"Mano miestas" – vyriškas, skendintis rūkuose, be fejerverkų

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Fo­to­me­ni­nin­kas A. Os­ta­šen­ko­vas ža­da bul­va­re esan­čios ke­pyk­lė­lės "Pre­zo" lan­guo­se eks­po­nuo­ti to­kius mies­to vaiz­dus, ko­kių žmo­nės net ne­ma­tė ar­ba pa­mir­šo.
Šiau­lių bul­va­re prie­šais Didžd­va­rio gim­na­zi­ją esan­čios "Pre­zo" ke­pyk­lė­lės lan­gai šią sa­vai­tę taps fo­to­ga­le­ri­ja. Rugp­jū­čio 29 die­ną ati­da­ro­ma fo­to­me­ni­nin­ko Alek­sand­ro Os­ta­šen­ko­vo fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Ma­no mies­tas".

A. Os­ta­šen­ko­vas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jo, kad su­ma­ny­mas gi­mė ar­tė­jant "Šiau­lių die­noms" ir no­rint pri­sta­ty­ti Šiau­lius ki­taip.

Nes­pal­vo­ti mies­to vaiz­dai – fo­tog­ra­fi­jos iš dvie­jų au­to­riaus fo­toal­bu­mų "Ma­no Šiau­liai" ir "Ma­no mies­tas".

"Gi­miau Šiau­liuo­se, čia au­gau, čia tur­būt ir baig­siu sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią. Fo­tog­ra­fuo­ju mies­tą se­niai. Tai toks bū­das kal­bė­tis su sa­vi­mi. Man mies­tas vi­suo­met bu­vo įdo­mus kaip pa­šne­ko­vas. Aš pa­si­rin­kau po­kal­bį su juo anks­ty­vą pa­va­sa­rį ar­ba ru­de­nį, kai mies­tas vy­riš­kas, sken­di rū­kuo­se. Tai ne­ pa­ra­di­niai Šiau­liai, be šven­ti­nių fe­jer­ver­kų", – ko­men­ta­vo fo­to­me­ni­nin­kas.

Jis kal­bė­jo, kad da­bar, kai kei­čia­si žmo­gaus men­ta­li­te­tas, šios nuo­trau­kos bus dva­si­nis po­rtre­tas, ku­ris gal­būt pri­vers ir žmo­gų pa­si­kal­bė­ti su sa­vi­mi per mies­to pri­zmę. Jis pa­žymi, kad dau­ge­lis to­kio mies­to net ne­ma­tę.

"Mies­to men­ta­li­te­tas pa­na­šus kaip žmo­gaus. Žmo­gaus vei­kia­mas mies­tas ne­ga­li pa­si­prie­šin­ti jo in­va­zi­jai, su­ba­na­lė­ju­siai mąs­ty­se­nai, pra­ran­da sa­vo dva­si­nes ver­ty­bes", – įsi­ti­ki­nęs A. Os­ta­šen­ko­vas.

Jis aiš­ki­no, kad im­tis to­kios veik­los jį ska­ti­na jau­du­lys dėl mies­to atei­ties. Jis ti­ki, kad ši pa­ro­da su­skam­bės ki­taip, nei 2006 me­tais su­reng­ta Dai­lės ga­le­ri­jo­je. Pa­si­kei­tė žmo­nės, pa­ts au­to­rius, me­nas.

A. Os­ta­šen­ko­vas tu­rė­jo daug au­to­ri­nių pa­ro­dų, tarp jų ir ga­le­ri­jo­se. Ta­čiau da­ry­da­mas pa­ro­dą ke­pyk­lė­lės lan­guo­se pa­gal­vo­jo, kad bul­va­ras ta vie­ta, kur praei­nan­tis žmo­gus no­rom ne­no­rom stab­te­lės ir pa­mąs­tys: "Ga­le­ri­jos ne taip lan­ko­mos".

UAB "Sma­gu­rių na­mai", val­dan­čios "Pre­zo" ke­pyk­lė­lių tink­lą, va­do­vė Rai­mon­da Už­kal­nė pri­si­pa­ži­no nu­ste­bu­si, kai su­lau­kė fo­to­me­ni­nin­ko skam­bu­čio su pa­siū­ly­mu. Kai kas­dien dir­bi įpras­to­je erd­vė­je, ne­su­si­mąs­tai, kad ji ga­li bū­ti pa­nau­do­ta vi­sai ki­to­kiam tiks­lui.

"Aš į Šiau­lius gy­ven­ti at­vy­kau, bet tai – ma­no mies­tas, kur gi­mė ir au­ga ma­no vai­kai, to­dėl man tai svar­bu. Ta vie­ta, kur bus eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos, lan­ko­ma jau­ni­mo – moks­lei­vių, stu­den­tų, tu­ris­tų, mies­to sve­čių", – sa­kė R. Už­kal­nė.

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė priminė, kad ši pa­ro­da bul­va­ro lan­guo­se ne­bus pir­mo­ji, to­kių ban­dy­mų jau bu­vo. Ta­čiau, jos ma­ny­mu, to­kie įvy­kiai ro­do, kad mies­tas ga­li bū­ti gy­vas.