Prieš dešimtmetį įrengto regbio stadiono gali nelikti

smkle­vas.lt nuo­tr.
Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis pra­ne­šė liūd­ną ži­nią – jau ar­ti­miau­siu me­tu reg­bio sta­dio­no ga­li ne­lik­ti, nes čia pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti ga­my­bi­nės įmo­nės pa­tal­pų sta­ty­bą.
Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­nas šven­čia de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­ja bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos rink­ti­nės at­sto­vai su­ren­gė fut­bo­lo tur­ny­rą. Bet ne­tru­kus sta­dio­no vie­to­je ga­li bū­ti pra­dė­tos ga­my­bi­nės įmo­nės pa­tal­pų sta­ty­bos.

Sta­dio­no ne­liks?

Ju­bi­lie­jaus šven­ti­nę nuo­tai­ką ap­kar­ti­no ži­nios, kad Zok­niuo­se 10 me­tų gy­vuo­jan­čio reg­bio sta­dio­no vie­to­je ne­tru­kus dar­buo­sis tech­ni­ka – čia pra­si­dės ga­my­bi­nės įmo­nės pa­tal­pų sta­ty­bos.

"La­bai gai­la, bet si­tua­ci­ja yra to­kia, ko­kia yra. Jau 10 me­tų vi­si Šiau­lių reg­bio klu­bai čia glau­dė­si. Ma­no ži­nio­mis, šio sta­dio­no ne­be­liks. Ti­kiuo­si ir vi­liuo­si, kad mies­tas at­ras dar vie­ną erd­vę, vie­tą sta­dio­nui, ku­ria­me ga­lė­tų spor­tuo­ti vai­kai ir jau­ni­mas. Tu­ri­me rep­re­zen­ta­ci­niams klu­bams pui­kų sta­dio­ną, ta­čiau pa­gal ba­zių ap­kro­vą ir tre­ni­ruo­tes lan­kan­čių vai­kų skai­čių dar vie­na erd­vė reg­biui bū­tų la­bai rei­ka­lin­ga", – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis.

Šven­tė­je pri­si­min­ta reg­bio sta­dio­no kū­ri­mo­si pra­džia.

"2008 me­tais at­sky­rus spor­to mo­kyk­las ir iš­kė­lus fut­bo­lo spor­to ša­ką, pra­si­dė­jo ba­zių da­ly­bos. Mū­sų spor­to mo­kyk­la li­ko be reg­bio sta­dio­no. Va­žiuo­da­vo­me net į Klai­pė­dą žais­ti na­mų rung­ty­nių. Tur­būt net įsi­vaiz­duo­ti sun­ku, kaip rei­kė­jo plė­to­ti spor­to ša­ką, ne­tu­rint kur žais­ti ir tre­ni­ruo­tis", – pa­sa­ko­jo Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sva­jū­nas Mi­kal­čius.

Ne­no­rė­ję su­si­tai­ky­ti su to­kia si­tua­ci­ja, reg­bio at­sto­vai ra­do išei­tį – bu­vo su­tar­ta su VSAT Šiau­lių pa­sie­nio rink­ti­ne dėl sta­dio­no jų te­ri­to­ri­jo­je. Tais pa­čiais me­tais pa­de­dant ūki­nin­kams Bart­ke­vi­čiams sta­dio­nas bu­vo suar­tas, už­sė­tas žo­lė, o 2009 me­tais čia jau įvy­ko pir­mos rung­ty­nės.

Prieš de­šimt­me­tį įreng­tas sta­dio­nas bu­vo ko­ne vie­nin­te­lė vie­ta mies­te, ku­rio­je reg­bi­nin­kai ga­lė­jo tre­ni­ruo­tis ir reng­ti var­žy­bas. Nors mies­to ko­man­dos nuo­lat tap­da­vo čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jo­mis, dė­me­sio iš val­džios ši spor­to ša­ka lau­kė la­bai il­gai.

"Reg­bio žai­dė­jai pa­sta­ruo­sius 8–10 me­tų tu­rė­jo ga­li­my­bę tre­ni­ruo­tis ir reng­ti var­žy­bas šia­me sta­dio­ne – tai bu­vo vie­nas iš es­mi­nių da­ly­kų spor­to ša­kos plėt­rai, nes su­dė­tin­ga įsi­vaiz­duo­ti spor­tą be ba­zės. Re­zul­ta­tai reg­bi­nin­kų bu­vo ge­ri, bet ne­bu­vo tin­ka­mo dė­me­sio. La­bai džiu­gu, kad tuo me­tu at­si­ra­do tas sta­dio­nas. Dar sma­giau, kad pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ge­rus san­ty­kius su par­tne­riais. Ti­ki­mės, kad net jei ir ne­liks sta­dio­no, ši drau­gys­tė iš­liks", – vy­lė­si I. Ku­kuls­kis.

Reg­bis aukš­tu­mo­je

Šia­me sta­dio­ne prieš de­šimt­me­tį pra­dė­ję spor­tuo­ti vai­kai šiuo me­tu jau gi­na Lie­tu­vos rink­ti­nių gar­bę ir gar­si­na Lie­tu­vą čem­pio­na­tuo­se.

