Kvarteto iš Vokietijos muzika džiugino vasaros festivalio žiūrovus

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Kvar­te­tas "Klez­jazz" iš Vo­kie­ti­jos su­jung­tė džia­zą ir klez­me­rį ir Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio žiū­ro­vams do­va­no­jo nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą.
Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vie­šė­jęs kvar­te­tas "Klez­jazz" iš Vo­kie­ti­jos lie­pos 18 die­ną Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio žiū­ro­vams do­va­no­jo nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą. Va­ka­ro pa­bai­go­je at­li­kė­jai iš Vo­kie­ti­jos nu­ste­bi­no vi­sus už­gro­ję inst­ru­men­ti­nę dai­nos "Mū­sų die­nos kaip šven­tė" ver­si­ją.

Tarp­tau­ti­nis Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lis neį­si­vaiz­duo­ja­mas be ko­ky­biš­kos džia­zo mu­zi­kos. Penk­ta­ja­me fes­ti­va­lio kon­cer­te mu­zi­ki­nį meist­riš­ku­mą de­monst­ra­vo ke­tu­ri džia­zo at­li­kė­jai iš Vo­kie­ti­jos. Sce­no­je pa­si­ro­dė: Jur­gen Wie­se (kont­ra­bo­sas), Ti­mur Isa­kov (klar­ne­tas), Jo­han­nes Scha­fer­meyer (kla­vi­ši­niai), Die­ter No­wak (mu­ša­mie­ji).

At­li­kė­jai su­jung­tė džia­zą ir klez­me­rį į bend­rą vi­su­mą. Klez­me­ris – ry­tų Eu­ro­pos žy­dų an­samb­liuo­se at­lie­ka­ma mu­zi­ka, daž­niau­siai skam­bė­ju­si ves­tu­vė­se ir ki­to­se šven­tė­se. Šian­dien šis žan­ras ir at­li­ki­mo ma­nie­ra pla­čiai iš­pli­to po vi­są pa­sau­lį.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lį lie­pos 25 die­ną tęs Ra­mū­nas ir Auš­ra Di­far­tai su sty­gi­nių kvar­te­tu ir kank­lė­mis. 18 va­lan­dą pra­sdi­dės kon­cer­tas "Gra­žiau­si pa­sau­li­niai pop- ir ro­ko due­tai". Vi­sa fes­ti­va­lio pro­gra­ma skel­bia­ma www.aus­ros­mu­zie­jus.lt.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.