Paminklo Tautos laisvei nebus, bet karių kapai – lieka

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ruo­šia­ma vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui. Ka­da jis bus pa­sta­ty­tas, ne­beaiš­ku.
Pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sas Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je neį­vy­ko. Ko­mi­si­ja priė­jo iš­va­dą, kad nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus. Aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, eks­per­tų ko­mi­si­jos na­rys Vy­te­nis Ru­do­kas ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš pa­siū­ly­tų pa­mink­lų ne­ga­li sto­vė­ti aikš­tė­je.

Rei­kės nau­jo kon­kur­so

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kon­kur­so re­zul­ta­tus pri­sta­tė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė.

Eks­per­tų ko­mi­si­ja kon­kur­sui pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no penk­ta­die­nį.

Iš pra­džių kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti pen­ki dar­bai, bet, pa­sak A. Bar­tu­lio, jo va­do­vau­ja­ma vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja vie­ną pa­siū­ly­mą at­me­tė dėl ne­si­lai­ky­tų kon­kur­so są­ly­gų: pa­siū­ly­mų vo­ke ne­tu­rė­jo bū­ti ma­to­mi au­to­riai.

Eks­per­tų ko­mi­si­jai va­do­va­vo Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, jo pa­va­duo­to­jas – Ry­tis Mi­ku­lio­nis. Ko­mi­si­jos na­riai – Al­gir­das Žeb­raus­kas, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Iri­na Ving­rie­nė, Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, Vy­te­nis Ru­do­kas, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Al­gi­man­tas Juk­na, re­cen­zen­tai – ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius, skulp­to­rius Leo­nas Pi­vo­riū­nas.

Ko­mi­si­jos iš­va­da: nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus, to­dėl kon­kur­sas lai­ko­mas neį­vy­ku­siu.

"Kon­kur­sas neap­si­vai­ni­ka­vo re­zul­ta­tu, – va­kar sa­kė A. Bar­tu­lis. – Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­me yra pa­ra­šy­ta, kad pre­mi­jos yra ski­ria­mos už pir­mą­sias tris vie­tas: 3 000, 2 000, 1 000 eu­rų. De­ja, ne­tu­ri­me to re­zul­ta­to, dėl ku­rio ga­lė­tu­me ati­da­ry­ti pi­ni­gi­nę pre­mi­ja­vi­mui."

Kas to­liau? Pa­sak A. Bar­tu­lio, pla­nuo­ja­ma ki­tais me­tais kreip­tis į Ta­ry­bą dėl lė­šų sky­ri­mo: "gal­būt rea­lu" iki 2020 me­tų me­tų pa­bai­gos "pa­si­da­ry­ti" dar vie­ną kon­kur­są.

"Aiš­ku, bū­tų blo­ga tra­di­ci­ja kiek­vie­nais me­tais po vie­ną kon­kur­są ir vis ne­tu­ri­me nu­ga­lė­to­jų. Bet ma­nau, Ta­ry­ba pri­tar­tų kar­tą per me­tus iš­dis­ku­tuo­ti, su­rink­ti pa­siū­ly­mus, juos įver­tin­ti. Ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas kaž­koks pe­rio­diš­ku­mas. Nu bet ne kas mė­ne­sį kon­kur­sai – tik­rai neor­ga­ni­zuo­si­me."

A. Bar­tu­lio nuo­mo­ne, prie bū­si­mo pa­mink­lo "tu­ri bū­ti ma­lo­nu ir sve­čius at­si­ves­ti, ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti".

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Antradienį pa­mink­lo tau­tos lais­vei pro­jek­to kon­kur­so re­zul­ta­tus pri­sta­tė (iš kai­rės) Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pro­jek­to au­to­rius, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė.

Ne­ra­do idė­jos

V. Ru­do­ko po­žiū­ris aiš­kus ir ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš siū­ly­tų pa­mink­lų ne­bu­vo tin­ka­mas sta­ty­ti aikš­tė­je.

