Savanorių būstinė persikėlė į buvusį teismo pastatą

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ka­riai sa­va­no­riai nuo šiol kas­dien bus ma­to­mi Vil­niaus gat­vės bul­va­re – šia­me pa­sta­te pra­dė­jo veik­ti Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-ios rink­ti­nės šta­bas.
Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­re iš­tuš­tė­jęs bu­vęs teis­mo pa­sta­tas vėl at­gi­jo. Čia įsi­kū­rė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bas. "Džiau­gia­mės, kad esa­me mies­to šir­dy­je", – sa­ko rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Min­dau­gas Stat­kus.

KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bas į mies­to cent­rą per­si­kė­lė iš pa­kraš­čio – Pak­ruo­jo gat­vės. Ten Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je vie­toj sa­va­no­rių kur­sis nau­jas Mar­gi­rio ba­ta­lio­nas.

Ofi­cia­lus nau­jos sa­va­no­rių būs­ti­nės ati­da­ry­mas su iš­kil­min­ga ri­kiuo­te, rink­ti­nės vė­lia­vos pa­kė­li­mu vyks rug­sė­jo 18 die­ną.

"Bū­da­mi mies­to cent­re bū­si­me at­vi­res­ni ir priei­na­mes­ni vi­suo­me­nei. Kad per­si­kel­tu­me į nau­jas pa­tal­pas, daug pri­si­dė­jo ir kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras, ir me­ras, mums dar­bo są­ly­gos ženk­liai pa­ge­rė­jo", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" rink­ti­nės va­das M. Stat­kus.

Vį Tur­to ban­kas bu­vu­sį teis­mo pa­sta­tą, ku­rio bend­ras plo­tas 836 kvad­ra­ti­niai met­rai, per­da­vė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei nau­do­ti pa­gal pa­nau­dą.

Rink­ti­nės va­do žo­džiais, pa­sta­to ne­rei­kė­jo per­tvar­ky­ti, at­lik­tas tik "kos­me­ti­nis" re­mon­tas, erd­vių ir plo­to sa­va­no­rių reik­mėms vi­siš­kai pa­kan­ka.

Prieš sa­vai­tę čia pra­dė­ta kur­tis. Rink­ti­nės šta­be dir­ba pus­šim­tis pro­fe­si­nės tar­ny­bos ka­rių ir šta­bo ap­tar­na­vi­mo kuo­pa. Būs­ti­nė­je nuo­lat bu­di­ma.

Va­das pa­si­da­li­jo, jog ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai smal­sa­vo, kas ku­ria­si iš­tuš­tė­ju­sia­me pa­sta­te?

"Sa­kė, jog ge­rai, kad pa­sta­tas ne­liks ap­leis­tas ir kad ku­ria­si ka­riš­kiai – bus sau­giau", – rink­ti­nės va­das pa­si­džiau­gė to­kia kai­my­nų reak­ci­ja.

Rink­ti­nė vyk­do ka­rių sa­va­no­rių ren­gi­mo ir ki­tas už­duo­tis Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų su­dė­ty­je.

Rink­ti­nės su­dė­ty­je yra 10 kuo­pų. Iš jų trys yra Šiau­lių kuo­pos, ki­tos vei­kia Ma­žei­kiuo­se, Tel­šiuo­se, Kel­mė­je, Jo­niš­ky­je, Pak­ruo­jy­je, Rad­vi­liš­ky­je ir Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.

Šiuo me­tu rink­ti­nė­je tar­nau­ja apie 800 ka­rių sa­va­no­rių bei apie 80 pro­fe­si­nės tar­ny­bos ka­rių ir ci­vi­lių dar­buo­to­jų.

Komentarai

Oficierkė sugrįžo į miesto centrą    Ket, 2019-08-29 / 16:39
Tik va liūdna: Okupacinė valdžia suprasdavo, kad kariuomenės daliniai turi būti priemiestyje, o Milicijos (Policijos) padaliniai - miesto centre gyventojų patogumui. Tik karinė ligoninė ir sovietinė oficierkė buvo įsikūrusios centre. Dabar atvirkščiai - policijos komisariatai ir kt., kurie realiai gali padėti nukentėjusiam žmogui valdžiukės abejingumo dėka iškelti į Purienų gatvės užkampį, kur net susisiekimas autobusais prastas. O kariuomenė braunasi į centrą.
Tau homosovietikus    Ket, 2019-08-29 / 17:16

In reply to by Oficierkė sugrįžo į miesto centrą

Tame pastate buvo okupantu karininku klubas. Savanoriu bustine labai geras pasirinkimas. Kiek tau reikia i Purienu gatve? Daug policijos ir migracijos padaliniu Ausros alejoje.
pareiškimą Policijai reikia vežti į Purienų gatvę    Ket, 2019-08-29 / 17:31
Nukentėjus pareiškimą Policijai reikia vežti į Purienų gatvę, į buvusias okupantų kareivines - jei nežinai, tai neįžeidinėk.
miestietis    Pen, 2019-08-30 / 09:36
Geriau jau šerti savo kariuomenę, bet, svarbu, kad ji savęs nežemintu tokiais veiksmais, kaip kad buvo išvykoje Vokietijoje, kur po girtų gynėjų ristynių, vienas liko prikaustytas prie lovos.
savas noris    Pen, 2019-08-30 / 18:03
vietoj to,kad tupi lendzgrybiai nustotu spjaude ant artimiausiu kaimynu ir pradetu su anais draugauti,tai dar ir miestu centrus militarizuoja,aklai klausydami jankiu nurodymu.su kaimynais reikia draugauti irgi prekiauti bei giminiautis-Vytauto laikais lietuviai buvo kur kas gudresni.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.