Mokslo metus pradės ir iš užsienio atvykę vaikai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pa­sak Švietimo skyriaus vedėjos Edi­tos Min­ku­vie­nės, praei­tais me­tais apie 30 pro­cen­tų Šiau­lių pe­da­go­gų dir­bo ne vi­su eta­tu. Ti­ki­ma­si, kad šiais moks­lo me­tais pro­cen­tas bus ma­žes­nis.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­ta, kaip ug­dy­mo įstai­gos pa­si­ruo­šu­sios nau­jiems moks­lo me­tams, kiek vai­kų lan­kys dar­že­lius, kiek mo­ki­nių ateis į kla­ses. Šie­met mo­kyk­lo­se mo­ky­sis ir de­vy­ni už­sie­nie­čiai – iš Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ita­li­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių. Dau­gė­ja ir iš emig­ra­ci­jos grį­žu­sių šei­mų vai­kų.

Pa­dau­gė­jo mo­ki­nių

Kaip praei­tais, taip ir šiais me­tais sa­vi­val­dy­bės iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų iš­liks 31, ta­čiau pro­gno­zuo­ja­ma, kad at­si­ras dar vie­na ne­vals­ty­bi­nė įstai­ga (praei­tais me­tais bu­vo 6).

Pla­nuo­ja­ma, kad nuo šio rug­sė­jo į lop­še­lius-dar­že­lius ateis be­veik 170 dau­giau iki­mo­kyk­li­nu­kų iki 5 me­tų ne­gu per­nai (per­nai bu­vo 4 478, šie­met – 4 646).

"Jei­gu ir to­liau vai­kų dau­gės, tu­rė­si­me spręs­ti ma­lo­nią pro­ble­mą, ar di­din­ti gru­pių skai­čių, ar plės­tis fi­ziš­kai, nes jau da­bar už­pil­dy­tu­me vie­ną dar­že­lį", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų (6 me­tų) į lop­še­lius-dar­že­lius šiais moks­lo me­tais ateis 32 ma­žiau ne­gu per­nai (per­nai – 1 183, šie­met – 1 151). Mo­kyk­lo­se prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lan­kys 482 vai­kai (per­nai lan­kė 417).

Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Edi­tos Min­ku­vie­nės, taip yra to­dėl, kad da­lis prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių iš dar­že­lių per­kel­tos į mo­kyk­las, taip dar­že­liuo­se at­si­ra­do dau­giau vie­tų iki­mo­kyk­li­nu­kams. Pa­vyz­džiui, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Dai­ne­lė" ir "Pu­pų pė­das" įkur­ta po dvi nau­jas lop­še­lio gru­pes, "Dru­ge­ly­je" – vie­na, mat šių gru­pių (0–2 me­tų vai­kams) po­rei­kis mies­te yra di­džiau­sias.

"Šian­dien dar ne­ga­li­me 100 pro­cen­tų pa­ten­kin­ti po­rei­kio ir vi­sus vai­kus priim­ti į lop­še­lio gru­pes. Per 10 rug­sė­jo die­nų tė­vai dar ga­li ap­si­spręs­ti, ar leis­ti vai­ką į lop­še­lio gru­pę, ar ne. Pap­ras­tai net 40 pro­cen­tų tė­vų per­si­gal­vo­ja ir ne­be­ve­da, taip at­si­ran­da lais­vų vie­tų", – sa­ko E. Min­ku­vie­nė.

Pa­dau­gė­jo mies­te ir 1–12 kla­sių mo­ki­nių: nuo 13 238 iki 13 387. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai pa­si­džiau­gė, kad dau­gė­ja šei­mų, grįž­tan­čių iš už­sie­nio. Vien į pir­mas kla­ses ateis 9 su­grį­žę vai­kai, o per vi­sas kla­ses mo­ky­sis 37 iš emig­ra­ci­jos su­grį­žę vai­kai.

Taip pat mo­ky­ko­se pa­ma­žu dau­gė­ja už­sie­nie­čių, ne Lie­tu­vos pi­lie­čių, vai­kų. Šie­met Šiau­lių mo­kyk­lo­se jų mo­ky­sis de­vy­ni. Jie at­vy­kę iš Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ita­li­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių.

