Kultūra kuriama ne tik Vilniuje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr
"Ma­nau, kad to­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu", – sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė.
Šiau­lių ap­skri­čiai skir­ta dau­giau­siai To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos lė­šų – 704 470 eu­rų. Apsk­ri­ties kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jos yra ly­de­rės ir pa­gal 2020 me­tų kon­kur­so pir­ma­jam eta­pui pa­teik­tus pro­jek­tus – 144. "At­ro­do, kad ins­ti­tu­ci­ja, esan­ti Vil­niu­je, pa­ti sa­vai­me ge­ra. Jei ne Vil­niu­je, va­di­na­si, sto­kos idė­jų, pro­fe­sio­na­lu­mo. Re­gio­nuo­se yra stip­rių ins­ti­tu­ci­jų, ga­lin­čių "pa­vež­ti" di­de­lius pro­jek­tus", – sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė.

Re­gio­nams – 3 mi­li­jo­nai eu­rų

– Kaip vei­kia Re­gio­ni­nė kul­tū­ros ta­ry­ba ir To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­ma?

– To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­ma yra vie­na iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos fi­nan­suo­ja­mų kul­tū­ros pro­jek­tų pro­gra­mų.

2018 me­tais Kul­tū­ros mi­nist­ras pa­tvir­ti­no To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se mo­de­lį, jo tiks­las – kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo de­cent­ra­li­za­ci­ja, su­da­ran­ti ga­li­my­bę re­gio­nams sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti jiems svar­bių kul­tū­ros ir me­no pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, ma­žin­ti kul­tū­ri­nę at­skir­tį tarp Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir ki­tų re­gio­nų, stip­rin­ti vie­tos kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą.

Apsk­ri­čių pa­grin­du su­for­muo­ta de­šimt Re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų. Šiau­lių ap­skri­ties Ta­ry­ba ­jun­gia Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių ra­jo­nus ir Šiau­lių mies­tą. Kiek­vie­nam ra­jo­nui ar mies­tui Ta­ry­bo­je at­sto­vau­ja po du na­rius. Vie­ną iš jų ski­ria Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ki­tas ren­ka­mas kon­kur­se.

Pir­ma­sis Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko 2018 me­tų gruo­dį. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės į Ta­ry­bą pa­tvir­ti­no kul­tū­ros sky­rių ve­dė­jus. Ki­tos sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­vo kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, ak­ty­ves­nius kul­tū­ri­nin­kus. Rink­ti na­riai la­bai įvai­ruo­ja.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tvir­ti­no Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės kan­di­da­tū­rą, aš bu­vau iš­rink­ta kon­kur­se. Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vau iš­rink­ta ir Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­ke. Pir­ma­jai ka­den­ci­jai yra skir­ti ket­ve­ri me­tai.

Pro­jek­tų, teik­tų 2019 me­tų veik­loms, ver­ti­ni­mas dar vy­ko dviem eta­pais. Re­gio­nų kul­tū­ros ta­ry­bos, įver­ti­nu­sios pro­jek­tus, tu­rė­jo su­da­ry­ti są­ra­šą, ku­rį vė­liau ver­ti­no Kul­tū­ros ta­ry­bos eks­per­tai.

Kai bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad Ta­ry­bos ir eks­per­tų nuo­mo­nės be­veik ne­si­ski­ria, pa­lik­tas tik Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos eks­per­ta­vi­mas. Taip su­tau­py­tos lė­šos ir, svar­biau­sia, lai­kas. 2019 me­tų pa­bai­go­je jau ži­no­jo­me 2020 me­tų pir­mo­jo eta­po fi­nan­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

– Koks fi­nan­sa­vi­mas skir­tas Šiau­lių ap­skri­ties kul­tū­ros pro­jek­tams?

– 2020 me­tais To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mai yra skir­ti 3 mi­li­jo­nai eu­rų. Šiau­lių ap­skri­tis ga­vo di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą iš vi­sų ap­skri­čių – 704 470 eu­rų. Pa­ly­gin­ti, Aly­taus ap­skri­tis – 219 310, Kau­no – 215 740, Klai­pė­dos – 261 950, Ma­ri­jam­po­lės – 256 270, Pa­ne­vė­žio – 399 340, Tau­ra­gės – 214 800, Tel­šių – 258 320, Ute­nos – 314 290, Vil­niaus – 213 270 eu­rų.

