Kultūra kuriama ne tik Vilniuje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr
"Ma­nau, kad to­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu", – sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė.
Šiau­lių ap­skri­čiai skir­ta dau­giau­siai To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos lė­šų – 704 470 eu­rų. Apsk­ri­ties kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jos yra ly­de­rės ir pa­gal 2020 me­tų kon­kur­so pir­ma­jam eta­pui pa­teik­tus pro­jek­tus – 144. "At­ro­do, kad ins­ti­tu­ci­ja, esan­ti Vil­niu­je, pa­ti sa­vai­me ge­ra. Jei ne Vil­niu­je, va­di­na­si, sto­kos idė­jų, pro­fe­sio­na­lu­mo. Re­gio­nuo­se yra stip­rių ins­ti­tu­ci­jų, ga­lin­čių "pa­vež­ti" di­de­lius pro­jek­tus", – sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė.

Re­gio­nams – 3 mi­li­jo­nai eu­rų

– Kaip vei­kia Re­gio­ni­nė kul­tū­ros ta­ry­ba ir To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­ma?

– To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­ma yra vie­na iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos fi­nan­suo­ja­mų kul­tū­ros pro­jek­tų pro­gra­mų.

2018 me­tais Kul­tū­ros mi­nist­ras pa­tvir­ti­no To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se mo­de­lį, jo tiks­las – kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo de­cent­ra­li­za­ci­ja, su­da­ran­ti ga­li­my­bę re­gio­nams sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti jiems svar­bių kul­tū­ros ir me­no pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, ma­žin­ti kul­tū­ri­nę at­skir­tį tarp Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir ki­tų re­gio­nų, stip­rin­ti vie­tos kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą.

Apsk­ri­čių pa­grin­du su­for­muo­ta de­šimt Re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų. Šiau­lių ap­skri­ties Ta­ry­ba ­jun­gia Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių ra­jo­nus ir Šiau­lių mies­tą. Kiek­vie­nam ra­jo­nui ar mies­tui Ta­ry­bo­je at­sto­vau­ja po du na­rius. Vie­ną iš jų ski­ria Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ki­tas ren­ka­mas kon­kur­se.

Pir­ma­sis Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko 2018 me­tų gruo­dį. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės į Ta­ry­bą pa­tvir­ti­no kul­tū­ros sky­rių ve­dė­jus. Ki­tos sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­vo kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, ak­ty­ves­nius kul­tū­ri­nin­kus. Rink­ti na­riai la­bai įvai­ruo­ja.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tvir­ti­no Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės kan­di­da­tū­rą, aš bu­vau iš­rink­ta kon­kur­se. Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vau iš­rink­ta ir Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­ke. Pir­ma­jai ka­den­ci­jai yra skir­ti ket­ve­ri me­tai.

Pro­jek­tų, teik­tų 2019 me­tų veik­loms, ver­ti­ni­mas dar vy­ko dviem eta­pais. Re­gio­nų kul­tū­ros ta­ry­bos, įver­ti­nu­sios pro­jek­tus, tu­rė­jo su­da­ry­ti są­ra­šą, ku­rį vė­liau ver­ti­no Kul­tū­ros ta­ry­bos eks­per­tai.

Kai bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad Ta­ry­bos ir eks­per­tų nuo­mo­nės be­veik ne­si­ski­ria, pa­lik­tas tik Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos eks­per­ta­vi­mas. Taip su­tau­py­tos lė­šos ir, svar­biau­sia, lai­kas. 2019 me­tų pa­bai­go­je jau ži­no­jo­me 2020 me­tų pir­mo­jo eta­po fi­nan­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

– Koks fi­nan­sa­vi­mas skir­tas Šiau­lių ap­skri­ties kul­tū­ros pro­jek­tams?

– 2020 me­tais To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mai yra skir­ti 3 mi­li­jo­nai eu­rų. Šiau­lių ap­skri­tis ga­vo di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą iš vi­sų ap­skri­čių – 704 470 eu­rų. Pa­ly­gin­ti, Aly­taus ap­skri­tis – 219 310, Kau­no – 215 740, Klai­pė­dos – 261 950, Ma­ri­jam­po­lės – 256 270, Pa­ne­vė­žio – 399 340, Tau­ra­gės – 214 800, Tel­šių – 258 320, Ute­nos – 314 290, Vil­niaus – 213 270 eu­rų.

