Nuo vakar – keliuose sustiprinta kontrolė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos kont­ro­lė stip­ri­na­ma ir dėl pra­si­de­dan­čių nau­jų Moks­lo me­tų, kuo­met į ke­lius ir gat­ves pa­si­pils moks­lei­viai ir stu­den­tai.
Rugp­jū­čio 30–rugsėjo 2 die­no­mis po­li­ci­ja ša­lies ke­liuo­se vyk­do su­stip­rin­tą vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, ap­svai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų kont­ro­lę.

Mo­ty­vuo­tai pa­si­rink­to­se vie­to­se pa­rei­gū­nai or­ga­ni­zuo­ja po­li­ci­nes kont­ro­lės prie­mo­nes ir tik­ri­na vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, vyk­do šiurkš­čių ir pa­vo­jų sau­giam eis­mui ke­lian­čių bei ava­rin­gu­mui įta­ką da­ran­čių pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją ir kont­ro­lę.

Šių tiks­li­nių po­li­ci­nių pre­ven­ci­nių eis­mo da­ly­vių kont­ro­lės prie­mo­nių ša­lies ke­liuo­se tiks­las:

– už­tik­rin­ti, kad eis­me ne­da­ly­vau­tų nuo al­ko­ho­lio ir ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų ap­svai­gę as­me­nys;

– nu­sta­ty­ti as­me­nis, vai­ruo­jan­čius trans­por­to prie­mo­nes, ne­tu­rin­čius tam tei­sės, kai ši tei­sė yra atim­ta;

– už­kar­dy­ti pa­vo­jin­gą ir chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą, išaiš­kin­ti šiurkš­čius, pa­vo­jų sau­giam eis­mui ke­lian­čius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus ir už­kar­dy­ti skau­džius eis­mo įvy­kius ša­lies ke­liuo­se.

Po­li­ci­jos rei­dai vyks ne tik pir­mo­sio­mis ru­dens die­no­mis, bet ir vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.