Paskelbtas konkursas Pasaulio teisuolių skverui sutvarkyti

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Skve­ras yra prie Chaimo Frenkelio vilos.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­kar pa­skel­bė Pa­sau­lio tei­suo­lių įam­ži­ni­mo ar­chi­tek­tū­ri­nės me­ni­nės idė­jos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pro­jek­to kon­kur­są. Pa­gal Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ro (Eže­ro gat­vė 18) ir jo priei­gų komp­lek­si­nio su­tvar­ky­mo ar­chi­tek­tū­ri­nės ir ur­ba­nis­ti­nės idė­jos kon­kur­so re­zul­ta­tus bus ren­gia­mas šios te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo tech­ni­nis pro­jek­tas.

Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad pa­grin­di­nis pro­jek­to tiks­las – ap­jung­ti svar­biau­sius is­to­ri­jos, kul­tū­ros, ar­chi­tek­tū­ros, pa­vel­do vie­šuo­sius ob­jek­tus ir juos tin­ka­mai su­tvar­ky­ti su­ku­riant eko­no­miš­kai, kul­tū­riš­kai, es­te­tiš­kai pa­trauk­lią mies­to vie­šą­ją ap­lin­ką.

Taip pat sie­kia­ma ori­gi­na­liai ir sa­vi­tai įam­žin­ti mies­to bend­ruo­me­nei svar­bius įvy­kius ir reiš­ki­nius, su­si­ju­sius su bu­vu­sios gau­sios žy­dų dias­po­ros at­mi­ni­mu bei Šiau­lių re­gio­ne gy­ve­nu­sio­mis as­me­ny­bė­mis, ku­rios gel­bė­jo žy­dus ir yra pri­pa­žin­tos už­si­tar­na­vu­sios Pa­sau­lio tei­suo­lio var­dą. Ta­čiau at­krei­pia­mas pro­jek­tuo­to­jų dė­me­sys, kad pro­jek­tuo­ja­ma erd­vė ne­tu­rė­tų tap­ti vien sta­tiš­ku me­mo­ria­lu. Ji tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­li, jau­ki, mies­tie­čių trum­pa­lai­kiam poil­siui tin­ka­ma ir mė­gia­ma vie­ta, kar­tu čia su­tei­kiant in­for­ma­ci­jos bei iš­sau­gant pa­gar­bą čia įam­žin­tiems Šiau­lių re­gio­ne gy­ve­nu­siems Pa­sau­lio tei­suo­liams.

Pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo lai­kas trum­pas – iki lie­pos 8 die­nos. Kon­kur­so lai­mė­to­jai ga­lės pre­ten­duo­ti į 3 tūks­tan­čių eurų pre­mi­ją. II vie­tos lai­mė­to­jui bus skir­ti 2 tūks­tan­čiai eu­rų, III – tūks­tan­tis.

Va­kar ra­šė­me, kad Pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sas Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je neį­vy­ko. Nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus ("Pa­mink­lo Tau­tos lais­vei ne­bus, bet ka­rių ka­pai – lie­ka", "Šiau­lių kraš­tas", 2019 06 12).