"Šie me­tai reg­biui itin pui­kūs – reg­bis-15 rink­ti­nė uži­ma 36 vie­tą Pa­sau­ly­je, 17 vie­tą Eu­ro­po­je. Reg­bio-7 rink­ti­nė pa­te­ko į Gran Prix di­vi­zio­ną ir žais su pa­jė­giau­sio­mis ša­li­mis. Pa­gal rei­tin­gą ji yra 12. Jau­niai (U-18) taip pat aukš­čiau­sia­me di­vi­zio­ne užė­mė 11 vie­tą. Dau­ge­lis tų spor­ti­nin­kų, ku­rie da­bar ski­na per­ga­les, bū­tent čia au­go ir spor­ta­vo. Jei ne­bū­tu­me čia tu­rė­ję spor­to ba­zės, ka­žin ar ga­lė­tu­me džiaug­tis da­bar­ti­niais pa­sie­ki­mais. Re­zul­ta­tas nea­tei­na per me­tus ar dve­jus, rei­kia ke­le­tą me­tų kryp­tin­gai dirb­ti", – tei­gė S. Mi­kal­čius.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga – fut­bo­lo tur­ny­ras

Pa­mi­nė­ti su­kak­čiai bu­vo su­reng­tas fut­bo­lo tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo trys ko­man­dos: Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos eki­pa, Šiau­lių oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ko­man­da ir Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos eki­pa. Dėl tur­ny­ro lai­ko, ku­ris su­ta­po su pra­ty­bo­mis, sa­vo pa­ža­do da­ly­vau­ti iš­te­sė­ti ne­ga­lė­jo net ke­tu­rios NA­TO mi­si­ją at­lie­kan­čių ka­rių ko­man­dos.

Pir­mo­se rung­ty­nė­se VSAT at­sto­vai at­si­li­ko 0:3 nuo Šiau­lių oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ko­man­dos, ta­čiau su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti, per­sver­ti re­zul­ta­tą ir lai­mė­ti rung­ty­nes 4:3. Ant­ra­me ma­če Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos ko­man­da taip pat pir­ma­vo 2:0 prieš VSAT eki­pą, ta­čiau ma­čas bai­gė­si ly­gio­sio­mis 3:3. Pas­ku­ti­nia­me ma­če aka­de­mi­jos eki­pa 1:0 pa­lau­žė oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ko­man­dą.

Po at­kak­lių ko­vų ir įspū­din­gų smū­gių su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo VSAT ko­man­da. Ant­ro­jo­je vie­to­je – Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos at­sto­vai. Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Šiau­lių oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no eki­pa. Tau­rė­mis ir ge­riau­sių žai­dė­jų pri­zais ap­do­va­no­ti fut­bo­lo tur­ny­ro da­ly­viai jė­gas at­gau­ti ga­lė­jo ska­nau­da­mi VSAT at­sto­vų pa­ruoš­to spe­cia­laus troš­ki­nio.

 

SAVIVALDYBĖS KOMENTARAS

Sta­dio­nas pa­ten­ka į Pra­mo­nės par­ko te­ri­to­ri­ją

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad Pro­čiū­nų gat­vės 3 ad­re­su esan­tis Zok­nių reg­bio sta­dio­nas pa­ten­ka į Pra­mo­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­ją. Atei­ty­je čia bus su­for­muo­tas že­mės skly­pas ir iš­nuo­mo­tas.

"Šiai die­nai šiuo skly­pu nau­do­ja­si reg­bi­nin­kai. Kai jie sta­dio­nu ne­be­si­nau­dos, šis skly­pas bus iš­nuo­mo­tas kon­kur­so bū­du. Kas ja­me ką sta­tys, pri­klau­sys nuo in­ves­tuo­to­jų. Kol kas šis skly­pas nė­ra įtrauk­tas į nuo­mos kon­kur­so są­ra­šą", – sa­kė V. Ka­la­se­vi­čie­nė ir pa­ti­ki­no, kad reg­bi­nin­kams kol kas nė­ra pa­grin­do bai­min­tis lik­ti be sta­dio­no.

Pa­sak V. Ka­la­se­vi­čie­nės, sta­dio­no rei­ka­lin­gu­mo klau­si­mą spręs ne tik reg­bi­nin­kai, bet ir Sa­vi­val­dy­bės Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­tas. Šio de­par­ta­men­to Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas pa­ti­ki­no, kad to­kiu at­ve­ju, kai skly­po pri­si­reiks in­ves­tuo­to­jams, mies­te bus ieš­ko­ma al­ter­na­ty­vos.

I. Ku­kuls­kis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad tai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti sta­dio­nas su vi­sais pri­klau­si­niais (tri­bū­no­mis, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riais, du­šais ir pan.), tai ga­lė­tų bū­ti tie­siog aikš­tė ly­giu pa­grin­du, ku­rio­je ga­lė­tų vyk­ti ne tik reg­bio tre­ni­ruo­tės.

"Ma­nau, kad mies­te la­bai trūks­ta aikš­čių, ku­rio­se ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis ir žais­ti reg­bi­nin­kai, fut­bo­li­nin­kai, ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vai", – sa­kė I. Ku­kuls­kis.

Pa­sak reg­bio spe­cia­lis­to, to­kia aikš­tė ga­lė­tų at­si­ras­ti Lie­po­rių par­ke ar­ba Cent­ri­nia­me par­ke.