Liepą senjorus ragino būti budrius

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­ja sen­jo­rams ak­cen­ta­vo, kad vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ir ban­kai nie­ka­da te­le­fo­nu ne­rei­ka­lau­ja at­skleis­ti as­me­ni­nių duo­me­nų.

Vi­są lie­pos mė­ne­sį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai įvai­rio­se vie­to­se ren­gė su­si­ti­ki­mus su pa­gy­ve­nu­siais žmo­nė­mis. Su jais kal­bė­jo, kaip ap­si­sau­go­ti nuo va­gys­čių, su­kčia­vi­mų ir plė­ši­mų, mat šių nu­si­kal­ti­mų au­ko­mis sen­jo­rai tam­pa daž­niau­siai.

Pa­rei­gū­nai ra­gi­no ak­lai ne­pa­si­ti­kė­ti skam­bi­nan­čiai­siais, neį­si­leis­ti į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų­jų, nie­kam neatsk­leis­ti elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo, ban­ko kor­te­lių PIN ko­dų.

Po­li­ci­jos at­sto­vai kvie­tė apie bet ko­kį te­le­fo­nu ar ki­tais bū­dais siū­lo­mą tur­ti­nį san­dė­rį in­for­muo­ti ar­ti­muo­sius, o jei jų nė­ra – ge­rai pa­žįs­ta­mus kai­my­nus ir su jais pa­si­tar­ti.

Su­si­ti­ki­mų me­tu ak­cen­tuo­ta, kad po­li­ci­ja, ki­tos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ir ban­kai nie­ka­da te­le­fo­nu ne­rei­ka­lau­ja at­skleis­ti as­me­ni­nių duo­me­nų, su­žy­mė­ti ku­piū­rų, ne­siun­čia kur­je­rių pi­ni­gams paim­ti.

Sen­jo­rams pa­tar­ta ne­si­ne­šio­ti daug gry­nų­jų pi­ni­gų, ne­de­monst­ruo­ti jų vie­šai. Do­ku­men­tus, pi­ni­gi­nes, te­le­fo­nus ir ki­tus daik­tus sau­giau lai­ky­ti vi­di­nė­se striu­kių, švar­kų ki­še­nė­se ar­ba lai­ky­ti už­seg­tos ran­ki­nės dug­ne, at­ski­ruo­se sky­riuo­se.

Re­ko­men­duo­ta tam­siu pa­ros me­tu veng­ti neapš­vies­tų, nuo­ša­lių vie­tų. Itin bud­riems re­ko­men­duo­ta bū­ti pre­ky­bos cent­ruo­se, tur­ga­vie­tė­se, par­duo­tu­vė­se.

Pa­rei­gū­nai pa­ta­rė at­kreip­ti dė­me­sį ir į pas kai­my­nus be­si­lan­kan­čius įtar­ti­nus as­me­nis, o iš­ki­lus įta­ri­mams dėl ga­li­mų nu­si­kal­ti­mų, ne­del­siant skam­bin­ti te­le­fo­nu 112.

Komentarai

kike    Pen, 2019-08-02 / 07:47
Laisvoje Lietuvoje policija reaguoja tik į jau padarytus nusikaltimus, o savo reitingus bando pakelti keliuose, puldami ant vairuotojų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.