Mažėja darbingų ir norinčių dirbti

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ra­gi­na­mi pa­kil­ti nuo kė­džių ir lan­ky­tis įmo­nė­se, kad ži­no­tų tik­rą­ją pa­dė­tį ir tik po to siū­ly­tų dar­bą žmo­nėms.
Kel­mės ra­jo­nas ne­dar­bo ly­giu uži­ma prieš­pas­ku­ti­nę vie­tą ša­ly­je. Šiuo me­tu dau­giau kaip try­li­ka pro­cen­tų vi­sų dar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra be­dar­biai. Di­des­nis ne­dar­bas tik Za­ra­sų ra­jo­ne – sie­kia 14,2 pro­cen­to.
Ne­dar­bo pro­ble­ma re­gio­nuo­se ypač ašt­ri to­dėl, kad juo­se ir taip spar­čiai ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus dar­bin­go am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 8 tūks­tan­čiais. Tuo tar­pu be­dar­bių – tik 2 tūks­tan­čiais.

Į vie­ną vie­tą – 4,6 be­dar­bio

Pas­ta­ruo­ju me­tu Kel­mės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 538 lais­vos dar­bo vie­tos. Tai pa­ts ma­žiau­sias skai­čius iš vi­sų Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­tui pri­ski­ria­mų sa­vi­val­dy­bių. Į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą pre­ten­duo­ja 4,6 be­dar­bio.

Ypač aukš­tas mo­te­rų, jau­ni­mo ir žmo­nių, ku­riems per 50 me­tų ne­dar­bo ly­gis. Ne­ma­žė­ja il­ga­lai­kių be­dar­bių.

Ne­dar­bu pir­mau­ja prie­mies­ti­nė Ku­ke­čių se­niū­ni­ja – jo­je ne­dar­bas sie­kia 17,4 pro­cen­to. Ne ką nu­si­lei­džia ir Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­ja, kur be­dar­biai su­da­ro 16,4 pro­cen­to vi­sų dar­bin­go am­žiaus žmo­nių.

Ge­res­nė si­tua­ci­ja tik Šau­kė­nuo­se – ne­dar­bas 9,7 pro­cen­to ir Už­ven­ty­je – ne­dar­bas sie­kia 10,8 pro­cen­to.

Užim­tu­mo tar­ny­bos va­do­vų nuo­mo­ne, di­des­nį ne­dar­bo ly­gį prie­mies­čiuo­se le­mia ir tai, kad dar­bo ne­tu­rin­tiems žmo­nėms tie­siog pa­pras­čiau už­si­re­gist­ruo­ti Užim­tu­mo tar­ny­bo­je.

Kas "nu­mu­ša" mo­ty­va­ci­ją dirb­ti?

Tuo tar­pu vers­li­nin­kai skun­džia­si, jog ne­ga­li ras­ti kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. Sun­ku ras­ti žmo­nių ir pa­gal­bi­niams dar­bams, nes dau­ge­lis be­dar­bių ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti. Ma­tyt, to­dėl per­nai iš­duo­ta 19 lei­di­mų įdar­bin­ti žmo­nes iš tre­čių­jų ša­lių.

Ieš­kant di­de­lio ne­dar­bo ly­gio prie­žas­čių daž­nai sa­ko­ma, jog Kel­mės ra­jo­nas iš­skir­ti­nai že­mės ūkio te­ri­to­ri­ja. O že­mės ūky­je, kur dau­ge­lį dar­bų jau at­lie­ka ga­lin­ga iš­ma­ni tech­ni­ka, rei­kia ne­daug dar­buo­to­jų.

Ta­čiau ki­tuo­se Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nuo­se, kur taip pat do­mi­nuo­ja že­mės ūkio veik­la, ne­dar­bo ly­gis – ma­žes­nis. Pa­vyz­džiui, Pak­ruo­jo ra­jo­ne sie­kia tik 7,6 pro­cen­to. Po­ra pro­cen­tų ne­gu Kel­mės ra­jo­ne ma­žes­nis ir Ak­me­nės bei Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se.

Užim­tu­mo tar­ny­bos di­rek­to­rė Li­gi­ta Vala­ly­tė pa­ly­gi­na ir vi­siš­kai ana­lo­giš­kus ra­jo­nus Ši­la­lę ir Kel­mę. Ši­la­lės ra­jo­ne ne­dar­bas ge­ro­kai ma­žes­nis.

