"Mano miestas" – vyriškas, skendintis rūkuose, be fejerverkų

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Fo­to­me­ni­nin­kas A. Os­ta­šen­ko­vas ža­da bul­va­re esan­čios ke­pyk­lė­lės "Pre­zo" lan­guo­se eks­po­nuo­ti to­kius mies­to vaiz­dus, ko­kių žmo­nės net ne­ma­tė ar­ba pa­mir­šo.
Šiau­lių bul­va­re prie­šais Didžd­va­rio gim­na­zi­ją esan­čios "Pre­zo" ke­pyk­lė­lės lan­gai šią sa­vai­tę taps fo­to­ga­le­ri­ja. Rugp­jū­čio 29 die­ną ati­da­ro­ma fo­to­me­ni­nin­ko Alek­sand­ro Os­ta­šen­ko­vo fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Ma­no mies­tas".

A. Os­ta­šen­ko­vas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jo, kad su­ma­ny­mas gi­mė ar­tė­jant "Šiau­lių die­noms" ir no­rint pri­sta­ty­ti Šiau­lius ki­taip.

Nes­pal­vo­ti mies­to vaiz­dai – fo­tog­ra­fi­jos iš dvie­jų au­to­riaus fo­toal­bu­mų "Ma­no Šiau­liai" ir "Ma­no mies­tas".

"Gi­miau Šiau­liuo­se, čia au­gau, čia tur­būt ir baig­siu sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią. Fo­tog­ra­fuo­ju mies­tą se­niai. Tai toks bū­das kal­bė­tis su sa­vi­mi. Man mies­tas vi­suo­met bu­vo įdo­mus kaip pa­šne­ko­vas. Aš pa­si­rin­kau po­kal­bį su juo anks­ty­vą pa­va­sa­rį ar­ba ru­de­nį, kai mies­tas vy­riš­kas, sken­di rū­kuo­se. Tai ne­ pa­ra­di­niai Šiau­liai, be šven­ti­nių fe­jer­ver­kų", – ko­men­ta­vo fo­to­me­ni­nin­kas.

Jis kal­bė­jo, kad da­bar, kai kei­čia­si žmo­gaus men­ta­li­te­tas, šios nuo­trau­kos bus dva­si­nis po­rtre­tas, ku­ris gal­būt pri­vers ir žmo­gų pa­si­kal­bė­ti su sa­vi­mi per mies­to pri­zmę. Jis pa­žymi, kad dau­ge­lis to­kio mies­to net ne­ma­tę.

"Mies­to men­ta­li­te­tas pa­na­šus kaip žmo­gaus. Žmo­gaus vei­kia­mas mies­tas ne­ga­li pa­si­prie­šin­ti jo in­va­zi­jai, su­ba­na­lė­ju­siai mąs­ty­se­nai, pra­ran­da sa­vo dva­si­nes ver­ty­bes", – įsi­ti­ki­nęs A. Os­ta­šen­ko­vas.

Jis aiš­ki­no, kad im­tis to­kios veik­los jį ska­ti­na jau­du­lys dėl mies­to atei­ties. Jis ti­ki, kad ši pa­ro­da su­skam­bės ki­taip, nei 2006 me­tais su­reng­ta Dai­lės ga­le­ri­jo­je. Pa­si­kei­tė žmo­nės, pa­ts au­to­rius, me­nas.

A. Os­ta­šen­ko­vas tu­rė­jo daug au­to­ri­nių pa­ro­dų, tarp jų ir ga­le­ri­jo­se. Ta­čiau da­ry­da­mas pa­ro­dą ke­pyk­lė­lės lan­guo­se pa­gal­vo­jo, kad bul­va­ras ta vie­ta, kur praei­nan­tis žmo­gus no­rom ne­no­rom stab­te­lės ir pa­mąs­tys: "Ga­le­ri­jos ne taip lan­ko­mos".

UAB "Sma­gu­rių na­mai", val­dan­čios "Pre­zo" ke­pyk­lė­lių tink­lą, va­do­vė Rai­mon­da Už­kal­nė pri­si­pa­ži­no nu­ste­bu­si, kai su­lau­kė fo­to­me­ni­nin­ko skam­bu­čio su pa­siū­ly­mu. Kai kas­dien dir­bi įpras­to­je erd­vė­je, ne­su­si­mąs­tai, kad ji ga­li bū­ti pa­nau­do­ta vi­sai ki­to­kiam tiks­lui.

"Aš į Šiau­lius gy­ven­ti at­vy­kau, bet tai – ma­no mies­tas, kur gi­mė ir au­ga ma­no vai­kai, to­dėl man tai svar­bu. Ta vie­ta, kur bus eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos, lan­ko­ma jau­ni­mo – moks­lei­vių, stu­den­tų, tu­ris­tų, mies­to sve­čių", – sa­kė R. Už­kal­nė.

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė priminė, kad ši pa­ro­da bul­va­ro lan­guo­se ne­bus pir­mo­ji, to­kių ban­dy­mų jau bu­vo. Ta­čiau, jos ma­ny­mu, to­kie įvy­kiai ro­do, kad mies­tas ga­li bū­ti gy­vas.

Komentarai

Kai miestas gyvas iš tiesų    Tre, 2019-08-28 / 12:43
jam nereikalingi jokie išgalvoti įvykiai. Jis gyvena kasdien, savo paprastą gyvenimą, kurio ritmo nereguliuoja jokie sveikos gyvensenos specialistai, viešų konkursų organizatoriai ir renginių planuotojai. Fotografijų paroda kepyklos vitrinoje gerai, tik kam tiek filosofijos aplink ją. Pakaktų pasirūpinti, kad atvėsus orams aprasojusius stiklus laiku valytų bei sektų, kad fotografijos visą laiką kabėtų taip kaip pirmąją dieną ( lyg ir smulkmenos, bet prisimenant iškankintą ekspoziciją buvusio Žiburio knygyno languose, skirtą Sąjūdžiui, su sudulkėjusiais stiklais, nuolat kritinėjančiomis nuotraukomis, tai ne menkas iššūkis.)
Ačiū     Ket, 2019-08-29 / 13:45
Pažiūrėjau. Iš tiesų graži paroda ir išeksponuota gerai. Truputį užknisa dvigubų stiklų atspindžiai, o tai, kad parodos žiūrovai yra eksponatai kepyklėlės lankytojams iš viso šaunu 😃👍
Romualdas    Ket, 2019-09-12 / 20:12
teisingas pastebejimas -ar nuvalys kas l a n g u s ,jei miesto marsrutiniu autobusu stoteles ,matyt jau kelis metus nera valomos ar plaunamos,Pvz.Televizoriu g-los stoteleje net irasas ant lango-V A L Y T I ...Geda ..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.