Kyla šiukšlių kalnai – pažeidėjai ieškomi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis, Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas Bro­nis­lo­vas Ti­mins­kas sa­ko me­tai iš me­tų ko­vo­jan­tis su šiukš­lin­to­jais. O da­bar iš­lin­do dar ir gais­ro pa­vo­jus.
Šiau­lių mies­to Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas Bro­nis­lo­vas Ti­mins­kas ro­do į su­vers­tas pa­dan­gų, kom­piu­te­rių rė­mų, as­bes­to ir ki­tų šiukš­lių krū­vas. To­kių krū­vų mi­nė­to mik­ro­ra­jo­no apy­lin­kė­se gal de­šimt. Pa­va­sa­riop vie­ną kaž­kas pa­de­gė – de­gan­čios pa­dan­gos "į dan­gų iš­ke­lia­vo" ait­riu juo­du dū­mu, ant ko­jų su­kel­da­mos ug­nia­ge­sius. Pas­kui ty­la. Šiukš­lių kal­nai au­ga kaip ant mie­lių.

Ty­la net po gais­ro

Net­var­kos ir gais­ro pa­vo­jaus neap­si­ken­tęs B. Ti­mins­kas ne­be­ži­no, kur rei­kė­tų kreip­tis, kad Kal­niu­ke įsi­vy­rau­tų ra­my­bė.

Ti­ki­na, apie au­gan­čią se­nų pa­dan­gų krū­vą ne sy­kį in­for­ma­vęs vie­tos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus. Li­ko neiš­girs­tas. Ta­da nu­spren­dė "ei­ti per mi­nis­te­ri­ją", ta­čiau rea­laus re­zul­ta­to ne­pa­siek­ta.

Ta­da B. Ti­mins­kas krei­pė­si į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę ti­kė­da­mas, kad su­krau­tų at­lie­kų iš­ve­ži­mu ir "val­diš­kos" te­ri­to­ri­jos iš­va­ly­mu kas­met pa­si­rū­pi­nan­tys Sa­vi­val­dy­bės tvar­ky­to­jai ne­pa­mirš krū­vų ir šie­met. At­lie­kų kal­nai, anot pa­šne­ko­vo, kol kas ne­ma­žė­ja, o tik au­ga.

Dau­giau­siai stre­so Že­mo­sios gat­vė­je ne­to­li se­nų­jų me­ta­li­nių ga­ra­žų ir gre­ta jų su­vers­tų šiukš­lių gy­ve­nan­tiems žmo­nėms bū­ta šių­me­tę ge­gu­žę – tą­kart kaž­kas už­si­mo­jo su­nai­kin­ti pa­dan­gas jas pa­deg­da­mas. B. Ti­mins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad gais­ras rim­tes­nių pa­da­ri­nių ne­pa­da­rė tik dėl pa­lan­kios vė­jo kryp­ties – ne gy­ve­na­mų­jų na­mų pu­sėn, o link Talk­šos eže­ro.

Už­ge­si­nus gais­rą, ap­de­gu­sios pa­dan­gos ir ki­tos at­lie­kos taip ir li­ku­sios gu­lė­ti. Lie­tus de­gė­sius nu­plo­vė į pro­šal ty­vu­liuo­jan­čio grio­vio van­de­nį. Paš­ne­ko­vas nea­be­jo­ja, jog van­duo iš to grio­vio pa­ten­ka ne kur ki­tur, o į Talk­šą, ją už­terš­da­mas pa­vo­jin­go­mis me­džia­go­mis.

Kal­niu­ko ga­ra­žų koo­pe­ra­ty­ve ne­nau­do­ja­mų ga­ra­žų ap­stu: vie­ni už­žė­lę aukš­ta žo­le, ki­ti su­lin­kę nuo lai­ko. Tre­čius sa­vi­nin­kai tie­siog nu­si­kė­lė ir iš­si­ga­be­no pa­lik­da­mi pa­ma­tus. Į tuos pa­ma­tus ki­tų ga­ra­žų sa­vi­nin­kai įsi­gud­ri­no mes­ti gu­mos, plas­ti­ko, te­pa­lų, as­bes­to at­lie­kas.

Tuo tar­pu B. Ti­mins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ter­šia ne tik sa­vi, įta­ria, kad šiukš­les au­to­mo­bi­liais ve­ža ir at­vy­kė­liai.