"Dar­bus sun­ku api­bū­din­ti. Du dar­bai bu­vo, apie ku­riuos iš­kart pa­sa­kė­me: juos kaž­kur ma­tė­me, tie­siai švie­siai – pla­gia­tas, ga­li­me ir taip pa­va­din­ti. Tai kar­to­ji­mas to, kas su­kur­ta."

Vie­nas iš pa­siū­ly­mų bu­vo verps­tė, ki­tas – Vy­tis.

Pa­sak V. Ru­do­ko, Vil­niaus Vin­gio par­ke jau sto­vi Ta­do Gu­taus­ko su­kur­ta verps­tė, o Vy­čio – he­ral­di­nio ženk­lo – per­kė­li­mas į erd­vi­nį mo­de­lį yra pro­ble­ma iki šian­dien. Me­ni­ne iš­raiš­ka Vy­tis ar­chi­tek­tui pa­si­ro­dė "gar­ba­no­tas" – la­bai įmant­rus.

"Per­fo­ruo­tos ko­lo­nos" idė­ją V. Ru­do­kas įvar­di­jo int­ri­guo­jan­čia, bet ne iki ga­lo įti­ki­nan­čia ir neat­sa­kan­čia į iš­kel­tus klau­si­mus: įpa­mink­li­ni­mo idė­jos, tech­ni­nio rea­li­za­vi­mo. Dar vie­ną kū­ri­nį V. Ru­do­kas pa­va­di­no mo­ra­liai pa­se­nu­siu.

"Kar­to­ji­mas kli­šių, rin­ki­nu­kas to pa­ties, kas kaž­kur sto­vi. Ne­ra­do­me tik­ros idė­jos. No­rė­jo­si šva­ru­mo ir aiš­ku­mo", – api­bend­ri­no ar­chi­tek­tas.

Ar tu­rė­jo kon­kur­sui įta­kos la­bai trum­pas lai­kas? Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, įta­kos tu­rė­jo daug fak­to­rių, lai­kas – vie­nas iš jų.

Pa­sak V. Ru­do­ko, vie­nas da­ly­kas jau aiš­kus: pa­mink­lo pri­duo­dant aikš­tę ne­bus.

"Yra min­čių gal pa­da­ry­ti ką nors lai­ki­no, jei ma­ty­si­me, kad pro­ce­sas il­gai tę­sis. Iš ki­tos pu­sės, ne­ma­ny­čiau, kad la­bai reik­tų sku­bė­ti. Ge­riau ne­sta­ty­ti nie­ko, ne­gu sta­ty­ti blo­gai."

V. Ru­do­kas pa­brė­žė, kad pa­mink­lo kon­kur­su spren­džia­mas ne tik me­ni­nis už­da­vi­nys, tai yra ir aikš­tės an­samb­lio už­bai­gi­mo klau­si­mas.

Jei vis­kas vyk­tų sklan­džiai, ge­riau­siu at­ve­ju pa­mink­las Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je at­si­ras­tų 2021 me­tais.

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas nei­gia­ma­me kon­kur­so re­zul­ta­te įžvel­gė ir tei­gia­mą pu­sę: "Tik­rai ži­no­me, kas ne­ga­lės bū­ti."

Vie­ny­bės ne­bus

Pa­sak L. Ind­ra­šai­tės-La­maus­kie­nės, iki pa­skel­biant kon­kur­są, vy­ko trys su­si­ti­ki­mai su mies­to pi­lie­čiais, ar­chi­tek­tais, skulp­to­riais.

Pir­ma­ja­me su­si­ti­ki­me svars­ty­ta, kas yra lais­vė, ko­kios yra jos se­man­ti­nės pra­smės ir iš­raiš­kos prie­mo­nės, ant­ra­ja­me ap­tar­tos įpa­mink­li­ni­mo tra­di­ci­jos Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vo­je, tre­čia­ja­me pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gos, už­duo­tys, dis­ku­tuo­ta apie šiuo­lai­ki­nį kon­teks­tą.

Ji ap­gai­les­ta­vo, kad kon­kur­se ne­da­ly­va­vo skulp­to­riai mo­nu­men­ta­lis­tai, ku­rie "vis dar neat­si­gau­na po Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės, ne­no­ri da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, ku­rie yra slap­ti".

Kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė siū­lė ki­tą­met kon­kur­są reng­ti at­vi­rą, kad bū­tų ren­ka­mos ko­man­dos, joms ke­lia­mos už­duo­tys ir per 2–3 eta­pus įvyk­do­mi pro­jek­tai, ku­rių pa­gei­dau­ja mies­to žmo­nės ir kū­ry­bi­nė bend­ruo­me­nė.

L. Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad dis­ku­si­jo­se žmo­nės da­ly­va­vo van­giai – ap­si­ri­bo­ja­ma šiurkščiais ko­men­ta­rais feis­bu­ke.

"Vie­ša dis­ku­si­ja, pa­ti­kė­ki­te, tu­rės ir daug mi­nu­sų. Jau šian­dien tu­riu 3–4 va­rian­tus pa­mink­lų, ku­riuos man ki­šo per jė­gą ir aiš­ki­no: tik ši­taip, ne ki­taip ga­li bū­ti. Žmo­nės ma­to la­bai siau­rai, jie nea­pi­ma kon­teks­to, vi­su­mos. Dis­ku­si­ja tu­ri bū­ti kom­pe­te­ntin­ga", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Ar­chi­tek­tui jau ne kar­tą te­ko įsi­ti­kin­ti, kad žmo­nės "daug ge­riau ži­no" už jį, kaip tu­ri bū­ti su­pro­jek­tuo­ta. To­dėl iš pra­kti­kos tei­gia: vie­ny­bės nie­ka­da ne­bus, vi­suo­me­nė vi­sa­da pa­si­da­lins.

Nors Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je bai­gia­ma įreng­ti vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui, pir­ma­die­nio va­ka­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je iš­kė­lė klau­si­mą: ar rei­kia pa­mink­lo skve­re­ly­je prieš Sa­vi­val­dy­bę? Dis­ku­si­jo­je me­ras vis grį­ži­nė­jo į 2006 me­tus – kad sta­ty­ti pa­mink­lą nu­spręs­ta "kon­ser­va­to­rių pa­stan­go­mis".

"Da­bar 2019 me­tai, tu­rit vi­sas ga­lias ran­ko­se, nė­ra rei­ka­lo kaž­ką že­min­ti pri­si­me­nant, kas vy­ko 2006 me­tais. 200 mies­tie­čių su ko­men­ta­rais mies­to vi­zi­jos ne­su­kurs. Tam esat iš­rink­ti jūs, tad ne­bė­ki­te nuo at­sa­ko­my­bės ir pir­myn", – me­rui at­sa­kė vie­nas iš ko­men­ta­to­rių.

Kas lie­ka?

Vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui ren­gia­ma bu­vu­sio fon­ta­no vie­to­je. Ne vie­nam šiau­lie­čiui šio fon­ta­no bu­vo gai­la, kaip ir jau pri­jau­kin­tos bei su­tvar­ky­tos erd­vės. Įgy­ven­di­nant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą ne kar­tą bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, kaip bus tvar­ko­mos (ar iš­ke­lia­mos) čia esan­čios so­vie­ti­nių ka­rių ka­pi­nės. Jos aikš­tės priei­go­se liks, o pa­mink­lo Tau­tos lais­vei pa­sta­ty­ti ne­pa­vyks­ta?

"Mes jų ne­tu­rė­si­me, su re­konst­ruk­ci­ja bus su­tvar­ky­ta lai­do­ji­mo vie­ta. Jos ne­bus iš­kel­tos, bet jo­kių obe­lis­kų, jo­kių šlo­vi­nan­čių ak­cen­tų ne­be­bus to­je vie­to­je. To­dėl ir no­ri­me, kad ak­cen­tas bū­tų ši­čia", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pre­mi­jos yra ski­ria­mos už pir­mą­sias tris vie­tas: 3 000, 2 000, 1 000 eu­rų. De­ja, ne­tu­ri­me to re­zul­ta­to, dėl ku­rio ga­lė­tu­me ati­da­ry­ti pi­ni­gi­nę.