Siausti kvietė Užgavėnės

Mo­ni­kos PO­CIE­NĖS nuo­tr.
Mo­rė šeš­ta­die­nį lieps­no­jo prie Ža­liū­kių ma­lū­no.
Šeš­ta­die­nį Už­ga­vė­nių šven­tė tra­di­ciš­kai vy­ko Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je.

Kon­cer­ta­vo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko folk­lo­ro an­samb­lis "Pla­telē", Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Rau­dė­nų fi­lia­lo ko­lek­ty­vai "Jau­ni­mė­lis" ir "Ger­vi­ki"; Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lis "Ga­su­žis" ir tau­ti­nių šo­kių bū­re­lis "Juos­ti­nas", Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los folk­lo­ro an­samb­lis "Vie­ver­sė­lis", Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų Šiau­lių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis "Mar­gu­lis".

Uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­ja "Kar­pa­tai" šven­tės da­ly­vius kvie­tė šok­ti pa­gal tran­kią uk­rai­nie­tiš­ką mu­zi­ką, į šven­tę įsi­jun­gė ir ru­sų bei bal­ta­ru­sių tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vai.

Lan­ky­to­jai vai­ši­no­si bly­nais ir ki­tais Už­ga­vė­nių val­giais, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do spe­cia­lis­tų iš­vir­ta žo­le­lių ar­ba­ta. Vei­kė pir­tis ant ra­tų "An­ge­lai ir de­mo­nai".

Pa­gal tra­di­ci­jas su­si­ko­vė Ka­na­pi­nis ir La­ši­ni­nis, su­de­gin­ta Mo­rė.