiz­dis ir­gi yra la­bai svar­bus", – sa­kė bu­vu­si po­li­ti­kė.

Į priė­mi­mą Pre­zi­den­tū­ro­je – po de­šimt­me­čio

Iš­kil­min­ga­me va­ka­re Pre­zi­den­tū­ros kie­me da­ly­va­vo ir Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za. Jis ren­gi­ny­je da­ly­va­vo vie­nas.

To­kio­se iš­kil­mė­se R. Bal­za da­ly­va­vo ne pir­mą kar­tą. Jis bu­vo pa­kvies­tas ir į 2009 me­tais, pre­zi­den­tau­jant Da­liai Gry­baus­kai­tei, su­reng­tą priė­mi­mą, skir­tą Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čio pa­mi­nė­ji­mui. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis toks vie­šas ir di­de­lis priė­mi­mas Pre­zi­den­tū­ro­je iki penk­ta­die­nio va­ka­ro.

"La­bai gra­žus priė­mi­mas, la­bai gra­žiai, kon­cep­tua­liai su­re­ži­suo­tas. Sve­čiai ir ga­lė­jo pa­bend­rau­ti, ir kon­cer­tas vy­ko. Ne­si­jau­tė jo­kios po­mpas­ti­kos", – sa­vo įspū­džius pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus va­do­vas.

Jis pa­ste­bė­jo, kad bu­vo ga­li­my­bė priei­ti prie Pre­zi­den­to pa­si­da­ry­ti bend­rą nuo­trau­ką, ta­čiau to­kia ga­li­my­be ne­pa­si­nau­do­jo.

Pre­zi­den­tą ver­ti­na kaip la­bai šil­tą žmo­gų, daug dė­me­sio ski­rian­tį kul­tū­ri­niam gy­ve­ni­mui. Tuo per­smelk­tos ir jo kal­bos, ir el­ge­sys.

"Tai žmo­gus, ku­ris su­pran­ta, kad Lie­tu­va ma­to sa­vo atei­tį per kul­tū­ri­nį vyks­mą. Mes ski­ria­mės nuo ki­tų tau­tų sa­vo kul­tū­ra, gy­ve­ni­mo jau­se­na, pa­sau­lė­žiū­ra. Ti­ki­mės, kad jis tuos ge­rus dar­bus, apie ku­riuos ne kar­tą kal­bė­jo, da­rys", – sa­kė R. Bal­za.

Di­rek­to­rius ma­no, kad Pre­zi­den­to priė­mi­mo su­grą­ži­ni­mas ir­gi žings­nis į tai. Gra­žus po­bū­vis su­tvar­ky­ta­me kie­me­ly­je, mu­zi­ka – nuo kla­si­kos iki folk­lo­ro, džia­zo, šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos.

Tarp kvies­ti­nių priė­mi­mo sve­čių R. Bal­zai te­ko ma­ty­ti ir dau­giau šiau­lie­čių. Tarp jų – vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį, po­li­ti­kę ir šach­ma­ti­nin­kę Vik­to­ri­ją Čmi­ly­tę-Niel­sen.

No­ri­si dar­nios bend­ruo­me­nės

Pak­vie­ti­mą į Pre­zi­den­to priė­mi­mą ga­vo ir Šiau­lių pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas. Jo nuo­mo­ne, priė­mi­mas – san­tū­riai da­ly­kiš­kas, neiš­šau­kian­tis, sko­nin­gai ir at­sa­kin­gai su­reng­tas, ke­lian­tis la­bai ge­rą emo­ci­ją.

"Da­ly­va­vo la­bai daug žmo­nių iš vi­siš­kai skir­tin­gų sri­čių – ne­la­bai ir yra te­kę da­ly­vau­ti to­kia­me ren­gi­ny­je. Tie žmo­nės for­muo­ja Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo ne­ma­žą da­lį. Lau­kia di­de­li dar­bai, į ku­riuos tu­rė­si­me įsi­jung­ti kiek­vie­nas sa­vo sri­ty­je", – sa­kė V. Ja­per­tas.

Vers­li­nin­kas pa­sa­ko­jo tu­rė­jęs ga­li­my­bę pa­si­kal­bė­ti su ren­gi­nio da­ly­viais apie švie­ti­mą, svei­ka­tos ap­sau­gą, ki­tas sri­tis. Su Pre­zi­den­tu su­si­tik­ti ne­te­ko, lau­kian­čių su juo pa­bend­rau­ti bu­vo ne­ma­ža ei­lė. Dėl to šiau­lie­tis ne­nu­si­me­na, nes su­si­tik­ti su Pre­zi­den­tu ga­li­my­bių dar bus – rū­mai tu­rės su juo da­ly­ki­nį su­si­ti­ki­mą.

