Joniškio muziejus gyvuoja tris dešimtmečius

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Mu­zie­jaus va­do­vei Ra­sai Ali­šaus­kie­nei, mu­zie­ji­nin­kui Da­riui Vi­čui bu­vo įteik­ti Jo­niš­kio se­niū­nės pa­dė­kos raš­tai, toks pat raš­tas skir­tas ir mu­zie­ji­nin­kei Si­mo­nai Jon­ku­tei.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus ge­gu­žės 17-osios va­ka­rą pa­kvie­tė į įsi­kū­ri­mo tris­de­šimt­me­čiui skir­tą pa­ro­dą, mis­te­ri­ją ir folk­ro­ko kon­cer­tą, taip įsi­jung­da­mas į Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų nak­ties ren­gi­nius.

Mis­te­ri­ja ir se­gės tal­ki­nin­kėms

Ju­bi­lie­ji­nį va­ka­rą, vy­ku­sį Bal­to­jo­je si­na­go­go­je, pra­dė­jo mu­zie­ji­nin­kės Si­mo­nos Jon­ku­tės su­ma­ny­ta ir įgy­ven­din­ta misterija–šokis, nu­kė­lu­si į mi­ti­nių bū­ty­bių, už­fik­suo­tų šio kraš­to gar­sio­jo tau­to­sa­ki­nin­ko Ma­to Slan­čiaus­ko už­ra­šuo­se, ren­kant gy­ven­to­jų pa­sa­ko­ji­mus, dai­nas, pa­tar­les, mink­les, pa­sau­lį. Kraš­to folk­lo­re mi­ni­mos ra­ga­nos, mil­ži­nai, dū­šios, vel­niai, lau­mės, ait­va­rai ir ki­ti vei­kė­jai, žmo­nių są­mo­nė­je gy­ve­nę gre­ta, at­gi­jo iš­raiš­kin­go­je Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ra­me jau­ni­mo cent­re dir­ban­čio fo­tog­ra­fo Da­riaus Šul­čiaus fo­to­pa­ro­do­je „Mi­to,mor­fo­zės“.

„Mū­sų vie­nin­te­lis tiks­las įtik­ti, pa­tik­ti lan­ky­to­jams. Tu­ri­me daug drau­gų, pa­gal­bi­nin­kų. O be pui­kaus ko­lek­ty­vo aš tik­rai nie­ko ne­pa­da­ry­čiau“, – šven­tė­je sa­kė Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė.

Spe­cia­lūs ap­do­va­no­ji­mai – žal­va­ri­nės smei­gės, ku­rias pa­gal X–XII am­žiaus ka­pi­ny­nuo­se ras­tus smeig­tu­kus at­kū­rė mu­zie­ji­nin­kas Gvi­das Slach – bu­vo įteik­ti nuo­la­ti­nėms mu­zie­jaus tal­ki­nin­kėms – Vil­niaus jo­niš­kie­čių drau­gi­jos „Si­dab­ra“ va­do­vei Gied­rei Las­taus­kie­nei, per ku­rios ran­kas praei­na vi­si rei­ka­lin­gi ar­chy­vi­niai duo­me­nys, ir kal­bi­nin­kei, mu­zie­jaus lei­džia­mo et­ni­nio ka­len­do­riaus re­dak­to­rei Ri­tai Ur­nė­žiū­tei.

Mu­zie­jaus ko­lek­ty­vui ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius įtei­kė do­va­ną – kvie­ti­mą į Lat­vi­jos et­nog­ra­fi­nį mu­zie­jų po at­vi­ru dan­gu­mi, o Jo­niš­kio se­niū­nė Ja­ni­na Au­gus­ti­nai­tie­nė pa­dė­kos raš­tus sky­rė mu­zie­jaus va­do­vei Ra­sai Ali­šaus­kie­nei, mu­zie­ji­nin­kams Si­mo­nai Jon­ku­tei ir Da­riui Vi­čui.