Lė­šos skirs­to­mos pa­gal nu­sta­ty­tą for­mu­lę, į ją įei­na ap­skri­ties dy­dis, sa­vi­val­dy­bių, gy­ven­to­jų, kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų skai­čius. Svar­biau­si pa­ra­met­rai – pa­teik­tų, fi­nan­suo­tų pro­jek­tų skai­čius ir sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nis pri­si­dė­ji­mas. Pa­gal gai­res nu­ma­ty­ta, kad re­ko­men­duo­ja­mas sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas bū­tų iki 30 pro­cen­tų.

2019 me­tais Šiau­lių ap­skri­ties ko­fi­nan­sa­vi­mas (su­ma, ku­ria prie pro­jek­tų pri­si­de­da sa­vi­val­dy­bės) bu­vo 48 pro­cen­tai. Šiau­lių mies­to ko­fi­nan­sa­vi­mas – 68 pro­cen­tai. Apsk­ri­ties ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas svy­ruo­ja nuo 8 iki 30 pro­cen­tų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si prio­ri­te­ti­nius kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­nius, jiems ski­ria lė­šas pa­gal po­rei­kį. Ka­dan­gi šie pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi ir To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos lė­šo­mis, taip mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­ke­lia vi­sos ap­skri­ties vi­dur­kį, pa­di­di­na gau­na­mos kvo­tos da­lį.

Praei­tais me­tais Šiau­lių ap­skri­ties kvo­ta bu­vo 668 tūks­tan­čiai eu­rų.

Už­da­vi­nys – to­ly­gu­mas

– Kiek Šiau­lių ap­skri­ties pro­jek­tų šiems me­tams bu­vo pa­teik­ta, kam ski­ria­mas prio­ri­te­tas?

– Per­nai Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me fo­ru­me bu­vo nu­sta­ty­ti prio­ri­te­tai 2020–2022 me­tams: kū­ry­bi­nės ini­cia­ty­vos, kū­ry­bi­nės ino­va­ci­jos, is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mas ir et­ni­nės kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas.

2020 me­tams Šiau­lių ap­skri­ties kul­tū­ros pro­jek­tų vyk­dy­to­jai pa­tei­kė 144 pro­jek­tus. Tai di­džiau­sias pa­raiš­kų kie­kis iš vi­sų ap­skri­čių.

Ne­se­niai "Pa­no­ra­ma" ro­dė re­por­ta­žą apie 2020 me­tų kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mą, tarp jų ir pro­jek­ti­nį. Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius ap­gai­les­ta­vo, kad ke­le­tas mu­zie­jaus, kaip na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos, pro­jek­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ne­bu­vo fi­nan­suo­ti.

Aš vi­sa­da sa­kau: pir­miau­sia pri­si­min­ki­me, kad tai yra kon­kur­sas, o ne pi­ni­gų da­ly­bos. Vien ins­ti­tu­ci­jos na­cio­na­li­nis sta­tu­sas ne­ga­ran­tuo­ja, kad pro­jek­tas tik­rai bus fi­nan­suo­tas. Pro­jek­tus da­bar ge­rai ren­gia vi­si, įdir­bis yra, to­dėl la­bai svar­bu pa­ti idė­ja, įgy­ven­di­ni­mas, są­ma­tos pa­grin­di­mas.

Iš pa­teik­tų 144 Šiau­lių ap­skri­ties pro­jek­tų pir­ma­ja­me eta­pe bu­vo fi­nan­suo­ti 74. Ga­li­me kons­ta­tuo­ti: 70-ies pro­jek­tų tei­kė­jai liks ne­pa­ten­kin­ti, nes vi­si ti­ki­si, kad jų veik­la bus fi­nan­suo­ta.

Kas nu­ti­ko pir­ma­ja­me eta­pe? Pro­jek­tų pa­si­skirs­ty­mas tarp prio­ri­te­tų bu­vo la­bai ne­to­ly­gus. Kū­ry­bi­nių ini­cia­ty­vų bu­vo net 84 pro­jek­tai, is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo – 21, et­ni­nės kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mo – 26, kū­ry­bi­nių ino­va­ci­jų – 13.

