Po to, kai rašėme: benamių kapines šienaus nemokamai

Re­dak­ci­jos nuo­tr.
Ap­leis­tas be­na­mių ka­pi­nes su­ti­ko nu­šie­nau­ti Gin­kū­nų ka­pi­nes pri­žiū­rin­ti įmo­nė. Kas kry­žius iš­va­duos iš krū­mų?
"Šiau­lių kraš­te" šeš­ta­die­nį ra­šė­me apie ap­leis­tas ka­pa­vie­tes žmo­nių, ku­rie lai­do­ja­mi už vals­ty­bės lė­šas – Šiau­liuo­se, Gin­kū­nų ka­pi­nių tvo­ros pa­kraš­ty­je apie 50 ka­pų sken­di ne­pjau­to­je žo­lė­je, ap­žė­lę krū­mais.
Į si­tua­ci­ją su­rea­ga­vo Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

Feis­bu­ke me­ras pra­ne­šė, kad su pa­gal­bos pra­šy­mu krei­pė­si į ka­pi­nes pri­žiū­rin­čios UAB "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai" va­do­vą ir jau va­kar ry­tą ga­vo at­sa­ky­mą. "At­siž­velg­da­mi į Jū­sų pra­šy­mą su­tin­ka­me neat­ly­gin­ti­nai nu­šie­nau­ti Gin­kū­nų ka­pi­nė­se esan­tį be­na­mių ka­pų kvar­ta­lą", – to­kiu įmo­nės laiš­ku pa­si­da­li­jo me­ras feis­bu­ke.

"Pa­si­ro­do ši vie­ta ne­bu­vo tvar­ko­ma. Pir­mą kar­tą ban­dy­ta su­tvar­ky­ti 2018. O ten taip pat žmo­nės", – ste­bė­jo­si feis­bu­ke me­ras.