Smagiai paminėta medžiotojų globėjo diena

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Baž­ny­čio­je gro­jo me­džiok­lės ra­gų or­kest­ras.
Sek­ma­die­nį Kur­tu­vė­nuo­se (Šiaulių r.) vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs Šven­to­jo Hu­ber­to - me­džio­to­jų glo­bė­jo - die­nos mi­nė­ji­mas.

Šv. Mi­šias už me­džio­to­jus au­ko­jo nau­jai į Kur­tu­vė­nus pa­skir­tas ku­ni­gas Ma­rius Dyg­lys. Kur­tu­vė­nų me­džio­to­jų bū­re­lis pa­mi­nė­ti Šven­tą Hu­ber­tą Šiau­lių kraš­to me­džio­to­jus su­kvie­čia tre­čius me­tus iš ei­lės. Į ren­gi­nį at­vy­ko ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Jo­nas Tal­man­tas.

Šven­tė­je gro­jo įspū­din­gas me­džiok­lės ra­gų or­kest­ras iš Vil­niaus. Baž­ny­čio­je eks­po­nuo­ti me­džio­to­jo Ri­man­to Dau­gi­no ta­py­bos dar­bai, ku­riuo­se – gam­ta, me­džiok­lės.

Mies­te­lio aikš­tė­je me­džio­to­jų bū­re­liai nuo pat ry­to vi­rė gar­džią me­džio­to­jiš­ką sriu­bą – šiur­pą. ku­rią šven­tės pa­bai­go­je ra­ga­vo ir ver­ti­no šven­tės da­ly­viai. Vy­ko tro­fė­jų, įvai­rių me­džiok­lės įran­kių mu­gė.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šven­tė­je eks­po­nuo­ti me­džio­to­jo Ri­man­to Dau­gi­no ta­py­bos dar­bai gam­tos, me­džiok­lės te­ma.