E. Min­ku­vie­nė sa­ko, kad mo­kyk­los, į ku­rias ateis šie vai­kai, yra pa­si­ruo­šu­sios, bet iš­šū­kių bus, nes vai­kai vi­siš­kai ne­kal­ba lie­tu­viš­kai, kai ku­rie gal­būt ne­kal­ba ir ang­liš­kai ar ru­siš­kai.

Pe­da­go­gų kol kas ne­trūks­ta

Šiais moks­lo me­tais švie­ti­mo įstai­go­se dirbs 2 316 pe­da­go­gų. Ar­tė­jant moks­lo me­tams bu­vo ieš­ko­ma 17 pe­da­go­gų (ang­lų kal­bos, gam­tos moks­lų mo­ky­to­jų, spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų, dar­že­lio auk­lė­to­jų, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų).

Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos, kol kas pe­da­go­gų trū­ku­mo Šiau­liuo­se nė­ra, nes į vie­ną vie­tą pre­ten­duo­ja po ke­lis kan­di­da­tus ir kon­kur­sai vi­sa­da įvyks­ta. Ta­čiau jau ne­to­li­mo­je atei­ty­je ga­li pri­stig­ti gam­tos moks­lų (che­mi­jos, bio­lo­gi­jos, fi­zi­kos) mo­ky­to­jų, dar­že­lio auk­lė­to­jų.

Lais­vos pe­da­go­gų vie­tos švie­ti­mo įstai­go­se, pa­sak E. Min­ku­vie­nės, at­si­ran­da dėl įvai­rių prie­žas­čių: vie­ni pe­da­go­gai išei­na į už­tar­nau­tą poil­sį, ki­ti iš­vyks­ta, pe­rei­na dirb­ti iš vie­nos švie­ti­mo įstai­gos į ki­tą ar­ba vi­sai nu­spren­džia pa­keis­ti dar­bo po­bū­dį.

"Ne­ži­nau nė vie­no at­ve­jo, kad pe­da­go­gas bū­tų išė­jęs iš dar­bo dėl pa­si­kei­tu­sios ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos", – sa­ko E. Min­ku­vie­nė.

"Rugsėjo–spalio mė­ne­siais vi­sos sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tu­me gau­ti pa­pil­do­mą do­ta­ci­ją iš vals­ty­bės, ji bus su­si­ju­si tik su pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mu, tiks­liau, eta­tų už­pil­do­mu­mu. Praei­tais moks­lo me­tais mū­sų mies­te apie 30 pro­cen­tų pe­da­go­gų tu­rė­jo ne vi­są eta­tą, o nuo šių moks­lo me­tų šis pro­cen­tas tu­rė­tų su­ma­žė­ti, nes Šiau­lių mies­tui tu­rė­tų at­ke­liau­ti apie 3 mi­li­jo­nai eu­rų, ku­rie bus pa­skirs­ty­ti pe­da­go­gams pa­gal jų dar­bo krū­vius", – sa­ko Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja.

Vis­gi, pa­sak E. Min­ku­vie­nės, kiek­vie­no pe­da­go­go si­tua­ci­ja yra la­bai in­di­vi­dua­li. Ir iki eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, ir da­bar, ir atei­ty­je bus da­lis pe­da­go­gų, ku­rie ne­tu­rės vi­so eta­to, nes eta­tai skai­čiuo­ja­mi pa­gal ug­dy­ti­nių skai­čių, kon­tak­ti­nes ir ne­kon­tak­ti­nes va­lan­das bei ki­tus kri­te­ri­jus.

"Tar­ki­me, ne­di­de­lė­je pro­gim­na­zi­jo­je dir­ban­tis fi­zi­kos mo­ky­to­jas ne­tu­rės vi­so eta­to, nes pa­gal ug­dy­mo pla­ną 7–8 kla­sių mo­ki­niams yra tik dvi sa­vai­ti­nės pa­mo­kos, va­di­na­si, kad su­si­da­ry­tų eta­tas, mo­ky­to­jas tu­rės dirb­ti per dvi įstai­gas", – pa­vyz­dį pa­tei­kia E. Min­ku­vie­nė.