Ant­ro­jo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo eta­po pa­raiš­koms pa­teik­ti bus skir­tas mė­nuo (nuo sau­sio 28 die­nos iki va­sa­rio 28 die­nos). Ti­ki­mės nau­jų ini­cia­ty­vų. Su­ma eta­pams pa­da­ly­ta be­veik per­pus (372 tūks­tan­čiai ir 331 tūks­tan­tis eu­rų).

– Ku­rios ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės tei­kė ma­žiau­siai pa­raiš­kų, ku­rios bu­vo ak­ty­viau­sios?

– Ak­me­nės ra­jo­nas pa­tei­kė 9, Jo­niš­kio – 11, Kel­mės ra­jo­nas – 29, Pak­ruo­jo – 16, Rad­vi­liš­kio – 13, Šiau­lių ra­jo­nas – 11. Šiau­lių mies­to – 55 pa­raiš­kos.

Šia­me eta­pe Šiau­lių mies­te bu­vo 22 pa­raiš­kų tei­kė­jai. Rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad ša­lia mies­to ga­le­ri­jų, kul­tū­ros cent­ro, sa­vi­val­dy­bės bib­lio­te­kos, "Auš­ros" mu­zie­jaus, Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos – ak­ty­vios ir vie­šo­sios įstai­gos: "Is­tar­tas", "Sie­los har­mo­ni­ja", "Rim­ti vei­dai", "Re­mi­gi­jaus ak­ci­ja". Eks­per­tų dė­me­sį ino­va­ty­viais pro­jek­tais at­krei­pė nau­ja jau­nų žmo­nių su­bur­ta vie­šo­ji įstai­ga "Be­ge­mo­tas".

2019 me­tais ma­žiau pa­raiš­kų tei­kė Ak­me­nės ra­jo­nas. Su­si­ti­ko­me su Ak­me­nės ra­jo­no vi­ce­me­ru, kal­bė­jo­mės – re­zul­ta­tas yra. Gal tai su­si­ję ir su tuo, kad Ak­me­nė – 2020 me­tų Ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė. Ak­me­nės ra­jo­ne kar­tu su biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis – mu­zie­jais, bib­lio­te­ka – pa­raiš­kas tei­kė ir aso­cia­ci­jos, re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė, ma­žo­ji bend­ri­ja.

Jo­niš­kio ra­jo­ne ak­ty­vūs kul­tū­ri­nė­mis veik­lo­mis Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ras ir Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.

Kel­mės ra­jo­ne Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ras – la­bai ryš­kus kul­tū­ros ži­di­nys ir vie­nas iš pro­jek­ti­nės veik­los ly­de­rių ap­skri­ty­je. Ša­lia veik­lų Kel­mė­je yra ir Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro, pa­ra­mos fon­do "Už­ven­čio pe­ga­sas" ini­cia­ty­vos.

Pak­ruo­jo ra­jo­ne pro­jek­tus tei­kia Pak­ruo­jo, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­rai, bib­lio­te­kos, Žei­me­lio bend­ruo­me­nės cent­ras.

Šiau­lių ra­jo­ne ša­lia ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos, kul­tū­ros cent­ro tik vie­ną pro­jek­tą pa­tei­kė ne biu­dže­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja – Nai­sių bend­ruo­me­nė.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­raiš­kų tei­kė­jai yra biu­dže­ti­nės įstai­gos: Dau­gy­ve­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus-draus­ti­nis, mies­to kul­tū­ros cent­ras, Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras, ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Apsk­ri­tai bib­lio­te­kos yra la­bai ak­ty­vios. Ma­nau, tai su­si­ję su iš­plės­to­mis jų funk­ci­jo­mis. Bib­lio­te­kų pro­jek­tus daž­nai ga­li­me ver­tin­ti kaip so­cio­kul­tū­ri­nius.

Šian­dien vals­ty­bė ke­lia už­da­vi­nius, kad kul­tū­ra tu­ri spręs­ti ir so­cia­li­nės at­skir­ties pro­ble­mas, da­ry­ti įta­ką eko­no­mi­kai. Kai­muo­se bib­lio­te­kos yra vos ne vie­nin­te­liai kul­tū­ros ži­di­niai ir at­lie­ka ne tik kul­tū­ri­nę funk­ci­ją.

