Sakralios muzikos koncertas Kairių bažnyčioje

Ie­vos Skri­taus­kai­tės nuo­tr.
Akor­deo­no mu­zi­kos gar­sai – po baž­ny­čios skliau­tais.
Akor­deo­no mu­zi­kos my­lė­to­jai pil­nu­tė­lė­je Šiau­lių ra­jo­no Kai­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Be­lais­vių Va­duo­to­jos, baž­ny­čio­je tu­rė­jo re­tą ga­li­my­bę pa­klau­sy­ti jau­nų­jų akor­deo­nis­tų Man­to Lu­kaus­ko ir Orin­tos Lu­kaus­kai­tės kon­cer­to.

Tarp su­si­rin­ku­sių­jų pa­si­mė­gau­ti mu­zi­ka bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir akor­deo­ni­nin­kų mo­ky­to­jus Ma­ry­tę ir Jo­ną Mar­ke­vi­čius.

Jau­nie­ji me­ni­nin­kai yra bai­gę Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los akor­deo­no spe­cia­ly­bę. Vė­liau Man­tas Lu­kaus­kas bai­gė Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ją, o da­bar stu­di­juo­ja akor­deo­no spe­cia­ly­bę Kau­ne. Orin­ta Lu­kaus­kai­tė šiuo me­tu mo­ko­si Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je.

Kon­cer­to ren­gė­jai nuo­šir­džiai dė­ko­jo Kai­rių pa­ra­pi­jos žmo­nėms, kle­bo­nui Ri­man­tui Prans­kai­čiui už pa­gal­bą ren­giant kon­cer­tą, fi­nan­suo­ja­mą Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.