Lė­šos skirs­to­mos pa­gal nu­sta­ty­tą for­mu­lę, į ją įei­na ap­skri­ties dy­dis, sa­vi­val­dy­bių, gy­ven­to­jų, kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų skai­čius. Svar­biau­si pa­ra­met­rai – pa­teik­tų, fi­nan­suo­tų pro­jek­tų skai­čius ir sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nis pri­si­dė­ji­mas. Pa­gal gai­res nu­ma­ty­ta, kad re­ko­men­duo­ja­mas sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas bū­tų iki 30 pro­cen­tų.

2019 me­tais Šiau­lių ap­skri­ties ko­fi­nan­sa­vi­mas (su­ma, ku­ria prie pro­jek­tų pri­si­de­da sa­vi­val­dy­bės) bu­vo 48 pro­cen­tai. Šiau­lių mies­to ko­fi­nan­sa­vi­mas – 68 pro­cen­tai. Apsk­ri­ties ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas svy­ruo­ja nuo 8 iki 30 pro­cen­tų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si prio­ri­te­ti­nius kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­nius, jiems ski­ria lė­šas pa­gal po­rei­kį. Ka­dan­gi šie pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi ir To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos lė­šo­mis, taip mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­ke­lia vi­sos ap­skri­ties vi­dur­kį, pa­di­di­na gau­na­mos kvo­tos da­lį.

Praei­tais me­tais Šiau­lių ap­skri­ties kvo­ta bu­vo 668 tūks­tan­čiai eu­rų.

Už­da­vi­nys – to­ly­gu­mas

– Kiek Šiau­lių ap­skri­ties pro­jek­tų šiems me­tams bu­vo pa­teik­ta, kam ski­ria­mas prio­ri­te­tas?

– Per­nai Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me fo­ru­me bu­vo nu­sta­ty­ti prio­ri­te­tai 2020–2022 me­tams: kū­ry­bi­nės ini­cia­ty­vos, kū­ry­bi­nės ino­va­ci­jos, is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mas ir et­ni­nės kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas.

2020 me­tams Šiau­lių ap­skri­ties kul­tū­ros pro­jek­tų vyk­dy­to­jai pa­tei­kė 144 pro­jek­tus. Tai di­džiau­sias pa­raiš­kų kie­kis iš vi­sų ap­skri­čių.

Ne­se­niai "Pa­no­ra­ma" ro­dė re­por­ta­žą apie 2020 me­tų kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mą, tarp jų ir pro­jek­ti­nį. Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius ap­gai­les­ta­vo, kad ke­le­tas mu­zie­jaus, kaip na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos, pro­jek­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ne­bu­vo fi­nan­suo­ti.

Aš vi­sa­da sa­kau: pir­miau­sia pri­si­min­ki­me, kad tai yra kon­kur­sas, o ne pi­ni­gų da­ly­bos. Vien ins­ti­tu­ci­jos na­cio­na­li­nis sta­tu­sas ne­ga­ran­tuo­ja, kad pro­jek­tas tik­rai bus fi­nan­suo­tas. Pro­jek­tus da­bar ge­rai ren­gia vi­si, įdir­bis yra, to­dėl la­bai svar­bu pa­ti idė­ja, įgy­ven­di­ni­mas, są­ma­tos pa­grin­di­mas.

Iš pa­teik­tų 144 Šiau­lių ap­skri­ties pro­jek­tų pir­ma­ja­me eta­pe bu­vo fi­nan­suo­ti 74. Ga­li­me kons­ta­tuo­ti: 70-ies pro­jek­tų tei­kė­jai liks ne­pa­ten­kin­ti, nes vi­si ti­ki­si, kad jų veik­la bus fi­nan­suo­ta.

Kas nu­ti­ko pir­ma­ja­me eta­pe? Pro­jek­tų pa­si­skirs­ty­mas tarp prio­ri­te­tų bu­vo la­bai ne­to­ly­gus. Kū­ry­bi­nių ini­cia­ty­vų bu­vo net 84 pro­jek­tai, is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo – 21, et­ni­nės kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mo – 26, kū­ry­bi­nių ino­va­ci­jų – 13.