Šiukš­lių kon­tei­ne­ris ant kran­to

Mies­to at­lie­kų tvar­ky­to­jai ant Talk­šos eže­ro pa­kran­tės pa­sta­tę me­ta­li­nį kon­tei­ne­rį – bū­sian­tis šiukš­lėms. Ta­čiau kon­tei­ne­ris, anot B. Ti­mins­ko, ne­tru­kus ta­po bai­sia rakš­ti­mi vie­tos gy­ven­to­jams. Mat poil­siau­to­jai įsi­gud­ri­no šiukš­les mes­ti ne priė­ję, o pra­va­žiuo­da­mi pro ša­lį au­to­mo­bi­liu. Ku­ris pa­tai­kė, ku­ris ne: gre­ta nu­mes­tą le­dų po­pie­rių, nuo­rū­ką ar plas­ti­ko bu­te­lį be­ma­tant iš­tar­šė vė­jas, kai ką nu­neš­da­mas ir į Talk­šos van­de­nis.

Dar gra­žiau, jei­gu at­lie­kų tvar­ky­to­jai lai­ku to kon­tei­ne­rio neiš­tuš­ti­nan­tys, ta­da gre­ta jo grei­tai iman­tis aug­ti įvai­rių at­lie­kų są­var­ty­nas, neišs­ki­riant ir la­bai in­ty­mių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, pre­zer­va­ty­vų.

Vie­nus to­kius šiukš­lin­to­jus B. Ti­mins­kas kar­tą pa­mė­gi­no paauk­lė­ti, re­zul­ta­tas – ak­muo į na­mo lan­gą.

Pi­lie­tiš­kas pen­si­nin­kas pa­sa­ko­ja jau pra­my­nęs ta­kus į vi­sas ins­ti­tu­ci­jas. Re­zul­ta­tas – nu­lis. Ne­se­niai su­gal­vo­jo apie pro­ble­mą pa­si­kal­bė­ti su Šiau­lių mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku, ta­čiau už­re­gist­ruo­ti jį su­si­ti­ki­mui at­sa­ky­ta.

Vy­ras ma­no, kad, vien su­tvar­kant są­var­ty­nus ir iš­va­lant te­ri­to­ri­ją, nie­kas ne­pa­si­keis – žmo­nės šiukš­lins kaip šiukš­li­nę. Sa­vi­val­dy­bė esą tu­rė­tų priim­ti spren­di­mus dėl ne­nau­do­ja­mų ga­ra­žų, ku­rie de­šimt­me­čius sto­vi tuš­ti ir ter­šia ap­lin­ką. Grei­čiau­siai jie tu­rė­tų bū­ti su­nai­kin­ti. Esą tik taip su­tvar­kius te­ri­to­ri­ją ne­be­lik­tų ter­pės aug­ti at­lie­kų krū­voms.

Pa­žei­di­mas yra, bet nė­ra ką nu­baus­ti

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus ve­dė­jas Li­nas Gad­liaus­kas ži­no apie šiukš­li­ni­mo pro­ble­mą Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­ne. Anot jo, po mi­nė­to pa­dan­gų gais­ro sky­riaus spe­cia­lis­tai vy­ko "į vie­tą", ta­čiau pro­ble­ma pa­ki­bo, nes ne­bu­vo nu­sta­ty­tas ga­ra­žo, prie ku­rio įplieks­ta ug­nis, sa­vi­nin­kas – in­for­ma­ci­jos apie de­šimt­me­čius skai­čiuo­jan­tį me­ta­li­nį sta­ti­nį ir apie jo sa­vi­nin­ką nė­ra nė Re­gist­rų cent­re.

Anot L. Gad­liaus­ko, tais at­ve­jais, kuo­met re­gu­lia­riai vyk­do­mų rei­dų me­tu pa­vyks­ta iden­ti­fi­kuo­ti ga­ra­žo sa­vi­nin­ką, jis ga­li bū­ti bau­džia­mas ir įpa­rei­go­ja­mas su­tvar­ky­ti są­var­ty­ną – įsta­ty­mas nu­ma­to prie­vo­lę pri­žiū­rė­ti te­ri­to­ri­ją 20-ies met­rų spin­du­liu.

"Ta­čiau ne­sant sa­vi­nin­ko nė­ra ką nu­baus­ti ir įpa­rei­go­ti", – sa­kė ve­dė­jas.

Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­rius už­terš­tų te­ri­to­ri­jų iš­va­ly­mu neuž­sii­ma, pa­sak L. Gad­liaus­ko, neuž­sii­ma, in­for­ma­ci­ja apie per rei­dus nu­sta­ty­tą ne­tvar­ką per­duo­da­ma Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riui.

Šios sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Li­li­ja Vai­če­liū­nie­nė in­for­ma­vo, kad šiukš­lių kal­nai – dra­bu­žiai, bui­ti­nės at­lie­kos ir pan., ne­nus­ta­čius pa­žei­dė­jų, iš Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­no ne­se­niai bu­vo iš­vež­ti. Li­ko tik pa­dan­gų krū­vos – ga­li­my­bės iš­vež­ti jas kol kas nė­ra, ta­čiau ne­tru­kus tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta.

