Šiauliečiai išvarė Morę su pjūklu

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Re­dos Uo­gin­tie­nės su­kur­ta Mo­rė pri­mi­nė ak­tua­li­jas – me­džių kir­ti­mą.
Per Už­ga­vė­nes Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ras pri­si­pil­dė per­si­ren­gė­lių ir Mo­rių. Dai­li­nin­kės Re­dos Uo­gin­tie­nės su­kur­ta pa­grin­di­nė Mo­rė at­spin­dė­jo ak­tua­li­jas: se­no­vi­niu au­to­mo­bi­liu bul­va­rą pra­va­žia­vo iš­kė­lu­si pjūk­lą.

"Mo­rė 2020 Šiau­liams... Kad iš­va­rius šią bū­ty­bę bai­su­sis vi­ru­sas mū­sų ne­pa­si­vy­tų ir siau­ra­kak­čius med­kir­čius nu­ma­rin­tų... Na, juk tei­sūs me­džiai svars­ty­da­mi, kaip mes ga­lim gy­ven­ti be šak­nų... Taip, be šak­nų ir gy­ve­nam..." – apie sa­vo kū­ri­nį so­cia­li­nia­me tink­le ra­šė R. Uo­gin­tie­nė.

Bul­va­re nuo ry­to bu­vo iš­ri­kiuo­tos "Bai­siai gra­žių Mo­rių" rin­ki­mų da­ly­vės. Su­su­ma­vus "pa­tik­tu­kus", paaiš­kė­jo, kad pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Šiau­lių lop­še­lis-dar­že­lis "Eže­rė­lis", ant­rą­ją – Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Mo­ki­nių ta­ry­ba, tre­čią­ją – Šiau­lių jė­zui­tų mo­kyk­los folk­lo­ro gru­pė "Jur­gu­tis", ket­vir­tą­ją – Šiau­lių Sal­du­vės pro­gim­na­zi­ja.

Per­si­ren­gė­lių ir Mo­rių ei­ty­nes nuo Šiau­lių ban­ko iki Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos ve­dė suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ras "Du­rys" (va­do­vas V. Dar­gis). Per­si­ren­gė­liai ra­gi­no iš­va­ry­ti vi­sus vi­ru­sus, dep­re­si­ją, lan­kė įstai­gas, šo­ko, gro­jo, kal­bi­no praei­vius, po­kšta­vo, links­mai imp­ro­vi­za­vo.

Ei­se­no­je da­ly­va­vo Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai: "Laip­tų ga­le­ri­jos" folk­lo­ro an­samb­lis "Sal­du­vė" (vad. D. Dak­nys), apei­gi­nio folk­lo­ro an­samb­lis "Rė­da" (vad. J. Li­pins­kie­nė), liau­diš­kų šo­kių an­samb­lis "Ka­la­ti­nis" (vad. V. Ver­ku­lie­nė), folk­lo­ro an­samb­lis "Si­dab­ri­nė gi­ja" (vad. V. Tau­čie­nė-Rez­gie­nė), liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Va­jau­nas" (vad. R. Lau­ga­lis), taip pat spaus­tu­vė "Bruk­nė", vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro stu­di­ja "Kom­pa­ni­ja šau­ni", Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lis "Ga­su­žis" (vad. R. Ka­li­nie­nė ir A. Stan­kus), Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los folk­lo­ro an­samb­lis "Vie­ver­sė­lis" (vad. A. Stan­kus ) ir Šiau­lių kraš­to tau­to­dai­li­nin­kų folk­lo­ro an­samb­lis "Mar­gu­lis".

Šven­tės da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi su kep­tu­vė­mis gro­ti sim­fo­ni­ją bly­nams, žve­jo­ti sal­dai­nius, mė­ty­ti ries­tai­nius, val­gy­ti bly­nus, šiu­pi­nį ir ki­tus ska­nės­tus.

Ka­na­pi­nio ir La­ši­ni­nio grum­ty­nes įkū­ni­jo teat­ro stu­di­jos "Gūž­ta" (vad. L. Jan­kaus­kai­tė-Pe­lec­kie­nė) na­riai.

Ap­verk­tos Mo­rės po at­si­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­jos iš­ly­dė­tos ret­ro au­to­mo­bi­liu.

Už­ga­vė­nių da­ly­viams gro­jo ir dai­na­vo lie­tu­vių liau­dies inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos ka­pe­li­ja "Su­ta­ras" ir gru­pė "Jo­nis".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos