Kuršėnų ligoninė dirba jau 70 metų

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
At­si­nau­ji­nu­si li­go­ni­nė at­vė­rė ir daug me­tų ak­li­nai už­da­ry­tą pa­ra­di­nį įė­ji­mą.
Šį sek­ma­die­nį, bir­že­lio 9-ąją, su­ka­ko ly­giai 70 me­tų, kai bu­vo įkur­ta Kur­šė­nų li­go­ni­nė. Per tuos de­šimt­me­čius pa­si­kei­tė ne vie­na gy­dy­to­jų, me­di­ci­nos dar­buo­to­jų kar­ta, o pa­gal­bos su­lau­kė tūks­tan­čiai kur­šė­niš­kių ir Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne kar­tą kei­tė­si ir pa­ti li­go­ni­nė. Bu­vo vis­ko – ir pa­ki­li­mų, ir bai­mės, kad li­go­ni­nės Kur­šė­nuo­se ap­skri­tai ga­li ne­be­lik­ti. Sa­vo ju­bi­lie­jų Kur­šė­nų li­go­ni­nė pa­si­tin­ka pa­si­kei­tu­si ne tik sta­tu­su, bet ir iš­vaiz­da bei pla­čiai at­ver­to­mis pa­ra­di­nė­mis du­ri­mis, ku­rios ne vie­ną de­šimt­me­tį bu­vo ak­li­nai už­ver­tos. O Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Kur­šė­nų li­go­ni­nę tei­kia pa­vyz­džiu dau­ge­liui Šiau­lių ap­skri­ties ir vi­sos Lie­tu­vos ra­jo­nų li­go­ni­nių, kaip rei­kia tvar­ky­tis ir gy­ven­ti, kaip teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą žmo­nėms ir bū­ti la­bai rei­ka­lin­ga ligonine.

Pa­vyz­dys, ku­ris džiu­gi­na ne tik Kur­šė­nus

Ne vie­nas kur­šė­niš­kis, už­li­pęs pa­to­giais laip­tais į li­go­ni­nę, juo­kia­si – ar tik­rai į Kur­šė­nų li­go­ni­nę pa­te­kęs? Tai yra ge­riau­sias komp­li­men­tas li­go­ni­nės per­so­na­lui ir va­do­vei Re­na­tai No­rei­kai­tei. Per 2015 – 2019 me­tus bu­vo nu­veik­ti konk­re­tūs dar­bai, skir­tos rei­kia­mos biu­dže­to lė­šos, kad bū­tų su­val­dy­ta jau įsi­se­nė­ju­si ir ne­bes­ta­bi­li Kur­šė­nų li­go­ni­nės pa­dė­tis ir ne­beaiš­ki atei­tis.

Dar ko­vo mė­ne­sį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Gi­pol­du Kark­le­liu, ki­tais ra­jo­no va­do­vais iš­kil­min­gai per­kir­po ati­da­ry­mo juos­te­lę ir at­vė­rė du­ris į at­si­nau­ji­nu­sią Kur­šė­nų li­go­ni­nę. Įs­tai­ga pa­si­kei­tu­si iš es­mės – sa­vo sta­tu­su, nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis, mo­der­nia apa­ra­tū­ra.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga Kur­šė­nų li­go­ni­nę da­bar ro­do pa­vyz­džiu, kaip, ne­pa­bū­gus per­mai­nų, ga­li­ma dirb­ti ir kil­ti aukš­tyn.

2018 me­tų lie­pos 1 die­ną iš gy­dy­mo įstai­gos, ku­rio­je gy­dy­mo pa­slau­gų jau be­veik ne­be­bu­vo įma­no­ma teik­ti dėl pa­si­bai­gu­sios li­cen­ci­jos, apa­ra­tū­ros ir spe­cia­lis­tų trū­ku­mo, o dar smau­gė ir šim­ta­tūks­tan­ti­nės sko­los, Kur­šė­nų li­go­ni­nė pa­si­rin­ko rea­lią išei­tį – ta­po 70 lo­vų slau­gos įstai­ga, ku­rio­je tei­kia­mos ir bū­ti­no­sios, sku­bios pa­gal­bos pa­slau­gos, Die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gos, vei­kia Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ka, tei­kia­mos rea­bi­li­ta­ci­jos, dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos. Jei­gu svei­ka­tos bė­da rim­tes­nė – tie­sio­gi­nis ko­ri­do­rius į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.