Ant­ro­jo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo eta­po pa­raiš­koms pa­teik­ti bus skir­tas mė­nuo (nuo sau­sio 28 die­nos iki va­sa­rio 28 die­nos). Ti­ki­mės nau­jų ini­cia­ty­vų. Su­ma eta­pams pa­da­ly­ta be­veik per­pus (372 tūks­tan­čiai ir 331 tūks­tan­tis eu­rų).

– Ku­rios ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės tei­kė ma­žiau­siai pa­raiš­kų, ku­rios bu­vo ak­ty­viau­sios?

– Ak­me­nės ra­jo­nas pa­tei­kė 9, Jo­niš­kio – 11, Kel­mės ra­jo­nas – 29, Pak­ruo­jo – 16, Rad­vi­liš­kio – 13, Šiau­lių ra­jo­nas – 11. Šiau­lių mies­to – 55 pa­raiš­kos.

Šia­me eta­pe Šiau­lių mies­te bu­vo 22 pa­raiš­kų tei­kė­jai. Rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad ša­lia mies­to ga­le­ri­jų, kul­tū­ros cent­ro, sa­vi­val­dy­bės bib­lio­te­kos, "Auš­ros" mu­zie­jaus, Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos – ak­ty­vios ir vie­šo­sios įstai­gos: "Is­tar­tas", "Sie­los har­mo­ni­ja", "Rim­ti vei­dai", "Re­mi­gi­jaus ak­ci­ja". Eks­per­tų dė­me­sį ino­va­ty­viais pro­jek­tais at­krei­pė nau­ja jau­nų žmo­nių su­bur­ta vie­šo­ji įstai­ga "Be­ge­mo­tas".

2019 me­tais ma­žiau pa­raiš­kų tei­kė Ak­me­nės ra­jo­nas. Su­si­ti­ko­me su Ak­me­nės ra­jo­no vi­ce­me­ru, kal­bė­jo­mės – re­zul­ta­tas yra. Gal tai su­si­ję ir su tuo, kad Ak­me­nė – 2020 me­tų Ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė. Ak­me­nės ra­jo­ne kar­tu su biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis – mu­zie­jais, bib­lio­te­ka – pa­raiš­kas tei­kė ir aso­cia­ci­jos, re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė, ma­žo­ji bend­ri­ja.

Jo­niš­kio ra­jo­ne ak­ty­vūs kul­tū­ri­nė­mis veik­lo­mis Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ras ir Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.

Kel­mės ra­jo­ne Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ras – la­bai ryš­kus kul­tū­ros ži­di­nys ir vie­nas iš pro­jek­ti­nės veik­los ly­de­rių ap­skri­ty­je. Ša­lia veik­lų Kel­mė­je yra ir Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro, pa­ra­mos fon­do "Už­ven­čio pe­ga­sas" ini­cia­ty­vos.

Pak­ruo­jo ra­jo­ne pro­jek­tus tei­kia Pak­ruo­jo, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­rai, bib­lio­te­kos, Žei­me­lio bend­ruo­me­nės cent­ras.

Šiau­lių ra­jo­ne ša­lia ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos, kul­tū­ros cent­ro tik vie­ną pro­jek­tą pa­tei­kė ne biu­dže­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja – Nai­sių bend­ruo­me­nė.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­raiš­kų tei­kė­jai yra biu­dže­ti­nės įstai­gos: Dau­gy­ve­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus-draus­ti­nis, mies­to kul­tū­ros cent­ras, Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras, ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Apsk­ri­tai bib­lio­te­kos yra la­bai ak­ty­vios. Ma­nau, tai su­si­ję su iš­plės­to­mis jų funk­ci­jo­mis. Bib­lio­te­kų pro­jek­tus daž­nai ga­li­me ver­tin­ti kaip so­cio­kul­tū­ri­nius.

Šian­dien vals­ty­bė ke­lia už­da­vi­nius, kad kul­tū­ra tu­ri spręs­ti ir so­cia­li­nės at­skir­ties pro­ble­mas, da­ry­ti įta­ką eko­no­mi­kai. Kai­muo­se bib­lio­te­kos yra vos ne vie­nin­te­liai kul­tū­ros ži­di­niai ir at­lie­ka ne tik kul­tū­ri­nę funk­ci­ją.

