Mokiniai apdovanoti už pasiekimus

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Gau­siau­sias bū­rys pir­mą­sias vie­tas kon­kur­suo­se ir ra­jo­ni­nė­se olim­pia­do­se pel­niu­sių mo­ki­nių – iš Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos.
Jo­niš­kio Bal­to­jo­je si­na­go­go­je pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti sėk­min­giau­siai šiais moks­lo me­tais olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se pa­si­ro­dę bei pir­mą­sias vie­tas pel­nę ra­jo­no mo­ki­niai bei juos pa­ren­gę pe­da­go­gai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tus me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius ir vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė įtei­kė dviem mo­ki­niams, ku­rių pa­sie­ki­mai ypač iš­skir­ti­niai – jie pel­nė ne ma­žiau kaip tris pir­mą­sias vie­tas. „Auš­ros“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ru­gi­lė Mar­ti­nai­ty­tė ge­riau­sia ra­jo­ne bu­vo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (mo­ky­to­ja Ra­mu­nė Amb­ra­ze­vi­čie­nė), che­mi­jos (mo­ky­to­ja Li­na Mar­tin­kie­nė), bio­lo­gi­jos (mo­ky­to­jas Va­len­tas Ra­mo­nas) olim­pia­do­se. O „Auš­ros“ gim­na­zi­jos de­šim­tos kla­sės mo­ki­nys Be­nas De­me­rec­kas, ki­tiems ne­pa­lik­da­mas vil­čių, pir­mąsias vie­tas užė­mė che­mi­jos (mo­ky­to­ja Li­na Mar­tin­kie­nė), fi­zi­kos (mo­ky­to­jas Gin­tau­tas Po­lia­kas) ir bio­lo­gi­jos (mo­ky­to­ja Rū­ta Stan­kū­nie­nė) olim­pia­do­se.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis pa­dė­kos raš­tus įtei­kė dar tris­de­šim­čiai Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Skaist­gi­rio, Ža­ga­rės ir Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių, lai­mė­ju­sių pir­mą­sias vie­tas. Di­džiau­sias bū­rys ap­do­va­no­tų­jų – be­veik 20 – iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­kė, kad ga­li­ma ne­bi­jo­ti dėl Jo­niš­kio atei­ties, kai yra to­kio pui­kaus jau­ni­mo, tu­rin­čio tiks­lų ir jo sie­kian­čių ir tai įro­dan­čių sa­vo moks­lo pa­sie­ki­mais.