Di­džio­jo­je da­ly­je li­go­ni­nės pa­tal­pų pa­da­ry­tas re­mon­tas, ar­čiau pa­cien­tų ir me­di­kų per­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­ja. Li­go­ni­nės di­rek­to­rė R. No­rei­kai­tė at­krei­pia dė­me­sį, kad ant­ra­ja­me li­go­ni­nės aukš­te ver­kiant rei­kia re­mon­to ir ti­ki – jis bus pa­da­ry­tas.

70 me­tų ir 13 va­do­vų

Ant Kur­šė­nų li­go­ni­nės di­rek­to­rės Re­na­tos No­rei­kai­tės sta­lo pa­si­tin­kant ju­bi­lie­jų – stir­ta se­nų al­bu­mų, ku­riuos iš sa­vo ar­chy­vo at­ne­šė il­ga­me­tis li­go­ni­nės gy­dy­to­jas Ro­ber­tas Šau­lys. Iš se­nų­jų nuo­trau­kų šyp­so­si dau­ge­liui kur­šė­niš­kių, Šiau­lių ra­jo­no žmo­nių pa­žįs­ta­mi gy­dy­to­jų, se­se­lių vei­dai, su­grą­ži­nan­tys pri­si­mi­ni­mus apie tai, kaip vis­kas bu­vo.

1949-ųjų bir­že­lio 9 die­ną Stru­gai­čių kai­me, da­bar tai - Kur­šė­nų Pu­šy­no gat­vės 6 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas, ati­da­ry­ta pir­mo­ji Kur­šė­nų ap­skri­ties li­go­ni­nė, ku­rio­je bu­vo 10 lo­vų, 2 gy­dy­to­jai ir me­di­ci­nos se­suo, ją ta­da at­sto­jo Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro sa­ni­ta­ras. Nei rent­ge­no, nei an­ti­bio­ti­kų, o kai li­go­ni­nė­je pri­trūk­da­vo ži­ba­lo pri­mu­sui, ant ku­rio vi­rin­da­vo švirkš­tus, li­go­ni­nės dar­buo­to­jai bels­da­vo­si pas kai­my­nus. Taip apie Kur­šė­nų li­go­ni­nės pra­džią yra pa­sa­ko­ju­si li­go­ni­nei mi­nint 50-me­tį jos pir­mo­ji va­do­vė – li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Emi­li­ja Že­ko­nie­nė.

Li­go­ni­nė Kur­šė­nuo­se at­si­ra­do te­ra­peu­to Apo­li­na­ro Bag­do­no pa­stan­gų dė­ka. 1947 me­tais jau­nas spe­cia­lis­tas A. Bag­do­nas bu­vo pa­skir­tas Kur­šė­nų am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­ju, ne­tru­kus — Kur­šė­nų ra­jo­no svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ju, o ne­tru­kus jis pa­si­rū­pi­no, kad bū­tų ati­da­ry­ta pir­mo­ji tuo­me­ti­nės Kur­šė­nų ap­skri­ties vals­čiuo­se li­go­ni­nė, o kiek vė­liau įsteig­tos ir Vai­kų, Mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jos.

Li­go­ni­nės is­to­ri­ja vys­tė­si ga­na grei­tai. Net­ru­kus po ati­da­ry­mo Kur­šė­nų ap­skri­ties li­go­ni­nei bu­vo pa­skir­tas ki­tas, ne­baig­tas sta­ty­ti mū­ri­nis na­mas Pa­ven­čiuo­se. Li­go­ni­nė nuo­lat plė­tė­si. Pi­ką įstai­ga bu­vo pa­sie­ku­si 1969 me­tais, kai ta­po 200 lo­vų li­go­ni­ne ir to­kia ji gy­va­vo iki pat Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. 1997 me­tais ji su­si­trau­kė iki 126 lo­vų. ir ta­po vie­šą­ja įstai­ga. 2018 me­tų lie­pos 1 die­ną Kur­šė­nų li­go­ni­nė pa­kei­tė sa­vo sta­tu­są ir ta­po slau­gos ir glo­bos įstai­ga su sku­bios pa­gal­bos – priė­mi­mo, Die­nos sta­cio­na­ro ir Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos pa­slau­go­mis.

R. No­rei­kai­tė – jau 13-a Kur­šė­nų li­go­ni­nės va­do­vė, 2016 me­tų lapk­ri­tį lai­mė­ju­si kon­kur­są di­rek­to­rės pa­rei­goms.. Il­giau­siai – net 22 me­tus – įstai­gai va­do­va­vo Liu­bov Koz­lo­va.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.