Aš ma­nau, kad to­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu.

– Ką iš­skir­tu­mė­te iš pro­jek­tų?

– Išs­kir­čiau vie­šo­sios įstai­gos "Bend­ruo­me­nės pi­lie­ti­nės veik­los pro­jek­tai" or­ga­ni­zuo­ja­mą VIII tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį.

Jis iš­si­ski­ria lo­ka­liš­ku­mo ir glo­ba­lu­mo jung­ti­mi su edu­ka­ci­niais ele­men­tais, pa­grįs­ta są­ma­ta. Fes­ti­va­lis – ne tik kon­cer­tai: į jį įtrau­kia­mi ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niai, jiems bus ren­gia­mi meist­riš­ku­mo kur­sai, o jau­nų­jų for­te­pi­jo­nų due­tų kon­kur­so lau­rea­tai tu­rės ga­li­my­bę kon­cer­tuo­ti Lon­do­ne. Pro­jek­to tiks­las su­vo­kia­mas pla­čiau nei vie­no kul­tū­ri­nio įvy­kio.

Ta­ry­bo­je la­bai ge­rai įver­tin­tas Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los ug­nies skulp­tū­rų fes­ti­va­lis "Sau­lės stul­pai", jis šie­met bus or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­rą kar­tą.

Su tru­pu­tė­liu avan­so ti­ki­mės, kad jau­ni žmo­nės pa­ro­dys, ką ga­li: kal­bu apie vie­šo­sios įstai­gos "Be­ge­mo­tas" me­di­jų ir per­for­man­sų fes­ti­va­lį "Me­dū­za".

Mies­tas pa­ke­lia kar­te­lę

– Prieš po­kal­bį per­žiū­rė­jo­me per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę te­le­vi­zi­ją ro­dy­tą re­por­ta­žą, ja­me iš­sa­ky­ta min­tis, jog sa­vi­val­dy­bės ne­tei­kia pro­jek­tų, re­gio­nams trūks­ta kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lų. Ar su­tin­ka­te?

– Re­gio­nų kul­tū­ra ir nė­ra vien pro­fe­sio­na­lai. Svar­bus mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų bend­ra­dar­bia­vi­mas.

Kad pro­fe­sio­na­lų trūks­ta – taip, gal­būt ma­žes­nė­se kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jo­se. Kei­čia­si kar­tos, bet atei­na ir jau­nų žmo­nių su sa­vo idė­jo­mis. Ne­no­rė­čiau teig­ti, kad kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lų trū­ku­mas yra pa­grin­di­nė kul­tū­ri­nio veiks­mo ne­bu­vi­mo prie­žas­tis ar kad jis dėl to pra­stes­nis.

At­ro­do, kad ins­ti­tu­ci­ja, esan­ti Vil­niu­je, pa­ti sa­vai­me ge­ra, jei ne Vil­niu­je, va­di­na­si, sto­kos idė­jų, pro­fe­sio­na­lu­mo. Re­gio­nuo­se yra stip­rių ins­ti­tu­ci­jų, ga­lin­čių "pa­vež­ti" di­de­lius pro­jek­tus.

Ir tie pro­fe­sio­na­lai, ku­rie dir­ba, ku­ria Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, ieš­ko sa­vo ke­lių į re­gio­nus. Si­ner­gi­ja tarp me­nų ir kul­tū­ros sri­čių yra bū­ti­na: pro­fe­sio­na­lams rei­kia au­di­to­ri­jos, svar­bu ir pa­tir­ties per­da­vi­mas mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams.

Bū­ta kal­bų, kad, gal­būt, iš To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mos rei­kė­tų eli­mi­nuo­ti Šiau­lius ir Pa­ne­vė­žį. Aš gal­vo­ju, kad Šiau­liai už­duo­da to­ną vi­sai ap­skri­čiai. Mies­tas pa­ke­lia kar­te­lę ir ba­lan­sas tarp pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų iš­lai­ko­mas.