Kel­mė­je su­reng­ta­me Užim­tu­mo tar­ny­bos, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir vers­li­nin­kų su­si­ti­ki­me, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ta si­tua­ci­ja ir ga­li­mi jos spren­di­mai, Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rai­mon­das Šu­kys kė­lė dar­buo­to­jų ju­du­mo klau­si­mą.

62,1 pro­cen­to vi­sų be­dar­bių gy­ve­na kai­me. Į ato­kes­nius kai­me­lius au­to­bu­sai kur­suo­ja po­rą kar­tų per sa­vai­tę. Kai­me­ly­je dar­bo nė­ra. Kaip žmo­gui pa­siek­ti mies­tą, ku­ria­me ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti?

Mo­ty­va­ci­ją ma­ži­na ir pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės Kel­mės kraš­to įmo­nės, įdar­bi­nan­čios ne­daug žmo­nių ir ga­lin­čios mo­kė­ti tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, už ku­rį va­ži­nė­ti dirb­ti už ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų kar­tais tie­siog neap­si­mo­ka.

"Kar­tais iš lū­pų į lū­pas ei­nan­ti in­for­ma­ci­ja apie blo­gas dar­bo są­ly­gas vie­no­je ar ki­to­je bend­ro­vė­je bū­na ne­tiks­li, to­dėl kon­sul­tan­tai pa­tys tu­ri pa­kil­ti nuo kė­džių ir nu­vyk­ti į kiek­vie­ną įmo­nę, ku­riai rei­kia dar­buo­to­jų",  – įsi­ti­ki­nu­si Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Dai­va Čie­gie­nė.

Vie­na iš prie­žas­čių, jog kai ku­rie be­dar­biai tu­ri ža­lin­gų įpro­čių, ku­rie truk­dy­tų tin­ka­mai at­lik­ti dar­bą.

Dau­ge­liui be­dar­bių trūks­ta so­cia­li­nių įgū­džių, fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo, o kar­tais pa­pras­čiau­sios drą­sos.

D. Čie­gie­nė pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip vie­na dar­bo rin­kai vi­siš­kai tin­ka­ma jau­na mer­gi­na ne­su­si­ra­do dar­bo to­dėl, jog ne­drį­so kal­bė­ti su sve­ti­mais žmo­nė­mis, o juo­lab su ga­li­mais darb­da­viais, ku­riems rei­kė­tų sa­ve pri­sta­ty­ti. Pa­tar­pi­nin­ka­vus Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jams, mer­gi­na įdar­bin­ta ša­ko­čių ke­pi­mo ce­che.

Perk­va­li­fi­ka­vi­mui – per pu­sė mi­li­jo­no eu­rų

Ne vie­nam be­dar­biui bai­mę ke­lia ir per­ne­lyg di­de­li darb­da­vių lū­kes­čiai. No­rė­da­mas iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­gas dar­bo rin­ko­je, žmo­gus pri­va­lo vi­są gy­ve­ni­mą mo­ky­tis. De­ja, ne kiek­vie­nas ga­li sau tai leis­ti.

Pa­vyz­džiui, da­bar net no­rint įsi­dar­bin­ti va­ly­to­ja, rei­kia tu­rė­ti spe­cia­lių ži­nių ir kom­pe­ten­ci­jų. Daž­nos įmo­nės va­do­vai, reng­da­mi kon­kur­sus, pa­pra­šo at­pa­žin­ti che­mi­ka­lus ir sku­du­rė­lius, ku­riais va­lys kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą, ku­riais bal­dus, sie­nas ar grin­dis. Gal­būt teks nau­do­tis ir grin­dų plo­vi­mo ma­ši­no­mis?

D. Če­gie­nė tvir­ti­na, jog Kel­mės ra­jo­nui bus ski­ria­ma apie pu­sė mi­li­jo­no eu­rų dar­buo­to­jams per­kva­li­fi­kuoti ir mo­ky­mams.

Be to, Užim­tu­mo tar­ny­ba ska­ti­na dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Už vie­ną įkur­tą dar­bo vie­tą vers­li­nin­kas ga­li gau­ti 17 tūks­tan­čių eu­rų. 25 pro­cen­tus šios su­mos į dar­bo vie­tos su­kū­ri­mą pri­va­lo in­ves­tuo­ti pa­ts darb­da­vys.

