Vartus atvėrė atnaujintas stadionas

Ai­va­ro AB­RO­MAI­ČIO nuo­tr.
At­nau­jin­tas Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­rius nuo šiol tu­ri ne tik mo­der­nų bė­gi­mo ta­ką, bet ir erd­vią krep­ši­nio aikš­te­lę, ku­rią iš­kart pa­mė­go jau­ni­mas.
Va­kar Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riu­je iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas re­no­vuo­tas spor­to aikš­ty­nas. Sta­dio­nas at­nau­jin­tas pa­gal Švie­ti­mo įstai­gų spor­to aikš­ty­nų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą.

Vi­są va­sa­rą sta­dio­ne vy­ko in­ten­sy­vūs dar­bai: išar­dy­ta se­na tvo­ra ir už­tver­ta nau­ja, iš­kas­ti krū­mai, nuim­ta se­na bė­gi­mo ta­ko dan­ga, ly­gin­tas fut­bo­lo aikš­tės pa­grin­das, įreng­tas dre­na­žas, pa­klo­ta nau­ja bė­gi­mo ta­ko dan­ga, įreng­tos krep­ši­nio, tink­li­nio ir tre­ni­ruok­lių aikš­te­lės, šuo­lia­duo­bė, už­sė­ta ve­ja.

Atei­ty­je tre­ni­ruok­lių aikš­te­lė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti dar po­ra tre­ni­ruok­lių, juos švie­ti­mo įstai­ga ža­da įsi­gy­ti iš sa­vų lė­šų.

Kol kas fut­bo­lo aikš­tė­je dar nė­ra var­tų, nė­ra nu­brai­žy­tos li­ni­jos, ir tre­ni­ruo­tės ar var­žy­bos čia iki ki­tos va­sa­ros ne­vyks. Tu­ri praei­ti me­tai, kad ve­ja ge­rai suaug­tų ir su­tvir­tė­tų pa­grin­das.

Iš pra­džių ti­kė­ta­si, kad lė­šų už­teks ir suo­liu­kams įreng­ti, ta­čiau pra­dė­jus dar­bus paaiš­kė­jo, kad dre­na­žo sis­te­ma la­bai pra­sta, te­ko įreng­ti nau­ją.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro di­rek­to­rius Sau­lius Dar­gu­žas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad spor­to aikš­ty­nui at­nau­jin­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dar 2017 me­tais sky­rė 296 788 eu­rus. Per 2018 me­tus bu­vo pa­reng­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas ir tech­ni­nio pro­jek­to ap­ra­šas. Ka­dan­gi šie dar­bai bu­vo baig­ti praei­tų me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je, ne­ri­zi­kuo­ta pra­dė­ti vie­šo­jo pir­ki­mo, to­dėl dar­bai pra­dė­ti tik šie­met bir­že­lį.

Dar­bus at­li­ko vil­nie­čių UAB "Ro­la­na", ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si įren­giant spor­to aikš­ty­nus. Grei­čiau­siai ši bend­ro­vė at­liks ir aikš­ty­no prie­žiū­ros dar­bus, mat rau­do­ną­ją bė­gi­mo ta­kų ir aikš­te­lių dan­gą rei­kia bent kar­tą per me­tus nu­plau­ti, at­nau­jin­ti.

"Esa­me la­bai pa­ten­kin­ti bend­ro­ve, ku­ri at­li­ko dar­bus, la­bai nuo­šir­džiai, ge­rai ir grei­tai dir­bo, pa­da­rė net dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta pa­gal pro­jek­tą, su­tvar­kė vi­są ap­lin­ką", – sa­kė S. Dar­gu­žas.

Sta­dio­ne ga­li spor­tuo­ti ne tik Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus mo­ki­niai, bet ir vi­si no­rin­tys. Tik pra­šo­ma ne­si­ves­ti į sta­dio­ną au­gin­ti­nių ir ne­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, pa­spir­tu­kais. Sta­dio­no var­tai vi­su­me­nei at­ra­kin­ti iki pat va­ka­ro.

Pa­sak S. Dar­gu­žo, at­nau­jin­ti šį sta­dio­ną nu­spręs­ta ne tik to­dėl, kad jis bu­vo vie­nas iš pra­sčiau­sios būk­lės, bet ir to­dėl, kad prie jo esan­čia­me bend­ra­bu­ty­je gy­ve­na apie 400 mo­ki­nių, čia vei­kia ak­ty­vi Šim­šės bend­ruo­me­nė, ku­ri kar­tu su Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riu­mi or­ga­ni­zuo­ja bend­rus ren­gi­nius, taip pat ir spor­to. Be to, Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riu­je yra ren­gia­mi spor­to klu­bo pa­slau­gų dar­buo­to­jai.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras tu­ri iš vi­so tris sta­dio­nus, atei­ty­je pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti ir juos.

Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos Me­cha­ni­kos sky­riaus bend­ra­bu­čio (J. Ba­sa­na­vi­čiaus g.) vi­daus pa­tal­pos. Yra skir­tos lė­šos ir Tech­no­lo­gi­jų sky­riaus bend­ra­bu­čio (Gar­di­no g.) vi­daus re­mon­to dar­bams, ta­čiau nė­ra ga­li­my­bių už­da­ry­ti abu bend­ra­bu­čius, to­dėl lau­kia­ma, kol bus baig­tas Me­cha­ni­kos sky­riaus bend­ra­bu­čio re­mon­tas.

Li­nos MI­ŠEI­KIE­NĖS nuo­tr.
Per­ker­pant sim­bo­li­nę juos­te­lę da­ly­va­vo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro va­do­vai, mo­ky­to­jai, Šim­šės bend­ro­me­nės at­sto­vai ir Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
Ive­tos KRAU­JU­TIE­NĖS nuo­tr.
Ati­da­ry­mo šven­tė­je ne­trū­ko nuo­tai­kin­gų spor­ti­nių už­duo­čių.