Mažėja darbingų ir norinčių dirbti

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ra­gi­na­mi pa­kil­ti nuo kė­džių ir lan­ky­tis įmo­nė­se, kad ži­no­tų tik­rą­ją pa­dė­tį ir tik po to siū­ly­tų dar­bą žmo­nėms.
Kel­mės ra­jo­nas ne­dar­bo ly­giu uži­ma prieš­pas­ku­ti­nę vie­tą ša­ly­je. Šiuo me­tu dau­giau kaip try­li­ka pro­cen­tų vi­sų dar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra be­dar­biai. Di­des­nis ne­dar­bas tik Za­ra­sų ra­jo­ne – sie­kia 14,2 pro­cen­to.
Ne­dar­bo pro­ble­ma re­gio­nuo­se ypač ašt­ri to­dėl, kad juo­se ir taip spar­čiai ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus dar­bin­go am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 8 tūks­tan­čiais. Tuo tar­pu be­dar­bių – tik 2 tūks­tan­čiais.

Į vie­ną vie­tą – 4,6 be­dar­bio

Pas­ta­ruo­ju me­tu Kel­mės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 538 lais­vos dar­bo vie­tos. Tai pa­ts ma­žiau­sias skai­čius iš vi­sų Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­tui pri­ski­ria­mų sa­vi­val­dy­bių. Į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą pre­ten­duo­ja 4,6 be­dar­bio.

Ypač aukš­tas mo­te­rų, jau­ni­mo ir žmo­nių, ku­riems per 50 me­tų ne­dar­bo ly­gis. Ne­ma­žė­ja il­ga­lai­kių be­dar­bių.

Ne­dar­bu pir­mau­ja prie­mies­ti­nė Ku­ke­čių se­niū­ni­ja – jo­je ne­dar­bas sie­kia 17,4 pro­cen­to. Ne ką nu­si­lei­džia ir Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­ja, kur be­dar­biai su­da­ro 16,4 pro­cen­to vi­sų dar­bin­go am­žiaus žmo­nių.

Ge­res­nė si­tua­ci­ja tik Šau­kė­nuo­se – ne­dar­bas 9,7 pro­cen­to ir Už­ven­ty­je – ne­dar­bas sie­kia 10,8 pro­cen­to.

Užim­tu­mo tar­ny­bos va­do­vų nuo­mo­ne, di­des­nį ne­dar­bo ly­gį prie­mies­čiuo­se le­mia ir tai, kad dar­bo ne­tu­rin­tiems žmo­nėms tie­siog pa­pras­čiau už­si­re­gist­ruo­ti Užim­tu­mo tar­ny­bo­je.

Kas "nu­mu­ša" mo­ty­va­ci­ją dirb­ti?

Tuo tar­pu vers­li­nin­kai skun­džia­si, jog ne­ga­li ras­ti kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. Sun­ku ras­ti žmo­nių ir pa­gal­bi­niams dar­bams, nes dau­ge­lis be­dar­bių ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti. Ma­tyt, to­dėl per­nai iš­duo­ta 19 lei­di­mų įdar­bin­ti žmo­nes iš tre­čių­jų ša­lių.

Ieš­kant di­de­lio ne­dar­bo ly­gio prie­žas­čių daž­nai sa­ko­ma, jog Kel­mės ra­jo­nas iš­skir­ti­nai že­mės ūkio te­ri­to­ri­ja. O že­mės ūky­je, kur dau­ge­lį dar­bų jau at­lie­ka ga­lin­ga iš­ma­ni tech­ni­ka, rei­kia ne­daug dar­buo­to­jų.

Ta­čiau ki­tuo­se Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nuo­se, kur taip pat do­mi­nuo­ja že­mės ūkio veik­la, ne­dar­bo ly­gis – ma­žes­nis. Pa­vyz­džiui, Pak­ruo­jo ra­jo­ne sie­kia tik 7,6 pro­cen­to. Po­ra pro­cen­tų ne­gu Kel­mės ra­jo­ne ma­žes­nis ir Ak­me­nės bei Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se.

Užim­tu­mo tar­ny­bos di­rek­to­rė Li­gi­ta Vala­ly­tė pa­ly­gi­na ir vi­siš­kai ana­lo­giš­kus ra­jo­nus Ši­la­lę ir Kel­mę. Ši­la­lės ra­jo­ne ne­dar­bas ge­ro­kai ma­žes­nis.

Kel­mė­je su­reng­ta­me Užim­tu­mo tar­ny­bos, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir vers­li­nin­kų su­si­ti­ki­me, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ta si­tua­ci­ja ir ga­li­mi jos spren­di­mai, Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rai­mon­das Šu­kys kė­lė dar­buo­to­jų ju­du­mo klau­si­mą.

