Naujoji Akmenė jubiliejų šventė beveik savaitę

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ki­lo­met­ri­nė­je ei­se­no­je Nau­jo­sios Ak­me­nės gat­vė­mis bu­vo va­žiuo­jan­čių prie­ka­bo­je, trau­kia­mo­je trak­to­riaus.
Be­veik sa­vai­tę tru­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to 70-ies me­tų su­kak­čiai skir­ti ren­gi­niai.

Švęs­ti pra­dė­ta praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ko­mer­ci­niu žy­giu kar­je­ruo­se, ku­rie at­si­ra­do per pa­sta­ruo­sius 70 me­tų ka­sant ža­lia­vas ce­men­to ga­my­bai. Įs­pū­din­go­mis ato­dan­go­mis, šlai­tais, nau­do­ja­ma tech­ni­ka gro­žė­jo­si apie 5 tūks­tan­čiai žy­gei­vių. Dau­gu­ma – iš Lie­tu­vos, at­vy­ko apie 600 lat­vių. Il­giau­sias marš­ru­tas bu­vo 37 ki­lo­met­rai. Dvi­gu­bai trum­pes­nis ti­ko ma­žiau pa­si­ti­kin­tiems sa­vo jė­go­mis.

Ki­tą die­ną į žy­gį ap­link Nau­ja­ją Ak­me­nę su­si­rin­ko apie pus­šim­tis vie­ti­nių gy­ven­to­jų.

Jau­ni­mas dau­giau­sia įsi­jun­gė į spor­to var­žy­bas. Ne­re­gė­tas bu­vo bė­gi­mas su šle­pe­tė­mis.

Ke­lias va­lan­das tru­ko dvi­ra­ti­nin­kų ke­lio­nė maž­daug pus­šim­čio ki­lo­met­rų marš­ru­tu Nau­jo­sios Ak­me­nės apy­lin­kių ir šiek to­li­mes­niais ke­liais. Gru­pe­lė ke­liau­to­jų pa­si­rin­ko 70 ki­lo­met­rų at­stu­mą min­ti pe­da­lus di­de­liu tem­pu ir be su­sto­ji­mo, pa­vy­ko vos dau­gė­liau kaip per dvi va­lan­das.

Su­reng­tas jau­ni­mo va­ka­ras. Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos ta­len­tų klu­bas pa­ro­dė spek­tak­lį "Pra­šau, my­lė­kit ma­no Lie­tu­vą". Jau­ni­mas iš­si­skirs­tė po šven­ti­nės dis­ko­te­kos.

Nau­jo­sios Ak­me­nės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko do­ku­men­ti­nių fil­mų "Is­to­ri­jos vin­giuo­se" apie Nau­ją­ją Ak­me­nę pri­sta­ty­mas. Da­ly­va­vo Šiau­lių ki­no me­no klu­bo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Gun­da­je­vas.

Šven­ti­nės pro­gra­mos da­li­mi ta­po pir­mą kar­tą Nau­jo­sios Ak­me­nės par­ke or­ga­ni­zuo­ta Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja.

Spal­vin­giau­siai mies­tas at­ro­dė Žo­li­nės die­ną. Iš anks­to jai su­kur­tos žo­ly­nų puokš­tės puo­šė baž­ny­čios priei­gas. Jo­je po Šv. Mi­šių kon­cer­ta­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės miš­rus cho­ras "Ce­men­ti­nin­kas".

Po to apei­gų da­ly­viai ri­kia­vo­si su vė­lia­vo­mis ir įsi­jun­gė į ei­se­ną, pra­si­dė­ju­sią mies­to se­na­mies­ty­je ir trau­ku­sią į nau­ja­jį par­ką. Eisena užė­mė apie 2 ki­lo­met­rus. Dau­gu­ma gru­pa­vo­si pa­gal įstai­gas ar or­ga­ni­za­ci­jas. Va­žia­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, gais­ri­nės, ka­riš­kių ir ki­tų tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai. Ra­jo­no gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nių at­sto­vai va­žia­vo pa­puoš­to­je prie­ka­bo­je, tem­pia­moje trak­to­riu­mi. Mo­to­cik­li­nin­kų pa­ly­da kart­kar­tėmis su­sto­da­vo pa­kraš­čiuo­se.

Šven­tė­je ati­deng­ta ug­nia­ge­sio skulp­tū­ra, skir­ta Ak­me­nės kraš­to ug­nia­ge­sių 100-me­čiui. Au­to­rius – tau­to­dai­li­nin­kas Pau­lius Rat­ke­vi­čius, dir­ban­tis Ak­me­nės ra­jo­no prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Me­no kū­ri­niui pa­rink­ta vie­ta prie tven­ki­nio, esan­čio mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je.

Net­ra­di­ci­nis šven­tės ak­cen­tas bu­vo ša­lia žie­di­nės san­kry­žos mies­to cent­re po erd­via pa­la­pi­ne su­sta­ty­ti ke­tu­ri pia­ni­nai. Jų kla­vi­šus spau­dy­ti daž­niau­siai ėmė­si vai­kai. As­me­ni­nę idė­ją fi­nan­sa­vęs vers­li­nin­kas Vai­das Bei­ši­nas sa­kė, taip pri­si­dė­jęs prie gim­ta­die­nį šven­čian­čio mies­to, ku­ria­me prieš 55 me­tus gi­mė, užau­go ir te­be­dir­ba.

Iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je ak­me­niš­kius svei­ki­no Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Sa­kart­ve­lo, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos de­le­ga­ci­jų at­sto­vai. Gau­siau­siai at­vy­kę es­tai įsi­jun­gė į Lie­tu­vos est­ra­dos žvaigž­džių kon­cer­tą – sce­no­je su­ko­si Es­ti­jos mo­te­rų liau­dies šo­kių ko­lek­ty­vas.

Komentarai

kike    Pir, 2019-08-19 / 15:36
Muzikinė dalis tai labai ne kokia šiais metais. Bet šventė puiki. Man muzika nepatiko, kitiems patiko, taip, kad šventė puiki. Reiks dar kada prie to paminklo lakūnui nueiti nusipaveiksluoti. Taip žmonės estradoje juokavo. Kol nepaskaitai, kas paminkle pavaizduota, tai panašu į lakūną ar tankistą.
No    Tre, 2019-08-21 / 13:45
Tai nereikėjo įsileisti abejotinos reikšmės apdovanojimų ir muzikinė dalis būtų buvusi normali. Dabar gi neaišku, nei kas renka, nei ką, nei iš ko. Trys žiūrovai ir didelė scena.
bate    Sek, 2019-09-29 / 14:10
duonos ir žaidimų.... O tą paminklą aš irgi apžiūrėjau. Nu tikrai ne į gaisrininką jis panašus. Kaip iš nuotraukos-lakūnas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.