Naujoji Akmenė jubiliejų šventė beveik savaitę

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ki­lo­met­ri­nė­je ei­se­no­je Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­mis bu­vo va­žiuo­jan­čių prie­ka­bo­je, trau­kia­mo­je trak­to­riaus.
Be­veik sa­vai­tę tru­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to 70-ies me­tų su­kak­čiai skir­ti ren­gi­niai.

Švęs­ti pra­dė­ta praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ko­mer­ci­niu žy­giu kar­je­ruo­se, ku­rie at­si­ra­do per pa­sta­ruo­sius 70 me­tų ka­sant ža­lia­vas ce­men­to ga­my­bai. Įs­pū­din­go­mis ato­dan­go­mis, šlai­tais, nau­do­ja­ma tech­ni­ka gro­žė­jo­si apie 5 tūks­tan­čiai žy­gei­vių. Dau­gu­ma – iš Lie­tu­vos, at­vy­ko apie 600 lat­vių. Il­giau­sias marš­ru­tas bu­vo 37 ki­lo­met­rai. Dvi­gu­bai trum­pes­nis ti­ko ma­žiau pa­si­ti­kin­tiems sa­vo jė­go­mis.

Ki­tą die­ną į žy­gį ap­link Nau­ja­ją Ak­me­nę su­si­rin­ko apie pus­šim­tis vie­ti­nių gy­ven­to­jų.

Jau­ni­mas dau­giau­sia įsi­jun­gė į spor­to var­žy­bas. Ne­re­gė­tas bu­vo bė­gi­mas su šle­pe­tė­mis.

Ke­lias va­lan­das tru­ko dvi­ra­ti­nin­kų ke­lio­nė maž­daug pus­šim­čio ki­lo­met­rų marš­ru­tu Nau­jo­sios Ak­me­nės apy­lin­kių ir šiek to­li­mes­niais ke­liais. Gru­pe­lė ke­liau­to­jų pa­si­rin­ko 70 ki­lo­met­rų at­stu­mą min­ti pe­da­lus di­de­liu tem­pu ir be su­sto­ji­mo, pa­vy­ko vos dau­gė­liau kaip per dvi va­lan­das.

Su­reng­tas jau­ni­mo va­ka­ras. Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos ta­len­tų klu­bas pa­ro­dė spek­tak­lį "Pra­šau, my­lė­kit ma­no Lie­tu­vą". Jau­ni­mas iš­si­skirs­tė po šven­ti­nės dis­ko­te­kos.

Nau­jo­sios Ak­me­nės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko do­ku­men­ti­nių fil­mų "Is­to­ri­jos vin­giuo­se" apie Nau­ją­ją Ak­me­nę pri­sta­ty­mas. Da­ly­va­vo Šiau­lių ki­no me­no klu­bo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Gun­da­je­vas.

Šven­ti­nės pro­gra­mos da­li­mi ta­po pir­mą kar­tą Nau­jo­sios Ak­me­nės par­ke or­ga­ni­zuo­ta Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja.

Spal­vin­giau­siai mies­tas at­ro­dė Žo­li­nės die­ną. Iš anks­to jai su­kur­tos žo­ly­nų puokš­tės puo­šė baž­ny­čios priei­gas. Jo­je po Šv. Mi­šių kon­cer­ta­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės miš­rus cho­ras "Ce­men­ti­nin­kas".

Po to apei­gų da­ly­viai ri­kia­vo­si su vė­lia­vo­mis ir įsi­jun­gė į ei­se­ną, pra­si­dė­ju­sią mies­to se­na­mies­ty­je ir trau­ku­sią į nau­ja­jį par­ką. Eisena užė­mė apie 2 ki­lo­met­rus. Dau­gu­ma gru­pa­vo­si pa­gal įstai­gas ar or­ga­ni­za­ci­jas. Va­žia­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, gais­ri­nės, ka­riš­kių ir ki­tų tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai. Ra­jo­no gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nių at­sto­vai va­žia­vo pa­puoš­to­je prie­ka­bo­je, tem­pia­moje trak­to­riu­mi. Mo­to­cik­li­nin­kų pa­ly­da kart­kar­tėmis su­sto­da­vo pa­kraš­čiuo­se.

Šven­tė­je ati­deng­ta ug­nia­ge­sio skulp­tū­ra, skir­ta Ak­me­nės kraš­to ug­nia­ge­sių 100-me­čiui. Au­to­rius – tau­to­dai­li­nin­kas Pau­lius Rat­ke­vi­čius, dir­ban­tis Ak­me­nės ra­jo­no prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Me­no kū­ri­niui pa­rink­ta vie­ta prie tven­ki­nio, esan­čio mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je.

Net­ra­di­ci­nis šven­tės ak­cen­tas bu­vo ša­lia žie­di­nės san­kry­žos mies­to cent­re po erd­via pa­la­pi­ne su­sta­ty­ti ke­tu­ri pia­ni­nai. Jų kla­vi­šus spau­dy­ti daž­niau­siai ėmė­si vai­kai. As­me­ni­nę idė­ją fi­nan­sa­vęs vers­li­nin­kas Vai­das Bei­ši­nas sa­kė, taip pri­si­dė­jęs prie gim­ta­die­nį šven­čian­čio mies­to, ku­ria­me prieš 55 me­tus gi­mė, užau­go ir te­be­dir­ba.

Iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je ak­me­niš­kius svei­ki­no Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Sa­kart­ve­lo, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos de­le­ga­ci­jų at­sto­vai. Gau­siau­siai at­vy­kę es­tai įsi­jun­gė į Lie­tu­vos est­ra­dos žvaigž­džių kon­cer­tą – sce­no­je su­ko­si Es­ti­jos mo­te­rų liau­dies šo­kių ko­lek­ty­vas.