Prezidento inauguracijoje – Šiaulių rajono vėliavos

Pre­zi­den­to ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės nuo­tr.
Tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių vė­lia­vų – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Kur­šė­nų mies­to bei Gruz­džių mies­te­lio at­ri­bu­ti­ka.

Iš­kil­min­go­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­jo­je drau­ge su ša­lies sa­vi­val­dy­bių me­rais, da­ly­va­vo ir Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, o Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Kur­šė­nų mies­to ir Gruz­džių mies­te­lio vė­lia­vos da­ly­va­vo Lie­tu­vos mies­te­lių ir mies­tų bei už­sie­nio lie­tu­vių vė­lia­vų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je. Jas pri­sta­čiu­siems re­gio­nų at­sto­vams la­biau­siai įsi­mi­nė Pre­zi­den­to žo­džiai: "Nė­ra ir ne­ga­li bū­ti dvie­jų, tri­jų ar pen­kių Lie­tu­vų. Ji yra vie­na – mū­sų vi­sų. Nė­ra Lie­tu­vos lie­tu­vių ir už­sie­nio lie­tu­vių. Vi­si mes esa­me vie­na tau­ta.“

"Šiau­lių kraš­to" inf.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.