Pakruojo dvare – provokuojanti asilo skulptūra

E. LASIO nuotr.
Šią va­sa­rą Pak­ruo­jo dva­ro var­das nea­be­jo­ti­nai yra sie­ja­mas su gė­lė­mis ir re­kor­di­ne dva­ro par­ke sto­vin­čia asi­lo skulp­tū­ra – čia nuo bir­že­lio pa­bai­gos vyks­ta Vil­ja­mo Šeks­py­ro pje­sės įkvėp­tas va­sa­ros gė­lių fes­ti­va­lis „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“. Fes­ti­va­ly­je ga­li­ma iš­vys­ti ne tik gė­lių kom­po­zi­ci­jas ir ki­li­mus, ta­čiau ir di­džiu­les gė­lių ap­sup­tas skulp­tū­ras, o vie­na iš jų – pa­grin­di­nė fes­ti­va­lio skulp­tū­ra – net 9 met­rų aukš­čio pu­siau žmo­gus, pu­siau asi­las, ku­ris ste­bi­na ir pro­vo­kuo­ja ne vie­ną lan­ky­to­ją.

Šios di­džia­for­ma­tės gė­lių fes­ti­va­lio skulp­tū­ros au­to­rius – dau­giau kaip pu­sės tūks­tan­čio skulp­tū­rų iš bron­zos, me­džio, ak­mens ir ki­tų me­džia­gų kū­rė­jas, su­ren­gęs tris de­šim­tis as­me­ni­nių pa­ro­dų – Mar­ty­nas Gau­bas.

„Pa­žin­tis su Pak­ruo­jo dva­ru ir čia gims­tan­čiais neei­li­niais su­ma­ny­mais jau ne­be nau­ja, o šiam gė­lių iš­šū­kiui pa­si­ryž­ti ne­bu­vo leng­va, ta­čiau vis­gi įkal­bė­jo“, - sa­ko skulp­to­rius.

Asi­lo skulp­tū­ros dy­dis kū­rė­jo neiš­gąs­di­no, nes ne sy­kį jau yra kū­ręs di­džiu­les skulp­tū­ras iš smė­lio, snie­go ir le­do. Gė­lių žie­dais fes­ti­va­ly­je pri­si­den­gu­sioms skulp­tū­roms gim­ti pri­rei­kė dvie­jų mė­ne­sių ir jos dva­rą pa­sie­kė net ly­dint spe­cia­liam trans­por­tui.

Pak­ruo­jo dva­re vyks­tan­čiam gė­lių fes­ti­va­liui ir iš­ki­lu­sioms įspū­din­go dy­džio skulp­tū­roms ne­li­ko abe­jin­gas ir me­no­ty­ri­nin­kas Sau­lius Pi­lin­kus. Pa­sak jo, rei­kia tik džiaug­tis, kad čia pat, Lie­tu­vo­je, vyks­ta toks įspū­din­gas flo­ris­ti­kos fes­ti­va­lis su di­džia­for­ma­tė­mis lau­ko skulp­tū­ro­mis ir ne­rei­kia vyk­ti to­kių ren­gi­nių ieš­ko­ti į ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, to­kias kaip Is­pa­ni­ja ar Ita­li­ja.

Jį ža­vi ir pa­rink­ta „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­no“ te­ma. „Yra su­kur­ta įvai­rių Šeks­py­ro pje­sių in­terp­re­ta­ci­jų, bet ši – kaž­kas nau­jo ir dar ne­ma­ty­to“, - sa­ko me­no­ty­ri­nin­kas. Ži­no­ma, ne­su­si­pa­ži­nu­sį su Šeks­py­ro kū­ry­ba ga­li glu­min­ti tai, kad pa­grin­di­nė skulp­tū­ra yra su asi­lo gal­va ir žmo­gaus kū­nu, ku­ris dar ir vi­siš­kai nuo­gas. Ki­tam iš­ky­la klau­si­mas – o kaip pa­ro­dy­ti vai­kui ir paaiš­kin­ti? To­kiu at­ve­ju ga­liu pa­tar­ti tik dau­giau pa­si­do­mė­ti V. Šeks­py­ro kū­ry­ba, nes ma­no nuo­mo­ne, kar­tais ne­ži­no­ji­mas yra ge­riau ne­gu ma­žas ži­no­ji­mas, - tei­gia S. Pi­lin­kus.

Va­sa­ros gė­lių fes­ti­va­lis „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“ kvie­čia lan­ky­to­jus vi­są va­sa­rą iki pat pir­mų­jų šal­nų gro­žė­tis iš gy­vų gė­lių su­kur­tais ki­li­mais, kom­po­zi­ci­jo­mis ir skulp­tū­ro­mis. Čia dau­giau kaip 20 me­ni­nin­kų ir flo­ris­tų iš vi­sos Lie­tu­vos sa­vo kū­ri­niams pa­nau­do­jo net 150 rū­šių gė­lių, o bend­rai ga­li­ma iš­vys­ti apie 1 mi­li­jo­ną pra­žy­du­sių žie­dų.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-08-03 / 22:10
Ne provokuojanti, o šlikštynė. Nes trūksta moters, kuri būtų tą daiktą apžiojusi. Jei jau pradėjot, eikit iki galo.
Nesuprasi    Pir, 2019-08-05 / 12:48
Ką norima pasakyti tokia skulptūra.Dirbantis žmogus yra paverčiamas asilu.Ant pečių tempia žemę su gėlėmis.Bet asilas neturi rankų.O dirbantis žmogus kuris visą gyvenimą susiliejęs su žeme,tik tempiančiu asilu. Ir kam demonstruoti nuogus lytinius organus.Buvo kažką galima gražesnio sugalvoti ir padaryti.
čia aš    Pir, 2019-08-05 / 12:58
Į viską žiūrim savom akim ir matom tai ką norim matyti. Va, asilas nervina, nepadorus, šlykštus, bet Dovydas irgi matomas su savo aparatuku ir nieko, priėmėme tokį koks yra. Keisti mes iš tiesų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.