Anot V. Ja­per­to, lū­kes­čių – daug. No­ri­si vie­nin­ges­nės Lie­tu­vos, kad pa­si­baig­tų Vil­niaus ir re­gio­nų var­žy­ti­nės. Rei­kia il­ga­lai­kių su­si­ta­ri­mų švie­ti­mo, svei­ka­tos, kul­tū­ros, vers­lo vys­ty­mo­si sri­ty­se.

"No­rė­tų­si, kad nuo­la­ti­nis še­šė­lio ieš­ko­ji­mas bū­tų pa­rem­tas po­zi­ty­vaus dar­bo nau­da, o ne vers­li­nin­kų per­se­kio­ji­mu. Vien per ne­ga­ty­vą atei­ties ne­su­kur­si. Tai pri­klau­so nuo ša­lies va­do­vo, nes tik lais­vi ir sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys žmo­nės ga­li kur­ti sa­vo ša­lies atei­tį. Vil­tis ir lū­kes­čiai, kad Lie­tu­vos bend­ruo­me­nė bū­tų dar­nes­nė", – ko­men­ta­vo V. Ja­per­tas.

Jis ma­no, kad toks po­bū­vis, ku­ria­me da­ly­vau­ja la­bai skir­tin­gi ša­lies bend­ruo­me­nės at­sto­vai, bus žings­nis į dar­nią vi­suo­me­nę.

"No­ri­si ti­kė­ti, kad ta kryp­ti­mi ir bus tie žings­niai da­ro­mi, ne­žiū­rint, ko­kią vie­tą tu uži­mi sa­vo vals­ty­bė­je. Kad bet ku­ri veik­la ir ją vyk­dan­tys žmo­nės bū­tų ger­bia­mi", – ti­ki­si vers­li­nin­kas.

Pre­zi­den­tui – šo­ko­la­di­nis pa­lin­kė­ji­mas

Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­ją šven­tė ir ki­ti šiau­lie­čiai. Šiau­lių sal­dai­nių fab­ri­kas "Rū­ta" nu­spren­dė pa­svei­kin­ti nau­ją­jį ša­lies va­do­vą, nu­siųs­da­mi jam ypa­tin­gą do­va­ną – ran­ko­mis iš bal­to ir juo­dojo šo­ko­la­do pa­ga­min­tą kny­gą. Įmo­nės mar­ke­tin­go va­do­vė Kris­ti­na Brie­die­nė sa­kė, kad di­de­lių abe­jo­nių, ko­kia tu­ri bū­ti do­va­na ne­ki­lo, nes vi­siems ži­no­ma, kad Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da mėgs­ta kny­gas.

2 ki­log­ra­mus sve­rian­ti, 28 ir 19 cen­ti­met­rų dy­džio šo­ko­la­di­nė kny­ga pa­ženk­lin­ta sim­bo­li­ka, ku­ri puo­šia Pre­zi­den­to vė­lia­vą.

Sal­džia­me kny­gos pus­la­py­je iš­ra­šy­tas teks­tas: "Jo Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te Gi­ta­nai Nau­sė­da, šian­dien vi­sai lie­tu­vių tau­tai neei­li­nė die­na – vie­ni­jan­ti, su­tel­kian­ti ir ke­lian­ti pa­si­di­džia­vi­mą. Ti­ki­me, kad Jū­sų pa­si­rink­tas ke­lias ves mū­sų stip­rią, sa­va­ran­kiš­ką ir bran­džią vals­ty­bę tik pir­myn ir leis di­džiuo­tis tuo, kas bu­vo­me, esa­me ir lik­si­me am­žiams – vie­nin­ga Lie­tu­va. Lin­ki­me stip­ry­bės, iš­tver­mės ir ne­blės­tan­čio vie­ny­bės jaus­mo ku­riant mū­sų vals­ty­bė­je ge­ro­vę. Te­gul žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas ir mei­lė įkve­pia nau­jiems ir pra­smin­giems dar­bams, o iš­tar­ti prie­sai­kos žo­džiai ly­di vi­są ka­den­ci­ją".

Teks­tą ko­lek­ty­vo var­du pa­si­ra­šė įmo­nės va­do­vas Ro­lan­das Pri­dot­kas.

Sal­dus pa­lin­kė­ji­mas į Pre­zi­den­tū­rą iš­ke­lia­vo praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je.