Spe­cia­lis­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad "nie­kie­no" šiukš­lių pro­ble­mą pa­vyk­tų pa­nai­kin­ti iden­ti­fi­ka­vus šiukš­lin­to­jus.

"Var­do ir pa­var­dės ant pa­dan­gų ne­pa­ra­šy­ta, bet tai pa­da­ry­ti įma­no­ma vaiz­di­ne me­džia­ga", – sa­kė ji.

Ke­lių Kal­niu­ko ga­ra­žų sa­vi­nin­kai, įspė­ti su­si­tvar­ky­ti ap­link jų ga­ra­žus esan­čią te­ri­to­ri­ją, esą jau įsi­ren­gė vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras – šiukš­lių ne­be­li­ko.

Anot L. Vai­če­liū­nie­nės, įreng­tos ka­me­ros pa­dės iden­ti­fi­kuo­ti ir ki­tus šiukš­lin­to­jus, jie bus bau­džia­mi.

"To­kia žmo­nių kul­tū­ra. Kam kaž­kur vež­ti, jei ga­li­ma su­dė­ti čia pat? Pra­si­dė­jus ga­ra­žų va­ly­mo ar pa­dan­gų kei­ti­mo lai­kui, at­lie­kų kal­nai ky­la kas­met", – sa­kė spe­cia­lis­tė.

Var­do ir pa­var­dės ant pa­dan­gų ne­pa­ra­šy­ta, bet tai pa­da­ry­ti įma­no­ma vaiz­di­ne me­džia­ga.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Grio­vys nuo są­var­ty­no bliz­ga te­pa­lų dė­mė­mis. Kas ga­lė­tų už­tik­rin­ti, kad ter­ša­lai ne­su­bė­ga į Talk­šos eže­ro van­de­nį?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiukš­ly­nuo­se Kal­niu­ke – ne tik pa­dan­gos, čia ras­tum ir plas­ti­ko ir as­bes­to.
Ty­ri­mas bus

Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to Bend­rų­jų rei­ka­lų ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė, in­for­ma­vo, kad gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mo apie Šiau­liuo­se, Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­ne, de­gu­sias pa­dan­gas, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­tu­ri. Ta­čiau apie tai in­for­ma­vus "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tams, pra­ne­ši­mas yra už­re­gist­ruo­tas ir bus at­lik­tas ty­ri­mas, ku­rio re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti po sa­vai­tės.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus už pa­dan­gų tvar­ky­mą yra at­sa­kin­gi pa­dan­gų ga­min­to­jai – im­por­tuo­to­jai. To­dėl pa­dan­gų par­da­vė­jas tu­ri in­for­muo­ti pir­kė­ją, kad į pa­dan­gos kai­ną jau yra įskai­čiuo­tas ir jos su­tvar­ky­mas. Tai reiš­kia, kad pir­kė­jas į pre­ky­bos vie­tą ga­li at­vež­ti tiek pa­dan­gų at­lie­kų, kiek iš jo pir­ko.

Be to, pa­nau­do­tas pa­dan­gas, aly­vą, te­pa­lo filt­rus, au­ši­ni­mo skys­čius, aku­mu­lia­to­rius ir ki­tas au­to­mo­bi­lių re­mon­to ar tech­ni­nės prie­žiū­ros me­tu su­si­da­riu­sias at­lie­kas ga­li­ma pri­sta­ty­ti į di­de­lių ga­ba­ri­tų (stam­bia­ga­ba­ri­čių) at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, esan­čias kiek­vie­na­me re­gio­ne. Iš gy­ven­to­jų šios at­lie­kos prii­ma­mos ne­mo­ka­mai.

At­li­kus au­to­mo­bi­lio re­mon­to dar­bus au­to­ser­vi­suo­se, li­ku­sias pa­vo­jin­gas ir ne­pa­vo­jin­gas at­lie­kas, tai­gi ir pa­dan­gas, au­to­ser­vi­sai pri­va­lo su­rink­ti, o trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui ga­li ati­duo­ti tik tin­ka­mas pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui trans­por­to prie­mo­nių de­ta­les.

Vi­sos ga­li­mos bau­dos už į gam­ti­nę ap­lin­ką iš­mes­tas at­lie­kas yra nu­ma­ty­tos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 247 straips­ny­je. Bau­dos dy­dis svy­ruo­ja nuo 30 iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, atsižvelgiant į at­lie­kų kie­kį ir į tai, ar iš­mes­tos at­lie­kos yra pa­vo­jin­gos ar ne.

Pas­te­bė­jus ap­lin­ką ter­šian­čius as­me­nis ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ra­gi­na ne­del­siant in­for­muo­ti pa­rei­gū­nus. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, ar­ba tie­sio­giai paskambinus Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui te­le­fo­nu 8 5 273 2995.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.