Re­mon­tas dar ne­baig­tas ke­lio­se įstai­go­se

Šią va­sa­rą bu­vo re­mon­tuo­ja­mos ke­lios švie­ti­mo įstai­gos. Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jo­je vi­si dar­bai baig­ti, iš­sky­rus rū­sį. Pa­sak A. Bar­tu­lio, ug­dy­mo pro­ce­sui dar­bai ne­truk­dys, nes į rū­sį yra at­ski­ras įė­ji­mas iš lau­ko. Pa­gal su­tar­tį dar­bai tu­ri baig­tis iki lapk­ri­čio 1 die­nos.

"Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jo­je re­mon­to dar­bai be­veik baig­ti, iš­sky­rus tech­no­lo­gi­jų ka­bi­ne­tą. Tai ug­dy­mo pro­ce­sui taip pat ne­truk­dys, nes yra at­ski­ras įė­ji­mas iš lau­ko.

Didžd­va­rio gim­na­zi­jos sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bai vi­siš­kai baig­ti, o Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos išo­rės sta­ty­bos dar­bai tu­rė­tų bū­ti pa­baig­ti spa­lio mė­ne­sį, spor­to sa­lė – iki rug­sė­jo mė­ne­sio. Dar­bai ug­dy­mo pro­ce­sui ne­truk­dys.

Tri­juo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ("Sau­lu­tė", "Gluos­nis", "Bi­tė") vyks­ta sie­nų ap­šil­ti­ni­mo dar­bai, li­kęs de­ko­ra­ty­vi­nis tin­ka­vi­mas. A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, kad ran­go­vai yra pa­ty­rę ir pri­si­tai­kys, kad ne­truk­dy­tų ug­dy­mo pro­ce­sui, grę­ži­mo, ar­dy­mo dar­bai jau at­lik­ti, to­dėl per pie­tų mie­gą nu­ma­to­ma lai­ky­tis ty­los. Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti per rug­sė­jo mė­ne­sį.

Dai­na­vi­mo mo­kyk­los "Da­gi­lė­lis" ir 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los re­mon­to dar­bai tę­sia­mi pa­gal su­pla­nuo­tus ter­mi­nus.

Lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" auk­lė­ti­niai nau­jus moks­lo me­tus pra­dės ki­to­se įstai­go­se – "Ra­sos" ir Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­se bei lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Trys nykš­tu­kai", "Eže­rė­lis", "Žir­niu­kas" ir "Sal­du­vė".

Moks­lo me­tus pa­si­tiks fo­ru­mu ir šven­te

Šian­dien Švie­ti­mo sky­rius Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja mies­to švie­ti­mo fo­ru­mą "Kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas. Kar­tu mes ga­li­me ge­riau".

Fo­ru­me kvie­čia­mi da­ly­vau­ti bend­ro­jo ug­dy­mo ir ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, spor­to cent­rų, kul­tū­ros ir so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų, mies­te vei­kian­čių aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­kyk­lų at­sto­vai, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo tei­kė­jai, lais­vie­ji mo­ky­to­jai, ki­tos su vai­kų ug­dy­mu su­si­ju­sios or­ga­ni­za­ci­jos.

Moks­lo me­tus vi­sos Šiau­lių ug­dy­mo įstai­gos pra­dės rug­sė­jo 2 die­ną. Šią die­ną 13 va­lan­dą Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke vyks švie­ti­mo bend­ruo­me­nės Moks­lo ir ži­nių šven­tė.

Šven­tė­je kon­cer­tuos Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tai, Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, "Ro­mu­vos" gim­na­zi­jos, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ir "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.

Or­ga­ni­za­to­riai į šven­tę kvie­čia at­vyk­ti ne tik mo­ki­nius, tė­ve­lius, pe­da­go­gus, bet ir vi­sus šiau­lie­čius, at­si­neš­ti ple­dus ir jau­kiai pra­leis­ti po­pie­tę pie­vu­tė­je prie Chai­mo Fren­ke­lio vi­los.

Vien į pir­mas kla­ses ateis 9 su­grį­žę vai­kai, o per vi­sas kla­ses mo­ky­sis 37 iš emig­ra­ci­jos su­grį­žę vai­kai.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lių mo­kyk­lo­se Moks­lo ir ži­nių die­na šie­met bus šven­čia­ma rug­sė­jo 2-ąją.