62,1 pro­cen­to vi­sų be­dar­bių gy­ve­na kai­me. Į ato­kes­nius kai­me­lius au­to­bu­sai kur­suo­ja po­rą kar­tų per sa­vai­tę. Kai­me­ly­je dar­bo nė­ra. Kaip žmo­gui pa­siek­ti mies­tą, ku­ria­me ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti?

Mo­ty­va­ci­ją ma­ži­na ir pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės Kel­mės kraš­to įmo­nės, įdar­bi­nan­čios ne­daug žmo­nių ir ga­lin­čios mo­kė­ti tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, už ku­rį va­ži­nė­ti dirb­ti už ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų kar­tais tie­siog neap­si­mo­ka.

"Kar­tais iš lū­pų į lū­pas ei­nan­ti in­for­ma­ci­ja apie blo­gas dar­bo są­ly­gas vie­no­je ar ki­to­je bend­ro­vė­je bū­na ne­tiks­li, to­dėl kon­sul­tan­tai pa­tys tu­ri pa­kil­ti nuo kė­džių ir nu­vyk­ti į kiek­vie­ną įmo­nę, ku­riai rei­kia dar­buo­to­jų",  – įsi­ti­ki­nu­si Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Dai­va Čie­gie­nė.

Vie­na iš prie­žas­čių, jog kai ku­rie be­dar­biai tu­ri ža­lin­gų įpro­čių, ku­rie truk­dy­tų tin­ka­mai at­lik­ti dar­bą.

Dau­ge­liui be­dar­bių trūks­ta so­cia­li­nių įgū­džių, fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo, o kar­tais pa­pras­čiau­sios drą­sos.

D. Čie­gie­nė pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip vie­na dar­bo rin­kai vi­siš­kai tin­ka­ma jau­na mer­gi­na ne­su­si­ra­do dar­bo to­dėl, jog ne­drį­so kal­bė­ti su sve­ti­mais žmo­nė­mis, o juo­lab su ga­li­mais darb­da­viais, ku­riems rei­kė­tų sa­ve pri­sta­ty­ti. Pa­tar­pi­nin­ka­vus Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jams, mer­gi­na įdar­bin­ta ša­ko­čių ke­pi­mo ce­che.

Perk­va­li­fi­ka­vi­mui – per pu­sė mi­li­jo­no eu­rų

Ne vie­nam be­dar­biui bai­mę ke­lia ir per­ne­lyg di­de­li darb­da­vių lū­kes­čiai. No­rė­da­mas iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­gas dar­bo rin­ko­je, žmo­gus pri­va­lo vi­są gy­ve­ni­mą mo­ky­tis. De­ja, ne kiek­vie­nas ga­li sau tai leis­ti.

Pa­vyz­džiui, da­bar net no­rint įsi­dar­bin­ti va­ly­to­ja, rei­kia tu­rė­ti spe­cia­lių ži­nių ir kom­pe­ten­ci­jų. Daž­nos įmo­nės va­do­vai, reng­da­mi kon­kur­sus, pa­pra­šo at­pa­žin­ti che­mi­ka­lus ir sku­du­rė­lius, ku­riais va­lys kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą, ku­riais bal­dus, sie­nas ar grin­dis. Gal­būt teks nau­do­tis ir grin­dų plo­vi­mo ma­ši­no­mis?

D. Če­gie­nė tvir­ti­na, jog Kel­mės ra­jo­nui bus ski­ria­ma apie pu­sė mi­li­jo­no eu­rų dar­buo­to­jams per­kva­li­fi­kuoti ir mo­ky­mams.

Be to, Užim­tu­mo tar­ny­ba ska­ti­na dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Už vie­ną įkur­tą dar­bo vie­tą vers­li­nin­kas ga­li gau­ti 17 tūks­tan­čių eu­rų. 25 pro­cen­tus šios su­mos į dar­bo vie­tos su­kū­ri­mą pri­va­lo in­ves­tuo­ti pa­ts darb­da­vys.

Iš be­dar­bių sta­tu­so iš­trauk­ti kuo dau­giau dar ga­lin­čių dirb­ti žmo­nių ypač ak­tua­lu to­dėl, jog, sens­tant vi­suo­me­nei, spar­čiai ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių.

De­ja, vers­li­nin­kai ne­re­tai skep­tiš­kai žiū­ri į be­dar­bių per­kva­li­fi­ka­vi­mą ir mo­ky­mus.

"Vers­li­nin­kų nuo­tai­kos – pe­si­mis­ti­nės, – su­si­ti­ki­me kal­bė­jo Kel­mės ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius. – Spe­cia­lis­to pa­ren­gi­mas per me­tus at­siei­na pust­re­čio tūks­tan­čio eu­rų, pa­na­šiai kaip mo­ky­mas uni­ver­si­te­te. Ta­čiau yra to­kių be­dar­bių, ku­rie ir ke­lis sy­kius per­si­kva­li­fi­ka­vę, ne­dirbs. Užim­tu­mo tar­ny­ba tu­rė­tų ska­tin­ti tri­ša­les su­tar­tis."