Mu­zie­ji­nin­kų pa­svei­kin­ti at­vy­ko bu­vęs Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ado­mai­tis, ku­ris 1989 me­tais pa­dė­jo pa­ra­šą po spren­di­mu įkur­ti mu­zie­jų. Svei­ki­ni­mai py­lė­si kaip iš gau­sy­bės ra­go: pa­dė­ko­ti no­rė­jo įvai­rių įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Kon­cer­ta­vo neofolk/folkrock gru­pė „Gy­va­ta“.

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus pir­ma­sis di­rek­to­rius bu­vo Ka­ro­lis Ba­čio­nis, vė­liau va­do­va­vo ar­cheo­lo­gas dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas. Jau daug me­tų mu­zie­jaus di­rek­to­re dir­ba Ra­sa Ali­šaus­kie­nė.

Mu­zie­jaus veik­la

Iki 2013 me­tų Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus ne­tu­rė­jo sa­vų pa­tal­pų ir il­gą lai­ką glau­dė­si ke­lių de­šim­čių kvad­ra­ti­nių met­rų sa­ly­tė­je vie­tos kul­tū­ros cent­re. To­kios są­ly­gos ver­tė ieš­ko­ti nau­jų raiš­kos ir sklai­dos bū­dų, nes ne­bu­vo kur pa­ro­dų eks­po­nuo­ti, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nių. Iš da­lies dėl to, o ir pa­čių dar­buo­to­jų bei so­cia­li­nių par­tne­rių, mu­zie­jaus bu­čiu­lių dė­ka ieš­ko­ta ki­tų raiš­kos for­mų: reng­tos eks­pe­di­ci­jos, ku­rių me­tu su­rink­ta me­džia­ga at­si­dū­rė lei­di­niuo­se, pra­dė­ta tu­ri­mų fon­dų eks­po­na­tus „per­kel­ti“ į ka­ta­lo­gus, Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja įver­tin­tą ka­len­do­rių, kon­tak­tuo­ta su moks­li­nin­kais, kraš­tie­čiais, ren­giant ir lei­džiant žur­na­lą „Že­my­ga­la“.

Da­bar Jo­niš­kio mu­zie­jus tu­ri sa­vo pa­tal­pas, ku­rias ge­ro­kai pa­pil­dė per­duo­tas Rau­do­no­sios ir Bal­to­sios si­na­go­gų komp­lek­sas, pri­tai­ky­tas vi­suo­me­nės reik­mėms ir pa­sta­ruo­ju me­tu ta­pęs pa­grin­di­ne ren­gi­nių vie­ta, įreng­ta įvai­rių, tarp jų – in­te­rak­ty­vių, eks­po­zi­ci­jų.

Pa­reng­ti me­ta­lo kry­žių, se­nų­jų pa­sta­tų ar­chi­tek­tū­ros, au­di­nių ir jų sche­mų ka­ta­lo­gai, dve­jų me­tų eks­pe­di­ci­jų su ar­cheo­lo­gu dr. Vy­kin­tu Vait­ke­vi­čiu­mi dar­bas ir ar­chy­vi­niai duo­me­nys su­gu­lė į kny­gą apie Jo­niš­kio ra­jo­no švent­vie­tes.

2006 me­tais pra­dė­tas leis­ti žur­na­las „Že­my­ga­la“. Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jų 2013 me­tais iš­gar­si­no lei­di­nys „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, ku­ris tą­kart įver­tin­tas res­pub­li­ki­ne Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja, ski­ria­ma už ge­riau­sią me­tų ka­len­do­rių. Jis kas­met lei­džia­mas iki šiol.

Mu­zie­jus or­ga­ni­zuo­ja ne vie­ną ren­gi­nį, tarp ku­rių yra bū­din­gų bū­tent Jo­niš­kio kraš­tui: tai pa­gal tau­to­dai­li­nin­kų il­ga­me­tės va­do­vė Ani­ce­tos Kra­ji­nie­nės idė­ją su­grą­žin­ti ka­lė­di­niai pre­ky­me­čiai. Va­sa­ros pra­džio­je vyks­ta ama­tų die­nos, ren­gia­mi ple­ne­rai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.