Mokiniai ir bendruomenė turės atnaujintą stadioną

Jur­gi­tos JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.
Se­na bė­gi­mo ta­kų dan­ga bu­vo nu­kas­ta.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus sta­dio­ne vyks­ta in­ten­sy­vūs dar­bai: išar­dy­ta tvo­ra, iš­kas­ti krū­mai, nuim­ta se­na bė­gi­mo ta­ko dan­ga, ly­gi­na­mas fut­bo­lo aikš­tės ir bė­gi­mo ta­kų pa­grin­das.

Sta­dio­no at­nau­ji­ni­mas fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal Švie­ti­mo įstai­gų spor­to aikš­ty­nų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas inf­rast­ruk­tū­rai Vla­dis­lo­vas Neg­rec­kis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad lė­šos – 290 tūks­tan­čių eu­rų – bu­vo nu­ma­ty­tos ir skir­tos dar 2017 me­tais. Per 2018 me­tus pa­reng­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas ir tech­ni­nio pro­jek­to ap­ra­šas. Ka­dan­gi šie dar­bai bu­vo baig­ti va­sa­ros pa­bai­go­je, ne­ri­zi­kuo­ta pra­dė­ti vie­šo­jo pir­ki­mo, to­dėl dar­bai pra­dė­ti tik šie­met.

Ar rei­kės pri­si­dė­ti pa­čiai švie­ti­mo įstai­gai, pa­sak V. Neg­rec­kio, sun­ku pa­sa­ky­ti. "Ti­kė­jo­mės, kad lė­šų už­teks ir suo­liu­kams, ir dar kaž­kam, bet pra­dė­jus kas­ti grun­tą, pa­si­ro­dė grun­ti­niai van­de­nys, va­di­na­ma­sis pla­vū­nas, to­dėl at­si­ra­do ne­nu­ma­ty­tų dar­bų", – sa­kė pa­va­duo­to­jas.

Spor­to aikš­ty­ne bus iš­ly­gin­ta ir už­sė­ta nau­ja žo­le fut­bo­lo aikš­tė, pa­sta­ty­ti fut­bo­lo var­tai, bė­gi­mo ta­kai bus iš­klo­ti šiuo­lai­ki­ne dan­ga, bus įreng­ta šuo­lia­duo­bė, krep­ši­nio ir tink­li­nio aikš­te­lė bei tre­ni­ruok­lių aikš­te­lė su ke­tu­riais tre­ni­ruok­liais. Sta­dio­nas taip pat bus ap­tver­tas nau­ja tvo­ra.

Sta­dio­ne ga­lės spor­tuo­ti ne tik Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus mo­ki­niai, bet ir bend­ruo­me­nė.

"Šis sta­dio­nas pa­si­rink­tas ne tik to­dėl, kad bu­vo pra­sčiau­sios būk­lės, bet ir to­dėl, kad čia yra ak­ty­vi Šim­šės bend­ruo­me­nė, Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­rius kar­tu su bend­ruo­me­ne ren­gia bend­rus ren­gi­nius, taip pat ir spor­to", – sa­kė V. Neg­rec­kis.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras tu­ri iš vi­so tris sta­dio­nus. Ki­ti ir­gi nė­ra šiuo­lai­kiš­ki, bet dar nė­ra la­bai pra­stos būk­lės.

Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos Me­cha­ni­kos sky­riaus bend­ra­bu­čio (J. Ba­sa­na­vi­čiaus g.) vi­daus pa­tal­pos. Yra skir­tos lė­šos ir Tech­no­lo­gi­jų sky­riaus bend­ra­bu­čio (Gar­di­no g.) vi­daus re­mon­to dar­bams, ta­čiau nė­ra ga­li­my­bių už­da­ry­ti abu bend­ra­bu­čius, to­dėl lau­kia­ma, kol bus baig­tas Me­cha­ni­kos sky­riaus bend­ra­bu­čio re­mon­tas.

Jur­gi­tos JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus sta­dio­ne vyks­ta at­nau­ji­ni­mo dar­bai.