Iš be­dar­bių sta­tu­so iš­trauk­ti kuo dau­giau dar ga­lin­čių dirb­ti žmo­nių ypač ak­tua­lu to­dėl, jog, sens­tant vi­suo­me­nei, spar­čiai ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių.

De­ja, vers­li­nin­kai ne­re­tai skep­tiš­kai žiū­ri į be­dar­bių per­kva­li­fi­ka­vi­mą ir mo­ky­mus.

"Vers­li­nin­kų nuo­tai­kos – pe­si­mis­ti­nės, – su­si­ti­ki­me kal­bė­jo Kel­mės ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius. – Spe­cia­lis­to pa­ren­gi­mas per me­tus at­siei­na pust­re­čio tūks­tan­čio eu­rų, pa­na­šiai kaip mo­ky­mas uni­ver­si­te­te. Ta­čiau yra to­kių be­dar­bių, ku­rie ir ke­lis sy­kius per­si­kva­li­fi­ka­vę, ne­dirbs. Užim­tu­mo tar­ny­ba tu­rė­tų ska­tin­ti tri­ša­les su­tar­tis."

Vers­li­nin­kų nuo­mo­ne, pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rai nie­kuo­met ne­pa­ruoš spe­cia­lis­to, tin­ka­mo vi­soms įmo­nėms. Pa­vyz­džiui, įmo­nė nu­si­pir­ko su­dė­tin­gą ma­ši­ną ar­ba įran­gą, su ku­ria nie­kas ne­mo­ka dirb­ti. Įmo­nė pa­ti ga­lė­tų pa­siųs­ti dar­buo­to­ją į spe­cia­lius kur­sus. Bet ne­tu­ri tam lė­šų. O vers­le lauk­ti nė­ra ka­da.

Išei­tis – aky­les­nė kont­ro­lė

Kad su­ma­žin­tų ne­dar­bo ly­gį, Kel­mės ra­jo­nas da­ly­vaus pi­lo­ti­nia­me Užim­tu­mo tar­ny­bos pro­jek­te, kai si­tua­ci­jai ste­bė­ti ir spręs­ti su­si­tel­kia se­niū­ni­jos, bend­ruo­me­nės, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Mat, ma­no­ma, jog ne­dar­bo ly­gį iš­pu­čia ir be­dar­bių pikt­nau­džia­vi­mas.

To­kia­me pro­jek­te jau da­ly­va­vo Ši­lu­tės ra­jo­nas. Pa­siek­ta ga­na ge­rų re­zul­ta­tų.

Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai vyks į kiek­vie­ną se­niū­ni­ją, su­si­pa­žins su jos spe­ci­fi­ka, su­teiks in­for­ma­ci­jos be­dar­biams.

Pir­ma­sis be­dar­bių, darb­da­vių ir Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­mas jau įvy­ko ma­žiau­sio­je ra­jo­ne Vai­gu­vos se­niū­ni­jo­je.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, apie pus­šim­tis su­si­rin­ku­sių be­dar­bių iš­klau­sė in­for­ma­ci­ją. Bet kai bu­vo duo­ta už­duo­tis pri­si­sta­ty­ti darb­da­viui, pu­sė jų išė­jo iš sa­lės.

O ki­to­je pa­tal­po­je da­li­jo mais­to pa­ke­tus...

Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius ap­gai­les­tau­ja, jog Užim­tu­mo tar­ny­bos iš­leis­ti pi­ni­gai per­kva­li­fi­ka­vi­mui ne vi­suo­met duo­da tei­gia­mą re­zul­ta­tą.
Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Šau­kė­nuo­se jau dau­ge­lį me­tų vei­kia Da­jo­ro ke­pyk­la. Ne­dar­bo ly­gis šio­je se­niū­ni­jo­je – ma­žiau­sias ra­jo­ne.
Reginos MUSNECKIENĖS nuo­tr.
Ato­kių kai­mų žmo­nėms sun­ku su­si­ras­ti dar­bo, nes au­to­bu­sai va­žiuo­ja kar­tą du kar­tus per sa­vai­tę, o sa­vo au­to­mo­bi­lių be­dar­biai ne­tu­ri.