Vers­li­nin­kų nuo­mo­ne, pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rai nie­kuo­met ne­pa­ruoš spe­cia­lis­to, tin­ka­mo vi­soms įmo­nėms. Pa­vyz­džiui, įmo­nė nu­si­pir­ko su­dė­tin­gą ma­ši­ną ar­ba įran­gą, su ku­ria nie­kas ne­mo­ka dirb­ti. Įmo­nė pa­ti ga­lė­tų pa­siųs­ti dar­buo­to­ją į spe­cia­lius kur­sus. Bet ne­tu­ri tam lė­šų. O vers­le lauk­ti nė­ra ka­da.

Išei­tis – aky­les­nė kont­ro­lė

Kad su­ma­žin­tų ne­dar­bo ly­gį, Kel­mės ra­jo­nas da­ly­vaus pi­lo­ti­nia­me Užim­tu­mo tar­ny­bos pro­jek­te, kai si­tua­ci­jai ste­bė­ti ir spręs­ti su­si­tel­kia se­niū­ni­jos, bend­ruo­me­nės, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Mat, ma­no­ma, jog ne­dar­bo ly­gį iš­pu­čia ir be­dar­bių pikt­nau­džia­vi­mas.

To­kia­me pro­jek­te jau da­ly­va­vo Ši­lu­tės ra­jo­nas. Pa­siek­ta ga­na ge­rų re­zul­ta­tų.

Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai vyks į kiek­vie­ną se­niū­ni­ją, su­si­pa­žins su jos spe­ci­fi­ka, su­teiks in­for­ma­ci­jos be­dar­biams.

Pir­ma­sis be­dar­bių, darb­da­vių ir Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­mas jau įvy­ko ma­žiau­sio­je ra­jo­ne Vai­gu­vos se­niū­ni­jo­je.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, apie pus­šim­tis su­si­rin­ku­sių be­dar­bių iš­klau­sė in­for­ma­ci­ją. Bet kai bu­vo duo­ta už­duo­tis pri­si­sta­ty­ti darb­da­viui, pu­sė jų išė­jo iš sa­lės.

O ki­to­je pa­tal­po­je da­li­jo mais­to pa­ke­tus...

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius ap­gai­les­tau­ja, jog Užim­tu­mo tar­ny­bos iš­leis­ti pi­ni­gai per­kva­li­fi­ka­vi­mui ne vi­suo­met duo­da tei­gia­mą re­zul­ta­tą.
Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Šau­kė­nuo­se jau dau­ge­lį me­tų vei­kia Da­jo­ro ke­pyk­la. Ne­dar­bo ly­gis šio­je se­niū­ni­jo­je – ma­žiau­sias ra­jo­ne.
Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Ato­kių kai­mų žmo­nėms sun­ku su­si­ras­ti dar­bo, nes au­to­bu­sai va­žiuo­ja kar­tą du kar­tus per sa­vai­tę, o sa­vo au­to­mo­bi­lių be­dar­biai ne­tu­ri.

Komentarai

Saulius    Ket, 2019-06-27 / 22:13
Tie profesionalūs bedarbiai lagaminų tikrai nesikraus, nes ten reikia dirbti iš peties.O čia gauna pašalpas, prisiduria pajamų dar kur pachaltūrindami.Mokytis tingi, pajudėt toliau savo kaimo bijo.Gali birža kokius tik nori projektus inicijuot, gali su pagaliais iš namų gainiot, bet tas bazinis nedirbančiųjų procentas tikrai nesikeis.Tokius priverstų tik konclageris.
Joo    Ket, 2019-06-27 / 22:37
Skaičiuokim kaip norim pašalpos dydis visada yra didesnis nei gali uždirbti sąžiningai dirbant.
.......    Pen, 2019-06-28 / 08:00
kam dirbt,jei kas menesi pastoviai gauna pasalpa,cia ir arkliui aisku....
Vycka    Pen, 2019-06-28 / 11:16
Kol klestės tą pašalpų sistema bedarbystė nemažėja. Ji neskatina ieškotis darbo. Naudingiau nedirbti, nes gauni ne tik pašalpas, bet ir vaikai nemokamą maitinimą, dengia dalį komunalinių išmokų. Kai paskaičiuoti susidaro daug didesnė suma, negu kokia 450 -500 €, kuriuos uždirbtus. O dar dirbant kainuotų transportas, maitinimasis darbo vietoje. O čia viską gauni, o dar nelegaliai "pachaltūrini" ir laimingai gyveno.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.