To­ly­gi kul­tū­ri­nė rai­da tu­ri bū­ti ne tik ša­lies, bet ir ap­skri­ties mas­tu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr
Šiau­lių ap­skri­ties Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Šiukš­čie­nė sa­ko, kad ne tik Vil­niu­je yra idė­jų ir pro­fe­sio­na­lu­mo – pui­kūs pro­jek­tai ku­ria­mi ir re­gio­nuo­se.

Komentarai

miestietis    Pir, 2020-01-13 / 10:09
Jei čia tiksliai pataikiau pagal adresatą, tai noriu pastebėti sekančiai: nebesitaškykite pinigais goriloms vandenyje ir driežams medyje- čia nėra menas, kuris ugdo. Taip pat siūlau Zubovų rūmus perimti valstybei, kad jų lėšomis būtų sutvarkyta, o ne miesto, vistiek jie niekur iš Šiaulių nepabėgs, ir labai prašau sutvarkyti medį ties Dailės parodų rūmais, kur nukabinėtas lyg tai sportbačiais- vaizdas klaikus, makabriškas, akis badantis, ir kaip simbolis, kad valstybė pinigus taško per visokias tarybas, nežinodama kur jie nueina.
miestietė    Pir, 2020-01-13 / 11:02
labai žaismingas tas medis su sportbačiais, prie jo mėgsta fotografuotis atvykėliai, nes niekur tokio matyt nėra.Ir tas driežas medyje prie vaikų žaidimų aikštelės nieko blogo nedaro, tik pagyvina miestą.Be to ne taip brangiai jis ir kainavo...O dėl Zubovų rūmų reikia rimtos diskusijos su miesto bendruomene, tik po jos nuspręsti, ką juose įkurdinti
driežai ir sportbačiai - dar ne blogiausia    Pir, 2020-01-13 / 11:30
Buvau kažkada tos moteriškos paskaitoje. Labai nuobodžiai ir "valdiškai" atbeldė kažką neįsimintino. Tai čia mūsų aukščiausi kultūros formuotojai tokie? Asmenybių trūksta, štai kas...
Hm    Pir, 2020-01-13 / 11:47
iš kur tų asmenybių gausi užsistovėjusioje pelkėje, kurią dabar dar greitai užbetonuos ir medžius visus iškirs. Visi bėga. Pvz. pasimokęs šiaulietis sostinėje tikrai nebegrįžta. Nebent kam biznis nepasisekė ir kam nebėra kur dingti. Suniveliuos viską pagal EU kurpalių ir suvarys į PC.
Ramus    Ant, 2020-01-14 / 09:31
Vienas rašo kad nėra asmenybių, bet kaip tuomet krašto kultūrininkai susėmė didžiausią dalį?
Ramus    Ket, 2020-01-16 / 09:09

In reply to by ?!

Na kad ir nusiperkant bilietą į rusiško popso atlikėjos koncertą Arenoje, tiesa? Pasiklausai ,,ach vernisaž ach vernisaž" ir neliko pinigų? Toji atlikėja juk asmenybė, ją kviečia irgi ne dundukai, tiesa? Ir galiausiai - kiek pinigų ji toji žvaigždė Laima Vaikulė arba koks nors Galkinas, Gazmanovas išveš iš Lietuvos? Išveš ir viskas, o jei nepirktumėt bilietų į Rusijos popso žvaigždžių koncertus būtų galimybė panaudoti savo kultūros asmenybių skatinimui.
Kaip gaila    Ant, 2020-01-14 / 15:34
Akmenės savivaldybė minima tarp blogiausių. Priežastys slypi kultūros vadyboje ir savivaldybės vadovų gebėjime suvokti, kad kultūra nėra biudžetinių eilučių finansavimas ar buhalterinė apskaita . Labai norėtusi , kad pagaliau vadovams ateitų suvokimas, kad kultūros žmonių iniciatyvos turi būti visokeriopai remiamos.
Jonas    Ant, 2020-01-14 / 16:50
Pasakykite o kuriame apskrities rajone tos iniciatyvos yra remiamos. ..
Jurgita    Tre, 2020-01-15 / 09:13
Pritariu pilnai Jonui , negirdėjau kad kolegų apskrityje vykdomos įvairios iniciatyvos būtų kultūros valdininkų skatinamos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.