Aš ma­nau, kad to­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu.

– Ką iš­skir­tu­mė­te iš pro­jek­tų?

– Išs­kir­čiau vie­šo­sios įstai­gos "Bend­ruo­me­nės pi­lie­ti­nės veik­los pro­jek­tai" or­ga­ni­zuo­ja­mą VIII tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį.

Jis iš­si­ski­ria lo­ka­liš­ku­mo ir glo­ba­lu­mo jung­ti­mi su edu­ka­ci­niais ele­men­tais, pa­grįs­ta są­ma­ta. Fes­ti­va­lis – ne tik kon­cer­tai: į jį įtrau­kia­mi ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niai, jiems bus ren­gia­mi meist­riš­ku­mo kur­sai, o jau­nų­jų for­te­pi­jo­nų due­tų kon­kur­so lau­rea­tai tu­rės ga­li­my­bę kon­cer­tuo­ti Lon­do­ne. Pro­jek­to tiks­las su­vo­kia­mas pla­čiau nei vie­no kul­tū­ri­nio įvy­kio.

Ta­ry­bo­je la­bai ge­rai įver­tin­tas Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ug­nies skulp­tū­rų fes­ti­va­lis "Sau­lės stul­pai", jis šie­met bus or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­rą kar­tą.

Su tru­pu­tė­liu avan­so ti­ki­mės, kad jau­ni žmo­nės pa­ro­dys, ką ga­li: kal­bu apie vie­šo­sios įstai­gos "Be­ge­mo­tas" me­di­jų ir per­for­man­sų fes­ti­va­lį "Me­dū­za".

Mies­tas pa­ke­lia kar­te­lę

– Prieš po­kal­bį per­žiū­rė­jo­me per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę te­le­vi­zi­ją ro­dy­tą re­por­ta­žą, ja­me iš­sa­ky­ta min­tis, jog sa­vi­val­dy­bės ne­tei­kia pro­jek­tų, re­gio­nams trūks­ta kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lų. Ar su­tin­ka­te?

– Re­gio­nų kul­tū­ra ir nė­ra vien pro­fe­sio­na­lai. Svar­bus mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų bend­ra­dar­bia­vi­mas.

Kad pro­fe­sio­na­lų trūks­ta – taip, gal­būt ma­žes­nė­se kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jo­se. Kei­čia­si kar­tos, bet atei­na ir jau­nų žmo­nių su sa­vo idė­jo­mis. Ne­no­rė­čiau teig­ti, kad kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lų trū­ku­mas yra pa­grin­di­nė kul­tū­ri­nio veiks­mo ne­bu­vi­mo prie­žas­tis ar kad jis dėl to pra­stes­nis.

At­ro­do, kad ins­ti­tu­ci­ja, esan­ti Vil­niu­je, pa­ti sa­vai­me ge­ra, jei ne Vil­niu­je, va­di­na­si, sto­kos idė­jų, pro­fe­sio­na­lu­mo. Re­gio­nuo­se yra stip­rių ins­ti­tu­ci­jų, ga­lin­čių "pa­vež­ti" di­de­lius pro­jek­tus.

Ir tie pro­fe­sio­na­lai, ku­rie dir­ba, ku­ria Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, ieš­ko sa­vo ke­lių į re­gio­nus. Si­ner­gi­ja tarp me­nų ir kul­tū­ros sri­čių yra bū­ti­na: pro­fe­sio­na­lams rei­kia au­di­to­ri­jos, svar­bu ir pa­tir­ties per­da­vi­mas mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams.

Bū­ta kal­bų, kad, gal­būt, iš To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos rei­kė­tų eli­mi­nuo­ti Šiau­lius ir Pa­ne­vė­žį. Aš gal­vo­ju, kad Šiau­liai už­duo­da to­ną vi­sai ap­skri­čiai. Mies­tas pa­ke­lia kar­te­lę ir ba­lan­sas tarp pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų iš­lai­ko­mas.

To­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr
Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė sa­ko, kad ne tik Vil­niu­je yra idė­jų ir pro­fe­sio­na­lu­mo – pui­kūs pro­jek­tai ku­ria­mi ir re­gio­nuo­se.