Vasarą Pakruojo dvaras pavirs gėlėčiausia vieta Europoje

E. La­sio nuo­tr.
Gė­lių pa­sa­ka Pak­ruo­jo dva­re.
Jau pir­mo­sio­mis va­sa­ros die­no­mis Pak­ruo­jo dva­ras vėl pra­žys gė­lė­mis ir taps gė­lė­čiau­sia vie­ta ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je – čia su­grįž­ta gė­lių fes­ti­va­lis „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas 2020“. Neei­li­nis ren­gi­nys lan­ky­to­jus ste­bins dar di­des­ne gau­sa gė­lių, di­džiu­lė­mis jų skulp­tū­ro­mis, kom­po­zi­ci­jo­mis ir, ži­no­ma, ne­ti­kė­tais me­ni­niais spren­di­mais.

Vil­ja­mo Šeks­py­ro ro­man­ti­nės ko­me­di­jos „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“ įkvėp­tas to pa­ties pa­va­di­ni­mo gė­lių fes­ti­va­lis praei­tais me­tais vi­są va­sa­rą Pak­ruo­jo dva­re ža­vė­jo tūks­tan­čiais gy­vų gė­lių, re­kor­di­nio dy­džio skulp­tū­ro­mis ir ne­ti­kė­to­mis kom­po­zi­ci­jo­mis.

Gė­lių iš­šū­kiui pa­si­ry­žo dau­giau kaip 25 me­ni­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos: čia di­de­lį in­dė­lį įne­šė ir skulp­to­rius Do­na­tas Moc­kus, flo­ris­tai Jo­li­ta ir Min­dau­gas Ši­me­lio­niai, pa­grin­di­nę fes­ti­va­lio skulp­tū­rą ke­lis mė­ne­sius kū­rė skulp­to­rius Mar­ty­nas Gau­bas.

Šių­me­tis fes­ti­va­lis su­grįž­ta su nau­jo­mis idė­jo­mis ir kū­ry­bi­niais spren­di­mais, ku­rie ne­pa­liks abe­jin­gų: ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio skulp­to­rių bei flo­ris­tų ran­ko­se gims įspū­din­gas gė­lių me­nas, abe­jin­gų ne­pa­liks ryš­kias­pal­viai kū­ri­niai iš tūks­tan­čių gė­lių ir ke­rin­tys pje­sės per­so­na­žai.

Vi­sa tai, kaip ir mis­tiš­ka vi­dur­va­sa­rio nak­ties sap­no ro­man­ti­ka, sklei­sis ne tik žo­džiais, bet ir jaus­mais XIX a. dva­ro gy­ve­ni­mo fo­ne, kur kiek­vie­nas ga­lės bū­ti re­gi­mo vyks­mo da­li­mi – pa­si­jus­ti dva­riš­kiu, ku­me­čiu ar net pa­slap­tin­ga šeks­py­riš­ka bū­ty­be.

Be įtrau­kian­čios šven­tės akiai, XIX a. pab. gy­ve­ni­mo at­mos­fe­ra spin­du­liuo­jan­čia­me dva­re vi­są va­sa­rą bus ga­li­ma mė­gau­tis skai­to­ma poe­zi­ja, kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tais, spek­tak­liais ir šeks­py­riš­kais pa­si­ro­dy­mais.

No­rin­tiems pa­tir­ti dar dau­giau, is­to­ri­nis dva­ro gy­ve­ni­mas tarp gė­lių sklei­sis da­ly­vau­jant eks­kur­si­jo­se, lan­kan­tis pas ama­ti­nin­kus, Tech­ni­kos mu­zie­ju­je, pas par­fu­me­rį at­ran­dant Mei­lės elik­sy­ro pa­slap­tis, su­pan­tis se­no­vi­nė­se ka­ru­se­lė­se ir mė­gau­jan­tis dva­ro vir­tu­vės kū­ri­niais su gė­lė­mis.

Be vi­so to, pa­sku­ti­nį pa­va­sa­rio šeš­ta­die­nį, ge­gu­žės 30-ąją, vi­si no­rin­tys yra kvie­čia­mi iš­lais­vin­ti sa­vo fan­ta­zi­ją bei da­ly­vau­ti fes­ti­va­lio or­ga­ni­zuo­ja­ma­me gė­lių kom­po­zi­ci­jų kon­kur­se „Žie­dų val­do­vai 2020“.

Pak­ruo­jo dva­ras – ne tik di­džiau­sia Lie­tu­vo­je iš­li­ku­si dva­ro so­dy­ba, ta­čiau ir vie­na iš 18 pa­trauk­liau­sių kul­tū­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių Eu­ro­po­je, ku­rią per me­tus ap­lan­ko dau­giau kaip 300 000 lan­ky­to­jų. Dva­re yra at­ku­ria­mas XIX a. pab. – XX a. pr. dva­ro gy­ve­ni­mas: lan­ky­to­jai tam­pa praei­ties dva­ro gy­ven­to­jais, iš­kal­bin­go­je ir kū­ry­bin­go­je at­mos­fe­ro­je iš­gy­ve­nan­tys dva­riš­kus už­siė­mi­mus ir aki­mir­kas.