Muziejų gatvė – gera idėja ir (ar) asmeninė nauda?

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio pa­no­ra­ma at­si­ve­ria nuo pės­čių­jų til­to.
Ša­lia ge­le­žin­ke­lio esan­ti Lais­vės alė­jos gat­vė, ku­rio­je ba­zuo­tų­si Rad­vi­liš­kio mies­to mu­zie­jai, ga­lė­tų bū­ti pui­ki idė­ja, jei ne po­ra rie­bių mi­nu­sų.
Kol kas jai įgy­ven­din­ti nė­ra jo­kio fi­nan­si­nio pa­grin­do, o idė­ją pri­sta­čiu­sį po­li­ti­ką ga­li­ma įtar­ti as­me­ni­niu jos įgy­ven­di­ni­mo suin­te­re­suo­tu­mu.

Su­pa­žin­di­no su mu­zie­jų gat­vės vi­zi­ja

Mu­zie­jų gat­vės idė­ją Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­ku­siems Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams, Sa­vi­val­dy­bės, vi­suo­me­nės at­sto­vams pri­sta­tė Ta­ry­bos na­rys, vers­li­nin­kas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius.

Kar­tu su Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­ne kur­ta to­kio pro­jek­to idė­ja, pa­sak G. Lip­ne­vi­čiaus, apim­tų vi­są Lais­vės alė­ją.

"Ko­dėl Rad­vi­liš­kis, ku­ris nuo se­no yra ti­tu­luo­ja­mas Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių sos­ti­ne, ne­tu­ri sa­vo ge­le­žin­ke­lių mu­zie­jaus, ko­dėl čia neeks­po­nuo­ja­ma ge­le­žin­ke­lių tech­ni­ka, ki­ta at­ri­bu­ti­ka? Tam pra­džia jau pa­da­ry­ta. Lais­vės alė­jo­je sto­vi mū­sų pa­si­di­džia­vi­mas – se­no­vi­nis gar­ve­žys, sto­vi trem­ties va­go­nas. Te­rei­kia vi­sa tai iš­plė­to­ti", – ti­ki­no G. Lip­ne­vi­čius.

Pa­sak jo, mu­zie­jų gat­vė tu­rė­tų pra­si­dė­ti Ge­di­mi­no gat­vės ir Lais­vės alė­jos san­kry­žo­je. Čia esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je esą ga­lė­tų įsi­kur­ti Sa­vi­val­dy­bės jau nu­pirk­tas res­to­ra­nas-va­go­nas, ku­riam iki šiol ne­ran­da­ma tin­ka­mos vie­tos.

Ša­lia gar­ve­žio ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas ma­sy­vus bend­ruo­me­nės lai­mės suo­le­lis, ku­rį ga­lė­tų iš­drož­ti ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai.

Tu­ris­tai ga­lė­tų ap­lan­ky­ti ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą – Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio sto­tį, ku­rio lau­kia­mo­jo­je sa­lė­je ga­lė­tų bū­ti eks­po­nuo­ja­mos su ge­le­žin­ke­lių is­to­ri­ja sie­ja­mos fo­to­nuot­rau­kos, smul­kūs daik­tai. Bū­tų ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir 1933 me­tais pa­sta­ty­tą van­dens bokš­tą, na­mą, ku­ria­me bu­vo ir vėl ga­lė­tų bū­ti J. Mar­cin­ke­vi­čiaus mu­zie­jus.

Anot G. Lip­ne­vi­čiaus, ša­lia Trem­ties va­go­no ga­lė­tų įsi­kur­ti ge­le­žin­ke­lio se­no­vę me­nan­čios re­lik­vi­jos – gal­būt dre­zi­na, gal dur­pes vež­da­vęs siau­ru­kas.

Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je įsi­kur­tų su ber­mon­ti­nin­kais ir par­ti­za­ni­niu ju­dė­ji­mu su­si­jęs mu­zie­jus.

Ki­to­je gat­vės pu­sė­je esan­čia­me pa­sta­te, bu­vu­sio­je pir­mo­jo­je ge­le­žin­ke­li­nin­kų gim­na­zi­jo­je, G. Lip­ne­vi­čius siū­lė įsteig­ti Rad­vi­liš­kio kraš­to mu­zie­jų.

Reikš­min­gas ir ša­lia esan­tis pa­sta­tas, ku­ria­me šiuo me­tu yra įsi­kū­rę lai­do­ji­mo na­mai. Čia bu­vu­si pir­mo­ji mer­gai­čių mo­kyk­la.

Ur­ba­nis­ti­nio pa­vel­do po­žy­mių tu­ri ak­me­ni­mis grįs­ta Vy­dū­no gat­vė, bu­vu­sia­me žy­dų vieš­bu­čio pa­sta­te esą ga­lė­tų įsi­kur­ti mo­ky­to­jo Vik­to­ro Kar­mo­no kos­mi­nio mo­de­lia­vi­mo mu­zie­jus, vyk­do­mos edu­ka­ci­nės veik­los.

Idė­ja su­lau­kė pa­lai­ky­mo

Sa­vi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos ir tu­riz­mo po­sky­rio ve­dė­jas Vy­tau­tas Si­me­lis pa­pil­dė G. Lip­ne­vi­čių. Pa­sak jo, tu­ris­ti­nis marš­ru­tas tu­rė­tų pra­si­dė­ti ne nuo res­to­ra­no-va­go­no, o nuo pės­čių­jų til­to per ge­le­žin­ke­lį, nuo ku­rio at­si­ve­ria pla­ti pa­no­ra­ma, pa­ro­dan­ti Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio maz­go mas­tą ir di­dy­bę.

Bu­vęs J. Mar­cin­ke­vi­čiaus na­mas-mu­zie­jus – kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si pri­va­ti­zuo­ti, anot V. Si­me­lio, yra ti­piš­kas ge­le­žin­ke­li­nin­kų na­mas, ku­ria­me yra gy­ve­nęs ir tuo­me­ti­nis Rad­vi­liš­kio ge­le­žin­ke­lio sto­ties vir­ši­nin­kas.

Pa­sak V. Si­me­lio, šį na­mą rei­kia iš­sau­go­ti, nors jo at­kū­ri­mas kai­nuo­tų ne­ma­žus pi­ni­gus.

Tu­ris­tams bū­tų įdo­mi ir pra­vos­la­vų baž­ny­čia, iš­li­kę žy­dų pa­sta­tai.

Bend­ruo­me­nės at­sto­vas, gi­das Al­ber­tas Vi­tar­tas su­ti­ko su tuo, kad idė­ja Rad­vi­liš­ky­je tu­rė­ti mu­zie­jų gat­vę yra la­bai pa­trauk­li, ta­čiau šiuo­lai­ki­nis tu­ris­tas, anot jo, yra la­bai reik­lus, tad, ją įgy­ven­di­nant, tek­tų pa­si­rū­pin­ti ir idė­jos in­te­rak­ty­vu­mu, mu­zie­jų spe­cia­lis­tų ren­gi­mu.

Vi­ce­me­ro Min­dau­go Pau­liu­ko tei­gi­mu, da­rant ra­jo­no tu­riz­mo plėt­ros stra­te­gi­ją, bū­tų ge­rai įkom­po­nuo­ti ir šią G. Lip­ne­vi­čiaus siū­lo­mą idė­ją.

Vi­si su­ti­ko ir su tuo, kad to­kia idė­ja yra il­ga­lai­kė, to­dėl ją rei­kė­tų įgy­ven­din­ti eta­pais, o įgy­ven­di­ni­mui pri­reik­tų ne­men­kų in­ves­ti­ci­jų, ku­rių šal­ti­niai kol kas ne­ži­no­mi.

Iš­lin­do ir as­me­ni­nio suin­te­re­suo­tu­mo au­sys

Žiū­rint į pri­sta­ty­tą idė­ja pla­čiau, neaiš­kūs lik­tų ją pri­sta­čiu­sio Ta­ry­bos na­rio G. Lip­ne­vi­čiaus vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai, mat, ga­li­ma bū­tų įžvelg­ti as­me­ni­nį jo suin­te­re­suo­tu­mą pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu, ka­dan­gi Lais­vės alė­jo­je jis tu­ri įsi­gi­jęs du ob­jek­tus, ku­riuos siū­lo pri­tai­ky­ti mu­zie­jų gat­vei.

Vie­nas iš ob­jek­tų – da­bar­ti­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ku­rio­je jis siū­lo pa­sta­ty­ti va­go­ną-res­to­ra­ną. Šiuo me­tu ši gan ap­leis­ta aikš­te­lė yra siū­lo­ma nuo­mai.

Ant­ra­sis ob­jek­tas – G. Lip­ne­vi­čiui pri­klau­san­tis alaus ba­ras, ku­ria­me jis siū­lo įreng­ti Rad­vi­liš­kio kraš­to mu­zie­jus (aiš­ku, pa­sta­tą par­da­vus Sa­vi­val­dy­bei).

Be­je, apie šio pa­sta­to par­da­vi­mą G. Lip­ne­vi­čius vie­šai pra­si­ta­rė jau per pri­sta­ty­mą, pa­ti­ki­nęs, jog, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, jam pri­klau­san­tį pa­sta­tą par­duo­tų rin­kos kai­na.

Tad kas sly­pi po­li­ti­ko gal­vo­je: vien pui­ki idė­ja ar ir as­me­ni­nis suin­te­re­suo­tu­mas ?

Komentarai

Kilmingai    Ket, 2019-07-04 / 07:22
Skamba! Alaus baras!.Radviliškio -ATEITIS. užskaitysim,- vienas muziejus jau yra. Gėda NET pagalvoti,tokia vizija.
Petras    Pen, 2019-07-05 / 13:29
Galų gale nors kas nors pasikeis Radviliškyje į gerą. O tai vis auksinės trinkelės ir trinkelės. Pagarba šiam sumanytojui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.